Hàm trim() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm trim() trong PHP là một hàm được tích hợp sẵn để xóa khoảng trống ở đầu và cuối của chuỗi hoặc cả hai bên của chuỗi. Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn loại bỏ các ký tự không mong muốn như dấu cách hoặc tab từ một chuỗi trong PHP.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Hàm trim(), bao gồm cách sử dụng, ưu và nhược điểm cũng như lời khuyên khi sử dụng Hàm trim().

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm trim() PHP Là gì?

Hàm trim() PHP là một hàm được sử dụng để loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi. Ngoài ra, hàm này cũng có thể được sử dụng để xóa bỏ các ký tự khác nếu được chỉ định.

Cú pháp của Hàm trim() như sau:

trim(string $chuoi, string $ky_tu_can_xoa = " \t\n\r\0\x0B")

Với $chuoi là chuỗi cần xóa bỏ khoảng trắng và $ky_tu_can_xoa là chuỗi ký tự cần loại bỏ.

Hướng dẫn Hàm trim() PHP

Để sử dụng Hàm trim() PHP, bạn cần truyền chuỗi cần xóa khoảng trắng vào đầu tiên và có thể chỉ định chuỗi ký tự cần loại bỏ.

Ví dụ để xóa khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi, bạn có thể sử dụng Hàm trim() PHP như sau:

$chuoi = "  Đây là một chuỗi bao gồm khoảng trắng ở đầu và cuối  ";
$chuoi_moi = trim($chuoi);
echo $chuoi_moi; // "Đây là một chuỗi bao gồm khoảng trắng ở đầu và cuối"

Nếu bạn muốn loại bỏ các ký tự khác ngoài khoảng trắng, bạn có thể chỉ định chuỗi ký tự cần loại bỏ. Ví dụ, nếu bạn muốn loại bỏ ký tự ‘-‘ từ chuỗi ‘ABC-123-‘, bạn có thể sử dụng Hàm trim() PHP như sau:

$chuoi = "-ABC-123-";
$chuoi_moi = trim($chuoi, "-");
echo $chuoi_moi; // "ABC-123"

Cách triển khai hàm trim() PHP

Hàm trim() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn loại bỏ các khoảng trắng khỏi đầu và cuối của một chuỗi. Hàm này lấy một chuỗi làm đầu vào và trả về một chuỗi mới. Chuỗi mới sẽ chứa chuỗi gốc, ngoại trừ các khoảng trắng ở đầu và cuối sẽ bị loại bỏ.

Cú pháp của hàm trim() như sau:

trim(string $string, string $characters = " \t\n\r\0\x0B")

Trong đó:

 • string là chuỗi cần loại bỏ khoảng trắng.
 • characters là một chuỗi chứa các ký tự cần loại bỏ. Giá trị mặc định là các ký tự khoảng trắng, tab, xuống dòng, xuống hàng, null và backspace.

Ví dụ:

$string = " This is a string. ";

$new_string = trim($string);

echo $new_string; // This is a string.

Kết quả:

This is a string.

Trong ví dụ này, hàm trim() PHP đã loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi. Hàm trim() trả về chuỗi mới, “This is a string.”.

Hàm trim() là một hàm hữu ích để loại bỏ các khoảng trắng khỏi các chuỗi. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như chỉnh sửa văn bản, hoặc tạo các chuỗi mới.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm trim():

 • Loại bỏ các khoảng trắng khỏi đầu và cuối của một chuỗi:
$string = " This is a string. ";

$new_string = trim($string);

echo $new_string; // This is a string.

Kết quả:

This is a string.
 • Loại bỏ các ký tự cụ thể khỏi đầu và cuối của một chuỗi:
$string = "This is a string with some special characters: !@#$%^&*()_+-=[]{};':,./<>?";

$new_string = trim($string, " !?@#$%^&*()_+-=[]{};':,./<>?");

echo $new_string; // This is a string with some special characters

Kết quả:

This is a string with some special characters
 • Loại bỏ các khoảng trắng phân biệt chữ hoa chữ thường khỏi đầu và cuối của một chuỗi:
$string = " This is a string. ";

$new_string = trim($string, " \t\n\r\0\x0B", true);

echo $new_string; // This is a string.

Kết quả:

This is a string.

Ưu và Nhược điểm Hàm trim() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm trim() rất dễ sử dụng và có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc xóa khoảng trắng của chuỗi.
 • Hàm này cho phép chỉ định các ký tự cần loại bỏ, không chỉ giới hạn ở khoảng trắng.

Nhược điểm:

 • Hàm trim() PHP chỉ loại bỏ các ký tự ở đầu và cuối chuỗi, không thể loại bỏ các ký tự khác nếu chúng xuất hiện ở giữa chuỗi.
 • Nếu bạn muốn loại bỏ một số ký tự nhất định khác ngoài khoảng trắng, bạn sẽ cần sử dụng một số hàm khác để hoàn thành công việc.

Lời khuyên Hàm trim() PHP

 • Tránh sử dụng quá nhiều Hàm trim() trong một chuỗi, đặc biệt là khi bạn đang xử lý các chuỗi dữ liệu lớn. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ của ứng dụng của bạn.
 • Nếu bạn không chắc chắn về các ký tự cần loại bỏ, bạn có thể in ra chuỗi sau khi áp dụng Hàm trim() PHP để kiểm tra xem mọi thứ đã hoạt động như mong muốn hay chưa.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Hàm trim() PHP và cách sử dụng nó để xóa khoảng trắng của chuỗi. Chúng ta đã đi qua cú pháp, ưu và nhược điểm, lời khuyên khi sử dụng và câu hỏi thường gặp. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc xử lý chuỗi trong PHP. 

Hàm trim() PHP có thể xóa bỏ các ký tự khác ngoài khoảng trắng không?

Có, Hàm trim() PHP cho phép chỉ định các ký tự cần loại bỏ.

Tôi có thể sử dụng Hàm trim() PHP để loại bỏ các ký tự xuất hiện ở giữa chuỗi không?

Không, Hàm trim() PHP chỉ loại bỏ các ký tự ở đầu và cuối chuỗi.

Tôi có thể sử dụng Hàm trim() PHP để loại bỏ các ký tự Unicode không?

Không, Hàm trim() PHP chỉ loại bỏ các ký tự ASCII.

Tôi có thể loại bỏ tất cả các ký tự trống khỏi chuỗi bằng Hàm trim() không?

Không, bạn cần sử dụng hàm str_replace() hoặc preg_replace() để thay thế tất cả các ký tự trống bằng một ký tự trong chuỗi.

Hàm trim() có thể xử lý được các chuỗi dữ liệu lớn không?

Có, Hàm trim() có thể xử lý được các chuỗi dữ liệu lớn. Tuy nhiên, bạn cần tránh sử dụng quá nhiều Hàm trim() PHP trong một chuỗi để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ của ứng dụng.