Hàm strstr() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strstr() PHP là một hàm được tích hợp sẵn. Đây là một hàm nhạy cảm với chữ hoa/chữ thường, nó tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi. Hàm strstr() chủ yếu được sử dụng để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong chuỗi khác và hiển thị một phần của chuỗi khác bắt đầu từ lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi đó trong chuỗi kia.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về hàm strstr() PHP

Trong PHP, hàm strstr() là một hàm tích hợp sẵn cho phép tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong chuỗi khác. Nó cũng trả về phần của chuỗi khác bắt đầu từ lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi đó trong chuỗi kia.

Hàm strstr() PHP là một hàm được sử dụng để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong chuỗi khác và trả về phần của chuỗi kia bắt đầu từ vị trí đó.

Hướng dẫn sử dụng hàm strstr() PHP

Để sử dụng hàm strstr() PHP, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Xác định chuỗi chính mà bạn muốn tìm kiếm.
 2. Xác định chuỗi con mà bạn muốn tìm kiếm trong chuỗi chính.
 3. Sử dụng cú pháp cho hàm strstr() để tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi chính.
 4. Xử lý kết quả trả về từ hàm.

Note: Hàm strstr() PHP là hàm nhạy cảm với chữ hoa/chữ thường và hỗ trợ đọc file nhị phân.

Điều này có nghĩa là hàm này có thể thực hiện trên các file nhị phân mà không làm thay đổi nội dung của file. Hàm strstr() tương tự như hàm stristr(), nhưng khác biệt duy nhất là – stristr() là hàm không nhạy cảm với chữ hoa/thường trong khi strstr() là hàm nhạy cảm với chữ hoa/thường.

Cú pháp

Cú pháp cho hàm strstr() PHP được cho dưới đây, bao gồm ba tham số.

Tham số

 • $string (bắt buộc): $string là tham số bắt buộc xác định chuỗi cần tìm kiếm. Nói cách khác, đây là tham số chuỗi chính trong đó giá trị $search được tìm kiếm.
 • $search (bắt buộc): Tham số tiếp theo bắt buộc của hàm này là $search. Nó xác định chuỗi sẽ được tìm kiếm trong tham số $string. Nếu tham số này chứa một giá trị số hoặc số nguyên thay vì chuỗi, thì nó sẽ tìm kiếm cho các ký tự có giá trị ASCII phù hợp với số đó.
 • $before_search (tùy chọn): Đây là tham số cuối cùng và tùy chọn của hàm strstr() xác định giá trị Boolean, giá trị mặc định của nó là FALSE. Nếu chúng ta đặt nó thành TRUE, thì nó sẽ trả về phần của chuỗi trước lần xuất hiện đầu tiên của tham số tìm kiếm.

Giá trị trả về

Hàm strstr() PHP trả về chuỗi còn lại (từ điểm tương ứng), hoặc nó sẽ trả về FALSE nếu chuỗi mà chúng ta đang tìm kiếm không được tìm thấy.

Chi tiết kỹ thuật

Phiên bản PHP 4+ hỗ trợ hàm này. Hàm strstr() trả về chuỗi còn lại hoặc trả về False nếu chuỗi tìm kiếm không được tìm thấy.

Ví dụ về hàm strstr()

Dưới đây là một số ví dụ giúp chúng ta học được cách sử dụng thực tế của hàm này.

<?php
$string = "Trường Đại học Công nghệ Thông tin";
$search = "Công nghệ";
 
// Tìm kiếm dòng chứa chuỗi "Công nghệ" trong biến $string và hiển thị phần còn lại của $string từ điểm khớp:
echo strstr($string, $search); // Công nghệ Thông tin
 
// Hiển thị phần của chuỗi tr 
ong trước lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi tìm kiếm:
echo strstr($string, $search, true); // Trường Đại học
 
// Tìm kiếm dòng chứa chuỗi "Học viện" trong biến $string và trả về false:
echo var_dump(strstr($string, "Học viện")); // bool(false)
?>

Note: Hàm var_dump() được sử dụng chủ yếu để hiển thị các giá trị Boolean trên trình duyệt. Ngoài giá trị Boolean, nó còn hiển thị kiểu dữ liệu của tham số và số ký tự có sẵn trong tham số đó, như bạn có thể thấy ở ví dụ trên. Hàm echo không đủ để in các thông tin này.

