Hàm strnatcmp() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strnatcmp() PHP là một hàm chuỗi được tích hợp sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để so sánh các chuỗi bằng cách sử dụng thuật toán tự nhiên. Hàm này có thể giúp cho việc so sánh các chuỗi trở nên đơn giản hơn và chính xác hơn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm strnatcmp() PHP

Hàm strnatcmp() PHP được sử dụng để so sánh hai chuỗi với nhau theo thứ tự số tự nhiên. Điều này có nghĩa là, khi so sánh hai chuỗi, hàm sẽ tìm kiếm các ký tự số trong chuỗi và so sánh chúng với nhau. Nếu không có ký tự số nào trong chuỗi, thì hàm sẽ tiếp tục so sánh các ký tự bình thường.

Hàm strnatcmp() PHP trả về giá trị nhỏ hơn 0 nếu chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai, giá trị lớn hơn 0 nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai, và trả về giá trị bằng 0 nếu hai chuỗi bằng nhau.

Hàm strnatcmp() PHP là một hàm chuỗi được tích hợp sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để so sánh các chuỗi bằng cách sử dụng thuật toán tự nhiên.

Hướng dẫn Hàm strnatcmp() PHP

Để sử dụng hàm strnatcmp() PHP , bạn chỉ cần truyền vào hai chuỗi cần so sánh như tham số. Ví dụ:

$str1 = "PHP1";
$str2 = "PHP2";
$result = strnatcmp($str1, $str2);
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là -1, vì chuỗi đầu tiên (PHP1) nhỏ hơn chuỗi thứ hai (PHP2).

Cú pháp:

Cú pháp của hàm strnatcmp() PHP như sau:

strnatcmp(string1, string2);

Trong đó:

 • string1: Chuỗi cần so sánh thứ nhất.
 • string2: Chuỗi cần so sánh thứ hai.

Lưu ý rằng hàm strnatcmp() là phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều này có nghĩa là, nếu hai chuỗi khác nhau về chữ hoa và chữ thường, thì hàm sẽ trả về một giá trị khác 0.

Ví dụ 1

Hãy xem xét ví dụ sau:

$str1 = "PHP1";
$str2 = "PHP2";
$result = strnatcmp($str1, $str2);
echo "By Using strnatcmp() Function: " . $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là -1, vì chuỗi đầu tiên (PHP1) nhỏ hơn chuỗi thứ hai (PHP2).

Ví dụ 2

Hãy xem xét ví dụ sau:

$str1 = "PHP10";
$str2 = "PHP2";
$result = strnatcmp($str1, $str2);
echo "By Using strnatcmp() Function: " . $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là 1, vì chuỗi đầu tiên (PHP10) lớn hơn chuỗi thứ hai (PHP2).

Ví dụ 3

Hãy xem xét ví dụ sau:

$array = array("PHP 1", "PHP10", "PHP12", "PHP2");
sort($array, SORT_NATURAL);
echo "Standard string comparison: ";
print_r($array);
echo "<br>";
usort($array, 'strnatcmp');
echo "Natural order string comparison: ";
print_r($array);

Kết quả của đoạn code trên là:

Standard string comparison: Array ( [0] => PHP1 [1] => PHP10 [2] => PHP12 [3] => PHP2 )
Natural order string comparison: Array ( [0] => PHP1 [1] => PHP2 [2] => PHP10 [3] => PHP12 )

Ở ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm sort() để sắp xếp các chuỗi theo thứ tự bình thường. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm usort() kèm theo hàm strnatcmp() để sắp xếp các chuỗi theo thứ tự số tự nhiên.

Ngoài hàm strnatcmp() PHP , trong PHP còn có rất nhiều các hàm khác có thể giúp bạn xử lý chuỗi một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Dưới đây là một số hàm liên quan đến chuỗi có thể bạn quan tâm:

 • str_pad(): Hàm này được sử dụng để đệm chuỗi với một độ dài mới.
 • str_ireplace(): Hàm này được sử dụng để thay thế một số ký tự trong chuỗi (không phân biệt chữ hoa và chữ thường).
 • str_repeat(): Hàm này được sử dụng để lặp lại một chuỗi một số lần cho trước.

Cách triển khai hàm strnatcmp() PHP

Hàm strnatcmp() PHP được sử dụng để so sánh hai chuỗi, có phân biệt chữ hoa chữ thường, theo thứ tự tự nhiên. Thứ tự tự nhiên của các ký tự được xác định bởi bảng ASCII, trong đó các ký tự chữ cái được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, các ký tự số được sắp xếp theo thứ tự số học và các ký tự khác được sắp xếp theo thứ tự bảng ASCII.

