Hàm Is_array() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm is_array() là một hàm được tích hợp sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm này được sử dụng để xác định liệu biến đã được khai báo có phải là một mảng hay không. Kết quả trả về của hàm là TRUE nếu biến là một mảng và FALSE nếu không.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Việc kiểm tra một biến có phải là một mảng hay không rất quan trọng trong các chương trình PHP, đặc biệt là khi bạn muốn truy cập vào các phần tử của mảng một cách dễ dàng hoặc thực hiện các hành động khác nhau trên các phần tử của mảng đó.

Hàm Is_array() PHP Là gì?

Hàm is_array() PHP được sử dụng để kiểm tra xem một biến đã được khai báo có phải là một mảng hay không. Nó trả về giá trị Boolean TRUE nếu biến là một mảng và FALSE nếu không. Cú pháp của hàm như sau:

is_array($variable)

Trong đó $variable là tên biến cần kiểm tra xem có phải là một mảng hay không.

Hướng dẫn Hàm Is_array() PHP

Để sử dụng hàm is_array() PHP, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Khai báo một biến và gán nó cho một giá trị kiểu mảng:
$salary = array(1000, 2000, 3000, 4000, 5000);
 1. Gọi hàm is_array() PHP và truyền biến vào như là một tham số:
$result = is_array($salary);
 1. Kiểm tra giá trị trả về của hàm và xử lý dữ liệu tương ứng:
if ($result == true) {
  echo "This variable is an array.";
} else {
  echo "This variable is not an array.";
}

Cách triển khai hàm Is_array() PHP

Hàm is_array() PHP được sử dụng để kiểm tra xem một biến có phải là mảng hay không. Hàm này có cú pháp như sau:

is_array(mixed $variable);

Trong đó:

 • $variable là biến cần kiểm tra.

Hàm is_array() trả về true nếu biến là mảng và false nếu biến không phải là mảng.

Ví dụ:

// Kiểm tra biến là mảng
$array = ["a", "b", "c"];

if (is_array($array)) {
  echo "Biến là mảng";
} else {
  echo "Biến không phải là mảng";
}

Kết quả:

Biến là mảng

Hàm is_array() có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng hàm gettype() để lấy kiểu dữ liệu của biến.

function is_array($variable) {
  return gettype($variable) === "array";
}

Một cách triển khai khác là sử dụng hàm empty() để kiểm tra xem biến có chứa giá trị hay không.

function is_array($variable) {
  return empty($variable) === false && is_object($variable) === false;
}

Cách triển khai nào sẽ phù hợp nhất phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm is_array():

// Kiểm tra biến là mảng
$array = ["a", "b", "c"];

if (is_array($array)) {
  echo "Biến là mảng";
} else {
  echo "Biến không phải là mảng";
}

Kết quả:

Biến là mảng
// Kiểm tra biến không phải là mảng
$string = "Hello, world!";

if (!is_array($string)) {
  echo "Biến không phải là mảng";
} else {
  echo "Biến là mảng";
}

Kết quả:

Biến không phải là mảng
// Kiểm tra biến là mảng rỗng
$array = [];

if (is_array($array)) {
  echo "Biến là mảng";
} else {
  echo "Biến không phải là mảng";
}

Kết quả:

Biến là mảng
// Kiểm tra biến là đối tượng
$object = new stdClass();

if (is_array($object)) {
  echo "Biến là mảng";
} else {
  echo "Biến không phải là mảng";
}

Kết quả:

Biến không phải là mảng

Ưu và Nhược điểm Hàm Is_array() PHP

Ưu điểm:

 1. Hàm is_array() PHP giúp kiểm tra một biến có phải là một mảng hay không một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 2. Việc sử dụng hàm này giúp người lập trình tránh được các lỗi xảy ra khi truy cập vào các phần tử của mảng mà không kiểm tra tính hợp lệ của biến đó.
 3. Hàm is_array() giúp tối ưu hóa quá trình lập trình và giảm thiểu khối lượng mã lệnh cần phải viết.

Nhược điểm:

 1. Hàm is_array() PHP không thể kiểm tra một biến có phải là một đối tượng hay không.
 2. Hàm này chỉ trả về TRUE nếu biến được khai báo là một mảng, nó không thể xác định xem mảng đó có chứa bất kỳ giá trị nào hay không.
 3. Nếu sử dụng hàm is_array() PHP không đúng cách, nó có thể gây ra các lỗi trong quá trình thực thi mã.

Lời khuyên Hàm Is_array() PHP

Khi sử dụng hàm is_array() PHP, bạn nên nhớ những điều sau:

 1. Kiểm tra tính hợp lệ của biến trước khi sử dụng hàm is_array().
 2. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử d 3. Nếu không chắc chắn biến có phải là một mảng hay không, bạn nên sử dụng các hàm khác để kiểm tra tính hợp lệ của biến.
 3. Trong quá trình sử dụng hàm is_array(), bạn nên kiểm tra kỹ càng giá trị trả về của nó để đảm bảo rằng mã của bạn hoạt động chính xác.

Kết luận

Hàm is_array() PHP là một công cụ hữu ích cho những người lập trình PHP khi muốn kiểm tra tính hợp lệ của một biến trước khi truy cập vào các phần tử của mảng hoặc thực hiện các hành động khác nhau trên các phần tử của mảng đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý những điểm yếu của hàm này để tránh gây ra các lỗi trong quá trình thực thi mã. Nếu sử dụng đúng cách và kết hợp với các hàm khác trong PHP, hàm is_array() PHP có thể giúp tối ưu hóa quá trình lập trình và giảm thiểu khối lượng mã lệnh cần phải viết.

1. Hàm is_array() PHP được sử dụng trong trường hợp nào?

Hàm is_array() được sử dụng để xác định liệu một biến đã được khai báo có phải là một mảng hay không.

2. Làm thế nào để sử dụng hàm is_array() PHP?

Bạn có thể sử dụng hàm is_array() bằng cách truyền tên biến cần kiểm tra vào như là một tham số.

3. Hàm is_array() PHP trả về giá trị gì?

Hàm is_array() trả về giá trị Boolean TRUE nếu biến là một mảng và FALSE nếu không.

4. Hàm is_array() có nhược điểm gì?

Hàm is_array() chỉ trả về TRUE nếu biến được khai báo là một mảng, nó không thể xác định xem mảng đó có chứa bất kỳ giá trị nào hay không.

5. Làm thế nào để xử lý một biến không phải là một mảng?

Bạn có thể sử dụng các hàm khác trong PHP để kiểm tra tính hợp lệ của biến và thực hiện các xử lý tương ứng.