Hàm serialize() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình PHP, hàm serialize() được sử dụng để chuyển đổi giá trị thành một chuỗi bít có thể được lưu trữ hoặc truyền qua mạng. Chức năng của hàm này là tạo ra một mã hóa đại diện cho kiểu dữ liệu và giá trị của biến trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm serialize() thuộc loại hàm xử lý biến trong PHP, và nó có vai trò không thể thiếu trong các ứng dụng web phức tạp. Với khả năng chuyển đổi dữ liệu, hàm serialize() cho phép các lập trình viên lưu trữ và truyền dữ liệu một cách dễ dàng, tiện lợi và an toàn.

Hàm serialize() PHP là gì?

Hàm serialize() PHP có tác dụng chuyển đổi giá trị của biến thành một chuỗi bít có thể được lưu trữ hoặc truyền qua mạng. Khi sử dụng hàm này, giá trị của biến sẽ được mã hóa thành một chuỗi ký tự đại diện cho kiểu dữ liệu và giá trị của biến.

Đối với các ứng dụng web, hàm serialize() rất hữu ích khi cần lưu trữ hoặc truyền dữ liệu. Với chỉ một dòng lệnh, dữ liệu sẽ được mã hóa và truyền tải đến các máy chủ khác nhau hoặc lưu trữ trên cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn Hàm serialize() PHP

Để sử dụng hàm serialize() PHP, bạn có thể làm theo cú pháp sau:

<?php
  $data = serialize($value);
?>

Trong đó, $value là giá trị của biến cần chuyển đổi và $data là chuỗi kết quả sau khi được mã hóa bởi hàm serialize().

Ví dụ, để chuyển đổi một mảng chứa các giá trị Red, Green, Blue sang chuỗi bít, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

<?php
  $color = array("Red", "Green", "Blue");
  $data = serialize($color);
  echo $data;
?>

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

a:3:{i:0;s:3:"Red";i:1;s:5:"Green";i:2;s:4:"Blue";}

Cách triển khai hàm serialize() PHP

Hàm serialize() PHP được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thành một chuỗi nhị phân có thể được lưu trữ trong tệp, bộ đệm bộ nhớ hoặc truyền qua mạng. Hàm này có thể tuần tự hóa tất cả các loại dữ liệu PHP, ngoại trừ kiểu tài nguyên.

Cú pháp của hàm serialize() như sau:

serialize(mixed $value)

Trong đó:

 • $value là giá trị cần được tuần tự hóa.

Hàm serialize() PHP sẽ trả về một chuỗi nhị phân chứa dữ liệu đã được tuần tự hóa.

Ví dụ:

$array = ["Red", "Green", "Blue"];
$object = new stdClass();
$object->name = "John Doe";
$object->age = 30;

$serializedArray = serialize($array);
$serializedObject = serialize($object);

echo $serializedArray; // "a:3:{i:0;s:4:"Red";i:1;s:5:"Green";i:2;s:5:"Blue";}"
echo $serializedObject; // "O:8:"stdClass":2:{s:4:"name";s:10:"John Doe";s:2:"age";i:30;}"

Tuần tự hóa đối tượng

Khi tuần tự hóa đối tượng, PHP sẽ cố gắng gọi các hàm __serialize() hoặc __sleep() của đối tượng trước khi tuần tự hóa. Điều này cho phép đối tượng thực hiện bất kỳ công việc dọn dẹp nào cần thiết, chẳng hạn như giải phóng tài nguyên.

Nếu đối tượng không triển khai bất kỳ hàm nào trong số này, PHP sẽ tuần tự hóa các thuộc tính của đối tượng theo thứ tự mà chúng được khai báo.

Ví dụ:

class MyObject implements Serializable
{
  private $name;
  private $age;

  public function __construct($name, $age)
  {
    $this->name = $name;
    $this->age = $age;
  }

  public function __serialize()
  {
    return [
      "name" => $this->name,
      "age" => $this->age,
    ];
  }
}

$object = new MyObject("John Doe", 30);

$serializedObject = serialize($object);

echo $serializedObject; // "a:2:{s:4:"name";s:10:"John Doe";s:2:"age";i:30;}"

Tuần tự hóa tham chiếu

Hàm serialize() PHP sẽ tuần tự hóa các tham chiếu đến các giá trị khác. Điều này có thể dẫn đến các vòng tham chiếu, trong đó một giá trị tham chiếu đến chính nó.

