Hàm file_put_contents() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình web, thủ tục ghi tệp được sử dụng rất phổ biến. Trong PHP, hàm file_put_contents() là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất để ghi chuỗi vào tệp. Nó cho phép bạn xác định tên tệp mà dữ liệu sẽ được ghi vào và nếu tệp không tồn tại, nó sẽ tự động tạo ra một tệp mới.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm file_put_contents() PHP chứa nhiều thông số cần thiết để chạy hàm một cách đúng đắn. Phát triển viên phải gán đường dẫn của tệp mà dữ liệu sẽ được ghi vào và dữ liệu cần được ghi là các tham số trong hàm file_put_contents(). Kết quả, hàm sẽ trả về số byte của dữ liệu đã được ghi vào tệp nếu việc ghi tệp thành công, ngược lại nó sẽ trả về FALSE nếu việc ghi dữ liệu thất bại.

Hàm file_put_contents() PHP Là gì

Hàm file_put_contents() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để ghi dữ liệu vào tệp. Nó cho phép bạn ghi chuỗi vào tệp một cách dễ dàng và quản lý nội dung của tệp. Hàm này được sử dụng rất phổ biến trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Hướng dẫn Hàm file_put_contents() PHP

Để sử dụng Hàm file_put_contents() PHP để ghi dữ liệu vào tệp, bạn cần chú ý một số tham số bắt buộc và tùy chọn:

file_put_contents($file, $data, $mode = null, $context = null)

Trong đó:

 • $file: Đường dẫn hoặc tên tệp sẽ ghi dữ liệu vào (bắt buộc).
 • $data: Nội dung cần ghi vào tệp (bắt buộc).
 • $mode: Một tham số tùy chọn giúp xác định cách thức ghi dữ liệu vào tệp (không bắt buộc).
 • $context: Một tham số tùy chọn giúp định nghĩa hành vi luồng hoặc ngữ cảnh của tệp (không bắt buộc).

Khi gọi hàm file_put_contents(), bạn chỉ cần truyền vào các thông số bắt buộc là $file và $data. Hàm sẽ tự động tạo ra một tệp mới nếu tệp không tồn tại.

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ ghi một chuỗi vào tệp “myfile.txt”:

<?php
$file = 'myfile.txt';
$data = 'Hello world!';
file_put_contents($file, $data);
?>

Cách triển khai hàm file_put_contents() PHP

Hàm file_put_contents() PHP được sử dụng để ghi dữ liệu vào một tệp. Hàm này có cú pháp như sau:

file_put_contents(string $filename, mixed $data, int $flags = 0, resource $context = null);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn đến tệp.
 • $data là dữ liệu cần ghi vào tệp.
 • $flags là các cờ tùy chọn.
 • $context là đối tượng context, có thể được sử dụng để chỉ định các tùy chọn ghi nâng cao.

Ví dụ:

// Ghi dữ liệu vào tệp
$filename = "/path/to/file.txt";
$data = "Hello, world!";

file_put_contents($filename, $data);

Hàm file_put_contents() PHP trả về số byte đã được ghi vào tệp. Nếu tệp không tồn tại, hàm sẽ tạo tệp mới. Nếu tệp đã tồn tại, hàm sẽ ghi đè lên dữ liệu hiện có trong tệp.

Hàm file_put_contents() PHP có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng hàm fopen() và fwrite() để mở tệp và ghi dữ liệu vào tệp.

function file_put_contents($filename, $data) {
  $file = fopen($filename, "w");
  fwrite($file, $data);
  fclose($file);

  return ftell($file);
}

Một cách triển khai khác là sử dụng hàm stream_write() để ghi dữ liệu trực tiếp vào tệp.

function file_put_contents($filename, $data) {
  return stream_write(fopen($filename, "w"), $data);
}

Cách triển khai nào sẽ phù hợp nhất phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm file_put_contents() PHP:

// Ghi dữ liệu vào tệp mới
$filename = "/path/to/new_file.txt";
$data = "Hello, world!";

file_put_contents($filename, $data);

// Ghi dữ liệu vào tệp hiện có
$filename = "/path/to/existing_file.txt";
$data = "This is new data.";

file_put_contents($filename, $data, FILE_APPEND);

Trong ví dụ đầu tiên, hàm file_put_contents() PHP sẽ tạo một tệp mới có tên “/path/to/new_file.txt” và ghi dữ liệu “Hello, world!” vào tệp.

