Hàm ucfirst() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm ucfirst() PHP được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa. Đây là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, nhận vào một chuỗi và chỉ chuyển đổi chữ cái đầu tiên của chuỗi đó thành chữ hoa. Hàm này chỉ chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa và các ký tự khác vẫn giữ nguyên.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm ucfirst() PHP

Hàm ucfirst() PHP được viết tắt từ “uppercase first”, có nghĩa là chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi sang chữ hoa.

Hướng dẫn Hàm ucfirst() PHP

Cú pháp của hàm ucfirst() được cho dưới đây, chỉ có một tham số chuỗi.

ucfirst($string)

Trong đó:

 • $string (bắt buộc) – là tham số bắt buộc của hàm, chỉ định chuỗi đầu vào. Đây là đối số duy nhất được truyền vào hàm ucfirst().

Cách triển khai hàm ucfirst() PHP

Hàm ucfirst() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa. Hàm này lấy một chuỗi làm đầu vào và trả về một chuỗi mới. Chuỗi mới sẽ chứa chuỗi gốc, ngoại trừ ký tự đầu tiên sẽ được chuyển thành chữ hoa.

Cú pháp của hàm ucfirst() PHP như sau:

ucfirst(string $string)

Trong đó:

 • string là chuỗi cần chuyển đổi ký tự đầu tiên thành chữ hoa.

Ví dụ:

$string = "this is a string.";

$new_string = ucfirst($string);

echo $new_string; // This is a string.

Kết quả:

This is a string.

Trong ví dụ này, hàm ucfirst() PHP đã chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa. Hàm ucfirst() trả về chuỗi mới, “This is a string.”.

Hàm ucfirst() là một hàm hữu ích để chuyển đổi các chữ cái đầu tiên của các chuỗi thành chữ hoa. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như chỉnh sửa văn bản, hoặc tạo các chuỗi mới.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm ucfirst():

 • Chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa:
$string = "this is a string.";

$new_string = ucfirst($string);

echo $new_string; // This is a string.

Kết quả:

This is a string.
 • Chuyển đổi ký tự đầu tiên của tất cả các chuỗi trong một mảng thành chữ hoa:
$strings = ["this is a string.", "that is another string."];

$new_strings = array_map('ucfirst', $strings);

print_r($new_strings); // Array ( [0] => This is a string. [1] => That is another string. )

Kết quả:

Array (
 [0] => This is a string.
 [1] => That is another string.
)
 • Chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường thành chữ hoa:
$string = "this is a string.";

$new_string = ucfirst($string, true);

echo $new_string; // This is a string.

Kết quả:

This is a string.

Ưu và Nhược điểm Hàm ucfirst() PHP

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng.
 • Chỉ chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi sang chữ hoa.

Nhược điểm:

 • Không chuyển đổi các ký tự khác trong chuỗi sang chữ hoa.
 • Chỉ có thể chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi.

Lời khuyên Hàm ucfirst() PHP

Hàm ucfirst() là một công cụ hữu ích trong PHP. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển đổi toàn bộ chuỗi hoặc tất cả các từ trong chuỗi sang chữ hoa hoặc thường, bạn cần sử dụng hàm strtoupper(), strtolower(), lcfirst() hoặc ucwords().

Tổng kết

Hàm ucfirst() PHP là một công cụ hữu ích để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi sang chữ hoa. Nó là một trong những hàm tích hợp sẵn trong PHP và được hỗ trợ trên phiên bản PHP 4+.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển đổi toàn bộ chuỗi hoặc tất cả các từ trong chuỗi sang chữ hoa hoặc thường, bạn cần sử dụng hàm strtoupper(), strtolower(), lcfirst() hoặc ucwords().

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về hàm ucfirst() và cách sử dụng nó trong PHP. Bạn có thể áp dụng kiến thức này vào các dự án của mình để tăng tính linh hoạt và hiệu quả của mã nguồn. 

Hàm ucfirst() PHP này áp dụng cho phiên bản PHP nào?

Hàm ucfirst() được hỗ trợ trên phiên bản PHP 4+ trở lên.

Hàm ucfirst() có thể sử dụng để chuyển đổi các ký tự khác trong chuỗi sang chữ hoa không?

Không, hàm này chỉ chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi sang chữ hoa.

Tôi có thể sử dụng hàm ucfirst() để chuyển đổi toàn bộ chuỗi sang chữ hoa không?

Không, bạn cần sử dụng hàm strtoupper() để chuyển đổi toàn bộ chuỗi sang chữ hoa.

Hàm ucfirst() PHP có sẵn trong các ngôn ngữ lập trình khác không?

Không, hàm này là một hàm tích hợp sẵn chỉ có trong PHP.

Hàm này có cần truyền thêm tham số không?

Chỉ có một tham số chuỗi bắt buộc được truyền vào hàm ucfirst().