Hàm strspn() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strspn() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP. Hàm này được sử dụng để tìm độ dài của đoạn đầu tiên của một chuỗi được đặt bên trong một chuỗi khác. Nó giúp chúng ta tìm số lượng ký tự có trong chuỗi khác, chỉ trả về tổng số ký tự được tìm thấy trong chuỗi chứa chỉ các ký tự từ tham số $charsearch. Đây là một hàm phân biệt chữ hoa chữ thường.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm strspn() PHP

Hàm strspn() PHP được sử dụng để tìm độ dài của một chuỗi chứa các ký tự nằm trong một chuỗi khác. Hàm này trả về số lượng ký tự nằm trong chuỗi khác và nằm ở đầu chuỗi.

Hàm strspn() PHP là một hàm tích hợp sẵn, được sử dụng để tìm độ dài của đoạn đầu tiên của một chuỗi được đặt bên trong một chuỗi khác. Nó giúp chúng ta tìm số lượng ký tự có trong chuỗi khác, chỉ trả về tổng số ký tự được tìm thấy trong chuỗi chứa chỉ các ký tự từ tham số $charsearch. Đây là một hàm phân biệt chữ hoa chữ thường.

Hướng dẫn Hàm strspn() PHP

Hàm strspn() PHP có cú pháp như sau, bao gồm bốn tham số:

strspn(string $string, string $charsearch, int $start = 0, int|null $length = null): int

Tham số

 • $string (bắt buộc): Đây là chuỗi bắt buộc mà chúng ta muốn tìm kiếm.
 • $charsearch (bắt buộc): Đây là tham số bắt buộc, xác định danh sách các ký tự cần tìm kiếm trong tham số $string.
 • $start (không bắt buộc): Tham số này là tùy chọn, xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi $string. Nếu $start được chỉ định và giá trị của nó là một số không âm, việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ vị trí đó trong tham số $string. Nếu $start được chỉ định và chứa một giá trị âm, hàm strspn() sẽ bắt đầu tìm kiếm từ cuối vị trí đó trong tham số $string.
 • $length (không bắt buộc): Tham số này là tùy chọn, xác định số lượng ký tự cần tìm kiếm trong chuỗi $string. Nếu không chỉ định tham số $length, nó sẽ mặc định kiểm tra toàn bộ chuỗi $string. Nếu tham số $length được chỉ định và có giá trị dương, $charsearch sẽ được tìm kiếm trong chuỗi $string từ đầu đến giá trị $length. Nếu tham số $length được chỉ định và có giá trị âm, $charsearch sẽ được tìm kiếm từ vị trí bắt đầu trong chuỗi đến ký tự thứ $length từ cuối chuỗi.

Giá trị trả v Giá trị trả về của hàm strspn() PHP là tổng số ký tự được tìm thấy trong chuỗi chứa chỉ các ký tự từ tham số $charsearch. Nếu không tìm thấy bất kỳ ký tự nào của tham số $charsearch trong chuỗi tham số $string, hàm sẽ trả về 0.

Note: Tham số length và start được hỗ trợ từ PHP 4.3 và các phiên bản cao hơn.

Lưu ý rằng tham số length và start được hỗ trợ bởi PHP 4.3 và các phiên bản cao hơn.

Hãy xem một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm strspn() trong PHP.

Ví dụ 1

$string = "Hello World";
$charsearch = "elWo";

echo strspn($string, $charsearch); // Output: 5

Ví dụ 2

$string = "Hello World";
$charsearch = "XYZ";

echo strspn($string, $charsearch); // Output: 0

Ví dụ 3

$string = "Hello World";
$charsearch = "lW";
$start = 6;

echo strspn($string, $charsearch, $start); // Output: 2

Ví dụ 4

$string = "Hello World";
$charsearch = "lW";
$start = -5;
$length = 3;

echo strspn($string, $charsearch, $start, $length); // Output: 1

Cách triển khai hàm strspn() PHP

Hàm strspn() PHP trả về độ dài của một phân đoạn trong chuỗi chỉ bao gồm các ký tự có trong một chuỗi cho phép. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function strspn(string $string, string $charlist, int $offset = 0, int $length = null)
{
  if ($length === null) {
    $length = strlen($string);
  }