Trong ví dụ thứ hai, hàm file_put_contents() sẽ ghi dữ liệu “This is new data.” vào cuối tệp “/path/to/existing_file.txt”.

Cần lưu ý rằng hàm file_put_contents() PHP không kiểm tra quyền truy cập vào tệp. Nếu bạn không có quyền ghi vào tệp, hàm sẽ trả về false và không ghi bất kỳ dữ liệu nào vào tệp.

Ưu và Nhược điểm Hàm file_put_contents() PHP

Ưu điểm

 • Đơn giản và dễ hiểu.
 • Cho phép bạn ghi chuỗi vào tệp một cách dễ dàng.
 • Tự động tạo ra một tệp mới nếu tệp không tồn tại.

Nhược điểm

 • Không thể ghi nội dung vào các vị trí khác nhau trong tệp.
 • Không thể ghi nhiều dữ liệu vào tệp một lúc.
 • Không có tính năng bảo mật để xác xác tính người dùng truy cập vào tệp.

Lời khuyên Hàm file_put_contents() PHP

 • Nếu bạn muốn ghi nội dung vào các vị trí khác nhau trong tệp hoặc ghi nhiều dữ liệu vào tệp một lúc, bạn nên sử dụng hàm fwrite() thay vì file_put_contents().
 • Để đảm bảo an toàn cho các tệp của bạn, hãy kiểm tra quyền truy cập và phân quyền cho các tệp. Nếu có thể, hãy sử dụng các tệp được lưu trữ trên máy chủ thay vì lưu trữ trên máy tính cá nhân.
 • Luôn luôn kiểm tra input của người dùng trước khi ghi dữ liệu vào tệp để tránh các cuộc tấn công SQL Injection hoặc Cross-site Scripting (XSS).

Kết luận

Hàm file_put_contents() PHP là một công cụ hữu ích trong việc quản lý và ghi dữ liệu vào các tệp. Nó cho phép bạn ghi chuỗi vào tệp một cách dễ dàng và tự động tạo ra một tệp mới nếu tệp không tồn tại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các tệp của bạn, hãy kiểm tra quyền truy cập và phân quyền cho các tệp và luôn luôn kiểm tra input của người dùng trước khi ghi dữ liệu vào tệp. Nếu bạn muốn ghi nhiều dữ liệu vào tệp một lúc hoặc ghi nội dung vào các vị trí khác nhau trong tệp, hãy sử dụng các công cụ khác thích hợp.

Tôi có thể sử dụng hàm file_put_contents() để ghi nhiều dữ liệu vào tệp một lúc không?

Không, hàm file_put_contents() chỉ cho phép ghi một chuỗi vào tệp một lần.

Tôi có thể ghi nội dung vào các vị trí khác nhau trong tệp bằng hàm file_put_contents() không?

Không, hàm file_put_contents() chỉ cho phép ghi dữ liệu vào vị trí cuối cùng của tệp.

Hàm file_put_contents() có an toàn không?

Nếu được sử dụng một cách đúng đắn và kiểm tra kỹ input của người dùng, hàm file_put_contents() là một công cụ an toàn để ghi nội dung vào tệp.

Tôi có thể xóa tệp bằng hàm file_put_contents() không?

Không, hàm file_put_contents() chỉ được sử dụng để ghi dữ liệu vào tệp, không thể xóa tệp.