Hàm strncmp() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong PHP, hàm strncmp() là một hàm chuỗi chuẩn được định nghĩa sẵn. Nó được sử dụng để so sánh hai chuỗi với nhau. Hàm này là an toàn với các ký tự nhị phân, phân biệt chữ hoa và chữ thường, và tương tự như hàm strcmp(), tuy nhiên hàm strcmp() không có tham số độ dài.

Hàm strncmp() PHP thường được sử dụng trong lập trình và phát triển web cho các thao tác chuỗi.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm strncmp() PHP Là gì?

Hàm strncmp() PHP là một hàm chuỗi chuẩn được định nghĩa sẵn để so sánh hai chuỗi với nhau. Hàm này hoạt động dựa trên ba giá trị trả về:

 • Trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau.
 • Trả về giá trị âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ hai.
 • Trả về giá trị dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ hai.

Cú pháp của hàm strncpy() là:

strncmp(string1, string2, length)

Trong đó:

 • string1: Chuỗi đầu tiên cần so sánh.
 • string2: Chuỗi thứ hai cần so sánh.
 • length: Số lượng ký tự cần so sánh.

Hướng dẫn Hàm strncmp() PHP

Để sử dụng hàm strncmp() PHP, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Định nghĩa hai chuỗi cần so sánh:
$string1 = "Hello";
$string2 = "Hello world";
 1. Gọi hàm strncmp() PHP và truyền vào hai chuỗi đó:
$result = strncmp($string1, $string2, 5);

Trong ví dụ này, tham số thứ ba của hàm là 5, điều này có nghĩa là chỉ so sánh 5 ký tự đầu tiên của chuỗi đầu tiên.

 1. Kiểm tra giá trị trả về của hàm:
if ($result == 0) {
  echo "Hai chuỗi bằng nhau.";
} elseif ($result < 0) {
  echo "Chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai.";
} else {
  echo "Chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai.";
}

Đoạn mã trên sẽ in ra kết quả “Chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai.” vì chuỗi “Hello” ngắn hơn chuỗi “Hello world”.

Cách triển khai hàm strncmp() PHP

Hàm strncmp() PHP được sử dụng để so sánh hai chuỗi, nhưng chỉ so sánh trong một số ký tự nhất định. Hàm này trả về một số nguyên là kết quả của việc so sánh, như sau:

 • 0 nếu hai chuỗi bằng nhau.
 • Một giá trị âm nếu chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai.
 • Một giá trị dương nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai.

Hàm strncmp() có ba đối số:

 • string1: Chuỗi đầu tiên cần được so sánh.
 • string2: Chuỗi thứ hai cần được so sánh.
 • length: Số ký tự cần được so sánh.

Ví dụ:

$string1 = "Hello";
$string2 = "World";

// So sánh hai chuỗi trong 5 ký tự đầu tiên
$result = strncmp($string1, $string2, 5);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

-1

Điều này có nghĩa là chuỗi string1 nhỏ hơn chuỗi string2 trong 5 ký tự đầu tiên.

Hàm strncmp() là một hàm binary-safe, nghĩa là nó có thể so sánh hai chuỗi bất kể chúng được lưu trữ theo cách nào.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm strncmp():

// So sánh hai chuỗi bằng nhau
strncmp("Hello", "Hello", 5); // 0

// So sánh hai chuỗi khác nhau
strncmp("Hello", "World", 5); // -1

// So sánh hai chuỗi, nhưng chỉ so sánh 3 ký tự đầu tiên
strncmp("Hello", "World", 3); // 0

Để so sánh hai chuỗi, nhưng chỉ so sánh trong một số ký tự nhất định, bạn có thể sử dụng hàm strncmp().

Cách triển khai hàm strncmp() bằng vòng lặp

Hàm strncmp() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, vì vậy chúng ta không cần phải triển khai hàm này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu cách hàm strncmp() hoạt động, bạn có thể triển khai hàm này bằng vòng lặp.

Dưới đây là một cách để triển khai hàm strncmp() bằng vòng lặp:

function strncmp_custom($string1, $string2, $length) {
 for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
  if ($string1[$i] != $string2[$i]) {
   return ord($string1[$i]) - ord($string2[$i]);
  }
 }
 return 0;
}

$string1 = "Hello";
$string2 = "World";

// So sánh hai chuỗi bằng vòng lặp
$result = strncmp_custom($string1, $string2, 5);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

-1

Hàm strncmp_custom() hoạt động bằng cách lặp qua từng ký tự trong chuỗi và so sánh chúng. Nếu hai ký tự không bằng nhau, hàm sẽ trả về kết quả của việc so sánh hai ký tự. Nếu hai ký tự bằng nhau, hàm sẽ tiếp tục lặp qua các ký tự tiếp theo.

Ưu và Nhược điểm Hàm strncmp() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm strncmp() PHP có tính năng an toàn với các ký tự nhị phân.
 • Hàm này phân biệt được chữ hoa và chữ thường.
 • Hàm này có thể so sánh một phần của hai chuỗi.

Nhược điểm:

 • Hàm này chỉ trả về giá trị số, không phải là chuỗi.
 • Tham số length của hàm này có thể gây khó khăn cho người dùng khi cần so sánh toàn bộ chuỗi.

Lời khuyên Hàm strncmp() PHP

Khi sử dụng hàm strncmp() PHP, bạn cần lưu ý các điểm sau:

 • Chắc chắn rằng bạn hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng hàm này để tránh sai sót khi code.
 • Sử dụng hàm này để xây dựng các tính năng kiểm tra chuỗi, ví dụ như xác định xem một chuỗi có chứa một chuỗi con hay không.
 • Nên đặt tên biến và hàm một cách rõ ràng để dễ dàng hiểu được chức năng của chúng.
 • Khi so sánh hai chuỗi, hãy đảm bảo rằng bạn đã xác định được số lượng ký tự cần so sánh hoặc là bạn muốn so sánh toàn bộ chuỗi.

Kết luận

Hàm strncmp() PHP là một công cụ mạnh mẽ để so sánh hai chuỗi với nhau. Nó được sử dụng rộng rãi trong lập trình và phát triển web cho các thao tác chuỗi. Bạn cần hiểu rõ về cú pháp và cách sử dụng hàm này để tận dụng tối đa tính năng của nó. Hàm strncmp() có nhiều ưu điểm, như an toàn với các ký tự nhị phân, phân biệt chữ hoa và chữ thường, và có thể so sánh một phần của hai chuỗi. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý các nhược điểm của hàm này, ví dụ như chỉ trả về giá trị số, không phải là chuỗi. Với các lời khuyên và hướng dẫn trong bài viết này, hy vọng sẽ giúp bạn sử dụng hàm strncmp() trong PHP hiệu quả hơn. 

Hàm strncmp() PHP có phân biệt chữ hoa và chữ thường không?

Đúng, hàm strncmp() phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Tham số length của hàm strncmp() PHP có quan trọng không?

Có, tham số length xác định số lượng ký tự cần so sánh giữa hai chuỗi.

Hàm strncmp() trả về giá trị gì nếu hai chuỗi bằng nhau?

Hàm strncmp() trả về giá trị 0 nếu hai chuỗi bằng nhau.

Hàm strncmp() PHP có an toàn với các ký tự nhị phân không?

Có, hàm strncmp() là an toàn với các ký tự nhị phân.

Tôi có thể sử dụng hàm strncmp() để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm strncmp() PHP để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con hay không bằng cách thiết lập độ dài của chuỗi là độ dài của chuỗi con và so sánh hai chuỗi với nhau.