Hàm strrev() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strrev() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để đảo ngược chuỗi. Đây là một trong những phép toán chuỗi cơ bản nhất mà các lập trình viên và nhà phát triển thường sử dụng.

Hàm strrev() PHP chỉ chấp nhận một tham số duy nhất, đó là chuỗi cần được đảo ngược. Sau khi thực hiện phép đảo ngược, hàm sẽ trả về một chuỗi mới đã được đảo ngược vị trí của các ký tự.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm strrev() PHP là gì?

Hàm strrev() PHP là một phương pháp được sử dụng để đảo ngược một chuỗi. Khi sử dụng hàm này, các ký tự trong chuỗi sẽ được đảo ngược vị trí, với ký tự cuối cùng trở thành ký tự đầu tiên và ngược lại.

Để sử dụng Hàm strrev() PHP , bạn chỉ cần truyền chuỗi cần đảo ngược vào như một tham số và hàm sẽ trả về chuỗi mới đã được đảo ngược.

Hướng dẫn sử dụng Hàm strrev() PHP

Để sử dụng Hàm strrev() PHP , bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Khai báo chuỗi cần đảo ngược.
 2. Sử dụng hàm strrev() và truyền chuỗi vào như một tham số.
 3. Lưu kết quả trả về vào một biến mới.
 4. In ra kết quả đã đảo ngược.

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho việc sử dụng hàm strrev() trong PHP:

$string = "Hello world!";
$reversed_string = strrev($string);
echo $reversed_string; // Outputs "!dlrow olleH"

Cách triển khai hàm strrev() PHP

Hàm strrev() PHP được sử dụng để đảo ngược một chuỗi. Hàm này trả về một chuỗi mới được đảo ngược, hoặc FALSE nếu chuỗi đầu vào là rỗng.

Hàm strrev() có một đối số:

 • string: Chuỗi cần được đảo ngược.

Ví dụ:

$string = "Hello World";

// Đảo ngược chuỗi "Hello World"
$result = strrev($string);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

dlrow olleH

Hàm strrev() PHP là một hàm binary-safe, nghĩa là nó có thể đảo ngược một chuỗi bất kể chúng được lưu trữ theo cách nào.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm strrev():

// Đảo ngược chuỗi rỗng
strrev(""); // FALSE

// Đảo ngược chuỗi "Hello World"
strrev("Hello World"); // "dlrow olleH"

// Đảo ngược chuỗi "PHP"
strrev("PHP"); // "HP"

Để đảo ngược một chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm strrev().

Cách triển khai hàm strrev() bằng vòng lặp

Hàm strrev() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, vì vậy chúng ta không cần phải triển khai hàm này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu cách hàm strrev() hoạt động, bạn có thể triển khai hàm này bằng vòng lặp.

Dưới đây là một cách để triển khai hàm strrev() bằng vòng lặp:

function strrev_custom($string) {
 $length = strlen($string);
 $reversed = "";
 for ($i = $length - 1; $i >= 0; $i--) {
  $reversed .= $string[$i];
 }
 return $reversed;
}

$string = "Hello World";

// Đảo ngược chuỗi "Hello World" bằng vòng lặp
$result = strrev_custom($string);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

dlrow olleH

Hàm strrev_custom() hoạt động bằng cách lặp qua từng ký tự trong chuỗi từ cuối lên đầu và thêm ký tự đó vào một chuỗi mới. Sau khi lặp qua tất cả các ký tự, chuỗi mới sẽ là chuỗi đã được đảo ngược.

Ưu và Nhược điểm của Hàm strrev() PHP

Ưu điểm

 • Hàm strrev() rất dễ sử dụng và giúp đảo ngược chuỗi nhanh chóng.
 • Nó không yêu cầu bất kỳ thư viện nào để hoạt động, vì nó được tích hợp sẵn trong PHP.

Nhược điểm

 • Hàm strrev() chỉ hoạt động trên chuỗi đơn giản và không thể đảo ngược cấu trúc dữ liệu phức tạp như mảng hay đối tượng.
 • Khi sử dụng hàm này, nếu chuỗi gốc là một chuỗi Unicode, các ký tự trong chuỗi mới có thể không được sắp xếp đúng thứ tự.

Lời khuyên khi sử dụng Hàm strrev() PHP

Khi sử dụng hàm strrev() trong PHP, bạn nên lưu ý những điểm sau đây:

 • Đảm bảo chuỗi cần đảo ngược không phải là một chuỗi Unicode hoặc có cấu trúc phức tạp.
 • Nếu bạn cần đảo ngược một mảng, hãy sử dụng hàm array_reverse() thay vì hàm strrev().

Kết luận

Hàm strrev() PHP là một trong những hàm chuỗi cơ bản nhất trong PHP và được sử dụng rộng rãi bởi các lập trình viên và nhà phát triển. Nó cho phép đảo ngược vị trí của các ký tự trong chuỗi và trả về một chuỗi mới. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm này, bạn cần lưu ý các giới hạn và hạn chế của nó để tránh gặp phải các vấn đề không mong muốn.

1. Hàm strrev() có thể đảo ngược các ký tự Unicode không?

Không, khi sử dụng hàm strrev() trong PHP, nó chỉ hoạt động với các ký tự ASCII thôi.

2. Hàm strrev() PHP có ảnh hưởng đến chuỗi gốc hay không?

Không, hàm strrev() không làm thay đổi chuỗi gốc của bạn. Nó chỉ trả về một chuỗi mới đã được đảo ngược.

3. Tôi có thể sử dụng hàm strrev() để đảo ngược một số nguyên không?

Không, hàm strrev() chỉ hoạt động trên chuỗi, không phải số nguyên.

4. Làm thế nào để đảo ngược một chuỗi Unicode trong PHP?

Để đảo ngược một chuỗi Unicode trong PHP, bạn cần sử dụng hàm mb_convert_encoding() để chuyển đổi chuỗi sang mã ký tự UTF-8 và sau đó sử dụng hàm preg_split() để tách chuỗi thành các ký tự riêng lẻ. Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm array_reverse() để đảo ngược mảng các ký tự này và sau đó sử dụng hàm implode() để ghép lại chúng thành một chuỗi mới.

5. Có thể sử dụng hàm strrev() để đảo ngược một chuỗi HTML không?

Không, nếu bạn muốn đảo ngược chuỗi HTML, bạn cần sử dụng một thư viện xử lý chuỗi HTML như DOM Document hay Simple HTML DOM.