Hàm strnatcmp() PHP trả về một số nguyên là kết quả của việc so sánh, như sau:

 • 0 nếu hai chuỗi bằng nhau.
 • Một giá trị âm nếu chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai.
 • Một giá trị dương nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai.

Hàm strnatcmp() có ba đối số:

 • string1: Chuỗi đầu tiên cần được so sánh.
 • string2: Chuỗi thứ hai cần được so sánh.
 • length: Số ký tự cần được so sánh.

Ví dụ:

$string1 = "1234";
$string2 = "5678";

// So sánh hai chuỗi
$result = strnatcmp($string1, $string2, 4);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

-1

Điều này có nghĩa là chuỗi string1 nhỏ hơn chuỗi string2 trong 4 ký tự đầu tiên.

Hàm strnatcmp() PHP là một hàm binary-safe, nghĩa là nó có thể so sánh hai chuỗi bất kể chúng được lưu trữ theo cách nào.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm strnatcmp():

// So sánh hai chuỗi bằng nhau
strnatcmp("Hello", "Hello", 5); // 0

// So sánh hai chuỗi khác nhau
strnatcmp("Hello", "World", 5); // -1

// So sánh hai chuỗi, nhưng chỉ so sánh 3 ký tự đầu tiên
strnatcmp("Hello", "World", 3); // 0

// So sánh hai chuỗi, trong đó chuỗi 1 là số và chuỗi 2 là chữ
strnatcmp("123", "abc", 3); // -1

Để so sánh hai chuỗi, có phân biệt chữ hoa chữ thường, theo thứ tự tự nhiên, bạn có thể sử dụng hàm strnatcmp() PHP.

Cách triển khai hàm strnatcmp() bằng vòng lặp

Hàm strnatcmp() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, vì vậy chúng ta không cần phải triển khai hàm này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu cách hàm strnatcmp() hoạt động, bạn có thể triển khai hàm này bằng vòng lặp.

Dưới đây là một cách để triển khai hàm strnatcmp() PHP bằng vòng lặp:

function strnatcmp_custom($string1, $string2, $length) {
 for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
  $c1 = ord($string1[$i]);
  $c2 = ord($string2[$i]);

  // So sánh hai ký tự
  if ($c1 != $c2) {
   // So sánh các ký tự theo thứ tự tự nhiên
   if ($c1 >= '0' && $c1 <= '9' && $c2 >= '0' && $c2 <= '9') {
    return $c1 - $c2;
   } else {
    return strcmp($string1[$i], $string2[$i]);
   }
  }
 }
 return 0;
}

$string1 = "1234";
$string2 = "5678";

// So sánh hai chuỗi bằng vòng lặp
$result = strnatcmp_custom($string1, $string2, 4);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

-1

Hàm strnatcmp_custom() hoạt động bằng cách lặp qua từng ký tự trong chuỗi và so sánh chúng. Nếu hai ký tự không bằng nhau, hàm sẽ so sánh chúng theo thứ tự tự nhiên. Nếu hai ký tự bằng nhau, hàm sẽ tiếp tục lặp qua các ký tự tiếp theo.

So sánh hàm strnatcmp() và hàm strnatcasecmp()

Hàm strnatcmp() và hàm strnatcasecmp() đều được sử dụng để so sánh hai chuỗi, theo thứ tự tự nhiên. Tuy nhiên, hàm strnatcmp() phân biệt chữ hoa chữ thường, trong khi hàm strnatcasecmp() không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Dưới đây là bảng so sánh hai hàm:

Tính năngstrnatcmp()strnatcasecmp()
Phân biệt chữ hoa chữ thườngKhông
Trả về giá trị-1, 0, hoặc 1-1, 0, hoặc 1
Sử dụngKhi cần phân biệt chữ hoa chữ thườngKhi không cần phân biệt chữ hoa chữ thường

Ví dụ:

$string1 = "Hello";
$string2 = "hello";

// Sử dụng strnatcmp()
$result = strnatcmp($string1, $string2);
echo $result; // -1

// Sử dụng strnatcasecmp()
$result = strnatcasecmp($string1, $string2);
echo $result; // 0

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

-1
0

Như vậy, bạn nên sử dụng hàm strnatcmp() nếu cần phân biệt chữ hoa chữ thường, và sử dụng hàm strnatcasecmp() nếu không cần phân biệt chữ hoa chữ thường.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã đưa ra một số thông tin cơ bản về hàm strnatcmp() PHP. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này và cách nó hoạt động.