Cách triển khai Hàm strstr() PHP

Hàm strstr() PHP được sử dụng để tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác. Hàm này là case-sensitive, nghĩa là nó phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Cú pháp của hàm strstr() như sau:

PHP

strstr(haystack, needle, [offset])

Trong đó:

 • haystack: Chuỗi cần tìm kiếm.
 • needle: Chuỗi cần tìm.
 • offset: Vị trí bắt đầu tìm kiếm. Giá trị mặc định là 0.

Hàm strstr() PHP trả về một chuỗi là phần của haystack bắt đầu từ vị trí tìm thấy needle, hoặc FALSE nếu needle không được tìm thấy.

Ví dụ:

$haystack = "This is a string";
$needle = "string";

$result = strstr($haystack, $needle);

echo $result; // "string"

Trong ví dụ trên, hàm strstr() PHP sẽ tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi “string” trong chuỗi “This is a string”. Hàm sẽ trả về chuỗi “string”.

Nếu muốn tìm kiếm một chuỗi bất kể chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm stristr(). Hàm này có cú pháp tương tự như hàm strstr(), nhưng nó không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Ví dụ:

$haystack = "This is a string";
$needle = "STRING";

$result = stristr($haystack, $needle);

echo $result; // "string"

Trong ví dụ trên, hàm stristr() PHP sẽ tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi “STRING” trong chuỗi “This is a string”. Hàm sẽ trả về chuỗi “string”.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm strstr():

 • Tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi:
$haystack = "This is a string";
$needle = "string";

$result = strstr($haystack, $needle);

if ($result) {
 echo "Chuỗi 'string' được tìm thấy.";
} else {
 echo "Chuỗi 'string' không được tìm thấy.";
}
 • Tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bất kể chữ hoa chữ thường:
$haystack = "This is a string";
$needle = "STRING";

$result = stristr($haystack, $needle);

if ($result) {
 echo "Chuỗi 'STRING' được tìm thấy.";
} else {
 echo "Chuỗi 'STRING' không được tìm thấy.";
}
 • Tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của một chuỗi từ một vị trí cụ thể:
$haystack = "This is a string";
$needle = "string";
$offset = 5;

$result = strstr($haystack, $needle, $offset);

if ($result) {
 echo "Chuỗi 'string' được tìm thấy từ vị trí thứ $offset.";
} else {
 echo "Chuỗi 'string' không được tìm thấy từ vị trí thứ $offset.";
}

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách triển khai hàm strstr() PHP.

Ưu và nhược điểm của hàm strstr() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm này có thể làm việc với các file nhị phân.
 • Nó chỉ trả về một phần của chuỗi.

Nhược điểm:

 • Nó chỉ tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi.

Lời khuyên khi sử dụng hàm strstr() PHP

Khi sử dụng hàm strstr() PHP, bạn nên lưu ý rằng:

 • Đối với các file nhị phân, hãy sử dụng hàm này thay vì các hàm tìm kiếm chuỗi khác.
 • Khi tìm kiếm chuỗi, bạn nên chắc chắn rằng bạn sử dụng hàm này chính xác để tránh lỗi không mong muốn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm strstr() PHP. Đây là một hàm tích hợp sẵn cho phép tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong chuỗi khác và trả về phần của chuỗi kia bắt đầu từ vị trí đó. Chúng ta cũng đã học cách sử dụng hàm này và điểm qua ưu và nhược điểm của nó. Nếu bạn là một lập trình viên PHP, hãy sử dụng hàm strstr() để tối ưu hóa mã nguồn của bạn.

Hàm strstr() trong PHP là gì?

Hàm strstr() trong PHP là một hàm được tích hợp sẵn, cho phép tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong chuỗi khác.

Hàm strstr() và stristr() khác nhau như thế nào?

strstr() là hàm nhạy cảm với chữ hoa/chữ thường, trong khi stristr() không nhạy cảm với chữ hoa/chữ thường.

Hàm strstr() có thể sử dụng với các file nhị phân không?

Có, hàm strstr() là hàm binary-safe, có thể sử dụng vớicác file nhị phân mà không làm thay đổi nội dung của file.

Hàm strstr() PHP trả về giá trị gì khi chuỗi tìm kiếm không được tìm thấy?

Hàm strstr() sẽ trả về giá trị False nếu chuỗi tìm kiếm không được tìm thấy.

Làm thế nào để sử dụng hàm strstr() trong PHP?

Bạn có thể sử dụng hàm strstr() trong PHP bằng cách xác định chuỗi chính và chuỗi con, sau đó sử dụng cú pháp cho hàm strstr() để tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi chính.