Để tránh các vòng tham chiếu, bạn có thể sử dụng hàm unserialize() với tùy chọn flags để chỉ định rằng các vòng tham chiếu sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ:

$array = [
  "a" => $array,
];

$serializedArray = serialize($array);

echo $serializedArray; // "a:1:{s:1:"a";r:1;}"

$unserializedArray = unserialize($serializedArray, ['allowed_classes' => false]);

var_dump($unserializedArray); // array(1) { ["a"]=> object(stdClass)#1 (0) { } }

Tuần tự hóa các giá trị không thể tuần tự hóa

Hàm serialize() PHP không thể tuần tự hóa các giá trị sau:

 • Các giá trị kiểu tài nguyên
 • Các đối tượng không triển khai giao diện Serializable
 • Các đối tượng có các hàm __serialize() hoặc __sleep() không trả về một chuỗi nhị phân

Hàm serialize() PHP là một công cụ hữu ích để lưu trữ và truyền dữ liệu PHP giữa các ứng dụng.

Ưu và Nhược điểm Hàm serialize() PHP

Ưu điểm

 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu giữa các ứng dụng PHP.
 • Dữ liệu được mã hóa và truyền tải một cách an toàn.
 • Hỗ trợ việc lưu trữ và phục hồi dữ liệu.

Nhược điểm

 • Không thể chuyển đổi tất cả các loại dữ liệu.
 • Hiệu suất của hàm serialize() bị giảm trong trường hợp dữ liệu quá lớn.

Lời khuyên về Hàm serialize() PHP

Trong quá trình sử dụng hàm serialize() PHP, bạn nên lưu ý một số phương pháp để đảm bảo an toàn cho dữ liệu:

 • Kiểm tra lại dữ liệu trước khi sử dụng hàm serialize().
 • Sử dụng các cơ chế bảo vệ dữ liệu như hash để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
 • Không sử dụng hàm serialize() cho các biến quan trọng như mật khẩu ho ặc thông tin cá nhân của người dùng.

Kết luận

Trên đây là một tổng quan về hàm serialize() PHP và những điểm lưu ý khi sử dụng nó. Đối với các ứng dụng web phức tạp, việc sử dụng hàm này sẽ giúp cho việc lưu trữ và truyền tải dữ liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng hàm serialize() không phải là giải pháp hoàn hảo cho việc lưu trữ hay truyền tải dữ liệu, và nó cũng có những hạn chế riêng. Do đó, bạn nên hiểu rõ các ưu và nhược điểm của hàm này trước khi áp dụng nó vào trong ứng dụng của mình.

Tại sao chúng ta cần sử dụng hàm serialize() PHP?

Hàm serialize() có khả năng chuyển đổi giá trị của biến thành một chuỗi bít để lưu trữ hoặc truyền qua mạng. Điều này giúp cho việc lưu trữ và truyền tải dữ liệu được thực hiện một cách tiện lợi, an toàn và đáng tin cậy.

Hàm serialize() PHP có nhược điểm gì?

Không thể chuyển đổi tất cả các loại dữ liệu. Hiệu suất của hàm serialize() bị giảm trong trường hợp dữ liệu quá lớn.

Làm thế nào để sử dụng hàm serialize() PHP?

Sử dụng cú pháp sau: $data = serialize($value);
Trong đó, $value là giá trị của biến cần chuyển đổi và $data là chuỗi kết quả sau khi được mã hóa bởi hàm serialize().

Hàm unserialize() có vai trò gì trong PHP?

Hàm unserialize() là hàm đảo ngược của hàm serialize(). Nó được sử dụng để giải mã chuỗi đã được mã hóa bởi hàm serialize() thành giá trị ban đầu của biến.

Hàm serialize() có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng trong PHP?

Không nên sử dụng hàm serialize() để lưu trữ thông tin nhạy cảm của người dùng như mật khẩu hay thông tin tài khoản. Nếu cần lưu trữ thông tin người dùng, nên sử dụng các cơ chế bảo mật khác như hash hoặc mã hóa simetrik.