  $i = 0;
  $j = 0;

  while ($i < $length) {
    if (isset($charlist[$string[$i + $offset]])) {
      $i++;
    } else {
      break;
    }
  }

  return $i;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Đầu tiên, hàm kiểm tra xem tham số length có được cung cấp hay không. Nếu không được cung cấp, hàm sẽ đặt giá trị của nó bằng độ dài của chuỗi string.
 • Sau đó, hàm khởi tạo hai biến i và j. Biến i sẽ được sử dụng để lưu trữ vị trí hiện tại trong chuỗi string, trong khi biến j sẽ được sử dụng để lưu trữ vị trí hiện tại trong chuỗi charlist.
 • Tiếp theo, hàm sẽ lặp qua chuỗi string bắt đầu từ vị trí offset.
 • Trong mỗi vòng lặp, hàm sẽ kiểm tra xem ký tự tại vị trí i + offset trong chuỗi string có tồn tại trong chuỗi charlist hay không. Nếu có, hàm sẽ tăng giá trị của biến i lên 1. Ngược lại, hàm sẽ thoát khỏi vòng lặp.
 • Cuối cùng, hàm sẽ trả về giá trị của biến i.

Ví dụ, hàm sau sẽ trả về độ dài của phân đoạn trong chuỗi string chỉ bao gồm các chữ cái:

$string = "Hello, world!";
$charlist = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

$length = strspn($string, $charlist);

echo $length;

Kết quả:

12

Một cách triển khai khác của hàm strspn() PHP là sử dụng vòng lặp for:

function strspn(string $string, string $charlist, int $offset = 0, int $length = null)
{
  if ($length === null) {
    $length = strlen($string);
  }

  $i = 0;

  for ($j = $offset; $j < $length; $j++) {
    if (!isset($charlist[$string[$j]])) {
      break;
    }

    $i++;
  }

  return $i;
}

Hàm này hoạt động tương tự như hàm ở trên, nhưng sử dụng vòng lặp for để lặp qua chuỗi string.

Ưu và Nhược điểm Hàm strspn() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm strspn() PHP giúp chúng ta tìm số lượng ký tự có trong chuỗi khác.
 • Hàm này cho phép chúng ta kiểm tra tính hợp lệ của một chuỗi được nhập từ người dùng.

Nhược điểm:

 • Hàm strspn() PHP chỉ hoạt động với các ký tự ASCII.
 • Nếu chuỗi đầu vào không phải là một chuỗi hợp lệ thì hàm sẽ trả về một giá trị không chính xác.
 • Hàm này không kiểm tra xem ký tự nào bị thiếu trong chuỗi.

Lời khuyên Hàm strspn() PHP

 • Hãy sử dụng hàm strspn() PHP khi bạn cần tìm số lượng ký tự có trong chuỗi khác.
 • Đảm bảo rằng chuỗi tham số đã nhập là hợp lệ trước khi sử dụng hàm.

Kết luận

Hàm strspn() PHP là một trong những hàm quan trọng trong việc xử lý chuỗi trong PHP. Nó giúp chúng ta tìm số lượng ký tự có trong chuỗi khác và kiểm tra tính hợp lệ của một chuỗi được nhập từ người dùng. Tuy nhiên, hàm này chỉ hoạt động với các ký tự ASCII và không kiểm tra xem ký tự nào bị thiếu trong chuỗi. Vì vậy, khi sử dụng hàm strspn() PHP, hãy đảm bảo rằng chuỗi đầu vào là hợp lệ và các ký tự được sử dụng trong chuỗi là ký tự ASCII.

1. Hàm strspn() trong PHP có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Đúng vậy, hàm strspn() trong PHP là một hàm phân biệt chữ hoa và chữ thường.

2. Hàm strspn() chỉ hoạt động với các ký tự ASCII phải không?

Đúng, hàm strspn() trong PHP chỉ hoạt động với các ký tự ASCII.

3. Tại sao hàm strspn() trả về giá trị 0?

Hàm strspn() trả về giá trị 0 khi không tìm thấy bất kỳ ký tự nào của tham số $charsearch trong chuỗi tham số $string.

4. Tôi có thể sử dụng hàm strspn() để kiểm tra tính hợp lệ của một chuỗi được nhập từ người dùng không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm strspn() để kiểm tra tính hợp lệ của một chuỗi được nhập từngười dùng.

5. Làm thế nào để sử dụng hàm strspn() với các ký tự Unicode?

Để sử dụng hàm strspn() với các ký tự Unicode, bạn cần sử dụng các chức năng lọc chuỗi khác như mb_strpos() hoặc preg_match().