Hàm substr_replace() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm substr_replace() PHP là một hàm tích hợp sẵn của PHP, được sử dụng để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác trong một chuỗi.

Các phiên bản PHP 4+ hỗ trợ chức năng này. Chỉ số trong chuỗi ban đầu được truyền vào như một tham số để thực hiện sự thay thế.

Một mảng chuỗi cũng có thể được truyền vào như là một tham số cho hàm này, và trong trường hợp đó, sự thay thế sẽ được thực hiện cho mỗi chuỗi một cách lần lượt (Xem Ví dụ 5).

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm substr_replace() PHP

Hàm substr_replace() PHP là một thành phần quan trọng trong PHP, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web. Hàm này cung cấp một cách tiện lợi để thay thế một phần của chuỗi với một chuỗi khác. Với hàm substr_replace(), bạn có thể thực hiện các tác vụ như thêm hoặc loại bỏ một phần của chuỗi.

Hướng dẫn Hàm substr_replace() PHP

Hàm substr_replace() PHP là một hàm tích hợp sẵn được sử dụng để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác trong một chuỗi. Hàm này có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ như thay thế, thêm hoặc loại bỏ một phần của chuỗi. Hàm substr_replace() là một hàm binary-safe function.

Cú pháp

Cú pháp cho hàm substr_replace() PHP được cung cấp bên dưới, chấp nhận bốn đối số.

substr_replace ( $string , $replacement , $start [, $length ] )

Tham số

Hàm substr_replace() PHP bao gồm bốn tham số, trong đó ba tham số là bắt buộc phải truyền vào hàm này trong khi tham số $length là tùy chọn. Tất cả các tham số này được thảo luận chi tiết bên dưới:

 • $string (bắt buộc) – Đây là tham số chuỗi chính của hàm, xác định chuỗi đầu vào trong đó việc thay thế sẽ được thực hiện. Đây là một tham số bắt buộc.
 • $replacement (bắt buộc) – Đây là một tham số bắt buộc của substr_replace(), xác định chuỗi để chèn. $replacement chứa chuỗi mà thay thế sẽ được thực hiện.
 • $start (bắt buộc) – Đây cũng là một tham số bắt buộc, xác định vị trí bắt đầu từ đâu việc thay thế cần được thực hiện. Tham số này giữ giá trị số nguyên. Có ba điều kiện cho tham số này:
  • Nếu giá trị được truyền vào $start là một số dương, thì thay thế bắt đầu từ vị trí đã chỉ định trong chuỗi.
  • Nếu $start có giá trị âm, thì thay thế bắt đầu từ vị trí đã chỉ định ở cuối chuỗi.
  • Nếu $start là 0, thì thay thế sẽ bắt đầu từ ký tự đầu tiên của chuỗi.
 • $length (tùy chọn) – Đ – Ạ là một tham số tùy chọn của hàm này, xác định số ký tự cần được thay thế trong chuỗi. Trong trường hợp không truyền tham số $length vào substr_replace(), việc thay thế sẽ dừng lại khi đến cuối chuỗi. Cũng có ba điều kiện cho tham số này:
  • Nếu giá trị $length là dương, thì số lượng ký tự đã chỉ định của chuỗi sẽ được thay thế bằng chuỗi mới.
  • Nếu $length là số âm, thì số lượng ký tự phải để lại ở cuối sau khi thay thế chuỗi.
  • Nếu $length là 0, thì việc chèn sẽ được thực hiện thay vì thay thế.

Giá trị trả về

Hàm substr_raplace () PHP trả về một chuỗi sau khi hoàn thành các thay thế. Trong trường hợp chuỗi là một mảng, nó sẽ trả về một mảng.

Phiên bản

Phiên bản PHP 4.0.5 đã giới thiệu hàm substr_replace().

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm substr_replace():

Ví dụ 1: Sử dụng hàm substr_replace() PHP để thay thế một chuỗi con trong một chuỗi

$string = 'Hello World!';
$new_string = substr_replace($string, 'PHP', 6);
echo $new_string;

Output:

Hello PHP!

Ví dụ 2: Sử dụng hàm substr_replace() PHP để thay thế một chuỗi con trong một chuỗi với độ dài xác định

$string = 'Hello World!';
$new_string = substr_replace($string, 'PHP', 6, 5);
echo $new_string;

Output:

Hello PHPd!

Ví dụ 3: Sử dụng hàm substr_replace() để chèn một chuỗi vào một chuỗi

$string = 'Hello World!';
$new_string = substr_replace($string, 'PHP ', 5, 0);
echo $new_string;

Output:

Hello PHP World!

Ví dụ 4: Sử dụng hàm substr_replace() PHP với mảng chuỗi

$string = array('Hello', 'World', '!');
$new_string = substr_replace($string, 'PHP', 1);
echo implode(', ', $new_string);

Output:

Hello, PHP, !

Ví dụ 5: Sử dụng hàm substr_replace() PHP với mảng chuỗi và độ dài xác định

$string = array('Hello', 'World', '!');
$new_string = substr_replace($string, 'PHP', 1, 1);
echo implode(', ', $new_string);

Output:

Hello, PPH, !

