Hàm ucwords() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm ucwords() PHP là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa trong một chuỗi. Hàm này được hỗ trợ bởi các phiên bản PHP 4 và cao hơn. Nó lấy một chuỗi làm đầu vào và chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ của chuỗi đó thành chữ hoa. Các ký tự khác của chuỗi vẫn giữ nguyên.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm ucwords() PHP

Hàm ucwords() PHP là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa trong một chuỗi.

Hàm ucwords() PHP Là gì

Hàm ucwords() PHP được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi thành chữ hoa. Hàm này trả về chuỗi đã được chỉnh sửa với ký tự đầu tiên của mỗi từ được chuyển đổi thành chữ hoa.

Có một số hàm khác trong PHP tương tự như hàm ucwords():

 • strtoupper(): Chuyển đổi toàn bộ chuỗi thành chữ hoa.
 • strtolower(): Chuyển đổi toàn bộ chuỗi thành chữ thường.
 • lcfirst(): Chuyển đổi chỉ ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ thường.
 • ucfirst(): Chuyển đổi chỉ ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa.

Cú pháp

Cú pháp của hàm ucwords() PHP như sau:

ucwords(string $string, string $separator = " \t\r\n\f\v") : string

Trong đó:

 • $string (bắt buộc): Chuỗi đầu vào cần được chuyển đổi.
 • $separator (tùy chọn): Ký tự phân tách các từ trong chuỗi đầu vào. Mặc định là khoảng trắng, tab, newline, carriage return, form feed, và vertical tab.

Tham số

Hàm ucwords() PHP có hai tham số:

 • $string (bắt buộc): Chuỗi đầu vào cần được chuyển đổi.
 • $separator (tùy chọn): Ký tự phân tách các từ trong chuỗi đầu vào. Mặc định là khoảng trắng, tab, newline, carriage return, form feed, và vertical tab.

Giá trị trả về

Hàm ucwords() trả về chuỗi đã được chỉnh sửa với ký tự đầu tiên của mỗi từ được chuyển đổi thành chữ hoa.

Phiên bản

Phiên bản PHP 5.4.32 và 5.5.16 đã thêm tham số $separator cho hàm ucwords().

Dưới đây là một số ví dụ về cách hoạt động của hàm ucwords():

Ví dụ 1

$sentence = "hello, my name is john.";
echo ucwords($sentence);

Output:

Hello, My Name Is John.

Ví dụ 2

$sentence = "good morning! everyone.";
echo ucwords($sentence);

Output:

Good Morning! Everyone.

Ví dụ 3

$sentence = "good|morning!|everyone.";
echo ucwords($sentence, "|");

Output:

Good|Morning!|Everyone.

Lưu ý: Ký tự $ không thể được sử dụng làm ký tự phân tách, vì $ được sử dụng trướ đó mỗi biến trong PHP sẽ gây ra lỗi “biến không được tìm thấy”.

Cách triển khai hàm ucwords() PHP

Hàm ucwords() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi thành chữ hoa. Hàm này lấy một chuỗi làm đầu vào và trả về một chuỗi mới. Chuỗi mới sẽ chứa chuỗi gốc, ngoại trừ ký tự đầu tiên của mỗi từ sẽ được chuyển thành chữ hoa.

Cú pháp của hàm ucwords() PHP như sau:

PHP

ucwords(string $string, string $delimiters = " \t\n\r\f\v")

Trong đó:

 • string là chuỗi cần chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa.
 • delimiters là một chuỗi chứa các ký tự phân tách từ. Giá trị mặc định là các ký tự khoảng trắng, tab, xuống dòng, xuống hàng, null và backspace.

Ví dụ:

$string = "this is a string.";

$new_string = ucwords($string);

echo $new_string; // This Is A String.

Kết quả:

This Is A String.

Trong ví dụ này, hàm ucwords() PHP đã chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa. Hàm ucwords() trả về chuỗi mới, “This Is A String.”.

Hàm ucwords() là một hàm hữu ích để chuyển đổi các chữ cái đầu tiên của các từ trong các chuỗi thành chữ hoa. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như chỉnh sửa văn bản, hoặc tạo các chuỗi mới.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm ucwords() PHP:

 • Chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi thành chữ hoa:
$string = "this is a string.";

$new_string = ucwords($string);

echo $new_string; // This Is A String.

Kết quả:

This Is A String.
 • Chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong tất cả các chuỗi trong một mảng thành chữ hoa:
$strings = ["this is a string.", "that is another string."];

$new_strings = array_map('ucwords', $strings);

print_r($new_strings); // Array ( [0] => This Is A String. [1] => That Is Another String. )

Kết quả:

Array (
 [0] => This Is A String.
 [1] => That Is Another String.
)
 • Chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường thành chữ hoa:
$string = "this is a string.";

$new_string = ucwords($string, true);

echo $new_string; // This Is A String.

Kết quả:

This Is A String.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách triển khai hàm ucwords() PHP.

Ưu và Nhược điểm Hàm ucwords() PHP

Ưu điểm

 • Hàm ucwords() PHP đơn giản và dễ sử dụng.
 • Nó là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, do đó không cần phải tải thêm bất kỳ thư viện nào.

Nhược điểm

 • Hàm này chỉ hoạt động với các ngôn ngữ được viết theo chữ Latin, nghĩa là các từ phải có các ký tự chữ cái tiếng Anh.
 • Khi sử dụng hàm này với các chuỗi có chứa các ký tự đặc biệt hoặc các từ viết hoa rồi, kết quả đầu ra có thể không như mong đợi.

Lời khuyên Hàm ucwords() PHP

Khi sử dụng hàm ucwords() PHP, bạn nên:

 • Sử dụng ký tự phân tách hợp lý để đảm bảo tất cả các từ trong chuỗi được chuyển đổi.
 • Kiểm tra kết quả đầu ra để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm ucwords() PHP – một hàm được tích hợp sẵn để chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa trong chuỗi. Chúng ta cũng đã biết về cú pháp, tham số và giá trị trả về của nó, cũng như các lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm này. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm ucwords() và nâng cao kỹ năng lập trình của mình. 

1. Hàm ucwords() hoạt động với tất cả các ngôn ngữ không?

Không, hàm này chỉ hoạt động với các từ viết bằng chữ Latin.

2. Khi sử dụng hàm ucwords(), tôi có thể sử dụng ký tự khác ngoài khoảng trắng làm ký tự phân tách không?

Có, bạn có thể sử dụng ký tự phân tách tùy ý nhưng không được sử dụng ký tự $.

3. Hàm ucwords() PHP có thể chuyển đổi toàn bộ chuỗi thành chữ hoa không?

Không, để chuyển đổi toàn bộ chuỗi thành chữ hoa, bạn nên sử dụng hàm strtoupper().

4. Tôi có thể sử dụng hàm ucwords() cho các từ đã viết hoa rồi không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm ucwords() cho các từ đã viết hoa rồi, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chuỗi.

5. Hàm ucwords() PHP có thể xử lý các ký tự đặc biệt trong chuỗi không?

Tùy thuộc vào loại ký tự đó, nếu nó là một ký tự chữ cái thì hàm ucwords() có thể xử lý được, nếu không thì kết quả đầu ra có thể không như mong đợi.