Hàm Unlink() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong phát triển web, việc xử lý các tập tin và thư mục là rất quan trọng. Trong số đó, công cụ hữu ích nhất mà PHP cung cấp cho người phát triển là hàm Unlink(). Hàm này giúp xóa tập tin được chỉ định bởi tên tệp.

Nó có thể xóa tập tin trong phạm vi dự án PHP của bạn hoặc xóa tập tin từ các hệ thống khác nhau bằng cách sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối. Điều này giúp loại bỏ các tài nguyên không cần thiết của chương trình và giải phóng không gian đĩa.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm Unlink() PHP Là gì

Hàm Unlink() PHP cho phép xóa tập tin đã cho. Thao tác này không thể hoàn tác và xóa toàn bộ nội dung của tệp. Nếu tệp không tồn tại hoặc không thể được truy cập để xóa, hàm này sẽ trả về kết quả FALSE.

Cú pháp:

unlink(filename, context)

Nơi filename là tên tệp cần xóa và context là bộ thông số để thay đổi hành vi của luồng.

Hướng dẫn Hàm Unlink() PHP

Để sử dụng hàm Unlink() PHP, bạn cần truyền đường dẫn hoặc tên tệp cho tệp mà bạn muốn xóa. Sau đó, hãy gọi hàm Unlink() như sau:

unlink("path/to/file.ext");

Ví dụ: Xóa tệp test.txt

$file = fopen("test.txt", "w");
echo fwrite($file,"Hello World. Testing!");
fclose($file);
unlink("test.txt"); 

Nếu bạn muốn kiểm tra xem liệu việc xóa đã thành công hay không, bạn có thể kiểm tra giá trị trả về của hàm. Nếu kết quả trả về là TRUE, đó có nghĩa là việc xóa đã được thực hiện thành công. Ngược lại, nếu kết quả là FALSE, có thể tập tin không tồn tại hoặc không được phép truy cập để xóa.

Cách triển khai Hàm Unlink() PHP

Hàm unlink() trong PHP được sử dụng để xóa một tệp.

Cú pháp của hàm unlink() như sau:

unlink(string $filename)

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn đến tệp cần xóa.

Hàm unlink() sẽ xóa tệp khỏi hệ thống tệp.

Ví dụ:

$filename = '/path/to/file.txt';

unlink($filename);

Xóa tệp không tồn tại

Nếu tệp không tồn tại, hàm unlink() sẽ trả về false.

Xóa tệp đang mở

Nếu tệp đang được mở, hàm unlink() sẽ trả về false.

Xóa tệp là thư mục

Nếu tệp là một thư mục, hàm unlink() sẽ trả về false.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm unlink():

 • Hàm unlink() sẽ xóa tệp khỏi hệ thống tệp vĩnh viễn. Do đó, bạn nên cẩn thận khi sử dụng hàm này.
 • Nếu tệp đang được mở, hàm unlink() sẽ không thể xóa tệp. Bạn cần đóng tệp trước khi sử dụng hàm unlink().
 • Nếu tệp là một thư mục, bạn nên sử dụng hàm rmdir() để xóa thư mục.

Hàm unlink() là một công cụ hữu ích để xóa các tệp khỏi hệ thống tệp.

Ưu và Nhược điểm Hàm Unlink() PHP

Ưu điểm

 • Hàm Unlink() PHP giúp loại bỏ các tệp không cần thiết trong chương trình của bạn và giải phóng không gian đĩa.
 • Hàm này rất dễ sử dụng.

Nhược điểm

 • Thao tác xóa không thể hoàn tác, do đó, bạn cần cẩn thận khi sử dụng hàm này.
 • Nếu tệp không tồn tại hoặc không thể truy cập để xóa, hàm sẽ không hoạt động và trả về FALSE.

Lời khuyên Hàm Unlink() PHP

 • Luôn kiểm tra xem tệp đã cho có tồn tại hay không trước khi xóa nó.
 • Cẩn thận khi sử dụng hàm Unlink(), do thao tác này không thể hoàn tác.
 • Nếu bạn thực sự cần giữ một bản sao của tệp, hãy chép nó sang một vị trí khác thay vì xóa nó.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm Unlink() PHP, một công cụ hữu ích để xóa tệp không cần thiết và giải phóng không gian đĩa. Hàm này rất dễ sử dụng, nhưng bạn cần cẩn thận khi sử dụng nó vì thao tác xóa không thể hoàn tác. Điều quan trọng là luôn kiểm tra xem tệp đã cho có tồn tại hay không trước khi xóa nó, và nếu thực sự cần giữ một bản sao của tệp, hãy chép nó sang một vị trí khác thay vì xóa nó. 

Hàm Unlink() PHP là gì?

Hàm Unlink() PHP là một hàm được sử dụng để xóa tệp đã chọn.

Hàm Unlink() PHP có thể sử dụng ở đâu?

Hàm này có thể được sử dụng trong các ứng dụng web PHP để xóa tệp không cần thiết và giải phóng không gian đĩa.

Làm thế nào để kiểm tra xem việc xóa tệp đã thành công hay không?

Bạn có thể kiểm tra giá trị trả về của hàm. Nếu kết quả trả về là TRUE, việc xóa đã được thực hiện thành công. Ngược lại, nếu kết quả là FALSE, có thể tệp không tồn tại hoặc không được phép truy cập để xóa.

Có thể khôi phục lại tệp đã bị xóa bằng hàm Unlink() PHP không?

Không, thao tác xóa không thể hoàn tác bằng hàm này.

Có cách nào để xóa nhiều tệp cùng một lúc bằng hàm Unlink() PHP không?

Có, bạn có thể sử dụng một vòng lặp để chạy qua danh sách các tệp cần xóa và gọi hàm Unlink() cho mỗi tệp.