Note: Hàm Implode() được sử dụng ở đây để chuyển đổi mảng thành chuỗi.

Cách triển khai hàm substr_replace() PHP

Hàm substr_replace() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn thay thế một phần của một chuỗi bằng một chuỗi khác. Hàm này lấy bốn giá trị làm đầu vào và trả về một chuỗi mới. Chuỗi mới sẽ chứa chuỗi gốc, ngoại trừ phần được chỉ định bởi các giá trị offset và length sẽ được thay thế bằng chuỗi replacement.

Cú pháp của hàm substr_replace() PHP như sau:

PHP

substr_replace(string $string, string $replacement, int $offset, int $length = null)

Trong đó:

 • string là chuỗi cần thay thế.
 • replacement là chuỗi được sử dụng để thay thế.
 • offset là vị trí bắt đầu của phần cần thay thế.
 • length là độ dài của phần cần thay thế. Giá trị mặc định là null, có nghĩa là hàm sẽ thay thế tất cả các ký tự từ vị trí offset đến cuối chuỗi.

Ví dụ:

$string = "This is a string.";
$replacement = "Hello";

$new_string = substr_replace($string, $replacement, 5);

echo $new_string; // Hello is a string.

Kết quả:

Hello is a string.

Trong ví dụ này, hàm substr_replace() PHP đã thay thế phần của chuỗi bắt đầu từ ký tự thứ 5, là “is a string”, bằng chuỗi “Hello”. Vì vậy, hàm substr_replace() trả về chuỗi mới, “Hello is a string”.

Hàm substr_replace() là một hàm hữu ích để thay thế các phần của chuỗi. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như chỉnh sửa văn bản, hoặc tạo các chuỗi mới.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm substr_replace():

 • Thay thế một phần của một chuỗi:
$string = "This is a string.";
$replacement = "Hello";

$new_string = substr_replace($string, $replacement, 5);

echo $new_string; // Hello is a string.

Kết quả:

Hello is a string.
 • Thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi trong một chuỗi khác:
$string = "This is a string. This is another string.";
$replacement = "new string";

$new_string = substr_replace($string, $replacement, 0, 7);

echo $new_string; // This is a new string. This is a new string.

Kết quả:

This is a new string. This is a new string.
 • Thay thế một phần của một chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường:
$string = "This is a string.";
$replacement = "Hello";

$new_string = substr_replace($string, $replacement, 5, 5, true);

echo $new_string; // This is Hello.

Kết quả:

This is Hello.

Ưu và Nhược điểm Hàm substr_replace() PHP

Ưu điểm

 • Hàm substr_replace() PHP cung cấp một cách tiện lợi để thay thế hoặc thêm vào một phần của chuỗi.
 • Hàm này là binary-safe, nghĩa là nó sẽ xử lý các byte có giá trị 0 trong chuỗi một cách chính xác.

Nhược điểm

 • Việc sử dụng hàm substr_replace() PHP có thể làm tốn tài nguyên hệ thống nếu bạn sử dụng nó với các chuỗi lớn.
 • Khi sử dụng hàm này, bạn nên kiểm tra kỹ thông số $length để tránh việc thay thế quá nhiều hoặc ítnội dung.

Lời khuyên Hàm substr_replace() PHP

Khi sử dụng hàm substr_replace(), bạn nên xác định rõ các tham số để tránh việc thay thế quá nhiều hoặc ít ký tự trong chuỗi. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng hàm này để thực hiện các tác vụ phức tạp, hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kỹ mã của mình để tránh các lỗi không mong muốn.

Kết luận

Hàm substr_replace() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web. Với hàm này, bạn có thể thực hiện các tác vụ như thêm hoặc loại bỏ một phần của chuỗi.

Tuy nhiên, khi sử dụng hàm này, bạn cần chú ý đến các tham số để tránh việc thay thế quá nhiều hoặc ít ký tự trong chuỗi.

Ngoài ra, nếu bạn sử dụng hàm này để thực hiện các tác vụ phức tạp, hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kỹ mã của mình để tránh các lỗi không mong muốn.

1. Hàm substr_replace() PHP có thể được sử dụng để thêm vào một phần của chuỗi không?

Đúng. Bạn có thể sử dụng hàm substr_replace() để chèn một chuỗi vào một chuỗi.

2. Hàm substr_replace() PHP là gì?

Hàm substr_replace() trong PHP là một hàm tích hợp sẵn được sử dụng để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác trong một chuỗi.

3. Hàm substr_replace() có binary-safe không?

Đúng. Hàm substr_replace() trong PHP là một hàm binary-safe function.

4. Hàm substr_replace() có ưu điểm và nhược điểm gì?

Ưu điểm của hàm substr_replace() là cung cấp một cách tiện lợi để thay thế hoặc thêm vào một phần của chuỗi và là binary-safe. Nhược điểm của hàm này là có thể làm tốn tài nguyên hệ thống nếu sử dụng với các chuỗi lớn.

5. Có cần kiểm tra độ dài chuỗi khi sử dụng hàm substr_replace() không?

Đúng. Bạn nên kiểm tra kỹ thông số $length khi sử dụng hàm substr_replace() để tránh việc thay thế quá nhiều hoặc ít ký tự trong chuỗi.