Hàm strpbrk() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strpbrk() PHP là một hàm chuỗi đã được định nghĩa trước trong PHP và được sử dụng để tìm kiếm một chuỗi cho bất kỳ trong số các ký tự được chỉ định hoặc tìm kiếm một chuỗi cho bất kỳ một trong số các ký tự được chỉ định.

Hàm strpbrk() PHP trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí nó tìm thấy lần xuất hiện đầu tiên của bất kỳ ký tự được chỉ định. Chú ý: Hàm strpbrk() phân biệt chữ hoa và thường.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm strpbrk() PHP Là gì?

Hàm strpbrk() PHP là một hàm chuỗi có sẵn trong PHP, được sử dụng để tìm kiếm một chuỗi cho bất kỳ trong số các ký tự được chỉ định hoặc tìm kiếm một chuỗi cho bất kỳ một trong số các ký tự được chỉ định. Khi tìm thấy ký tự đầu tiên được chỉ định, nó sẽ trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí đó trở đi.

Cú pháp của hàm strpbrk() PHP

Cú pháp của hàm strpbrk() như sau:

strpbrk(string $string, string $charlist): ?string

Hàm này có hai đối số bắt buộc. Đối số đầu tiên là chuỗi cần được tìm kiếm và đối số thứ hai là danh sách ký tự bạn muốn tìm.

Ví dụ về sử dụng hàm strpbrk() PHP

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng hàm strpbrk() PHP:

Ví dụ 1

<?php 
  $string = "Hello laptrinhvien"; 
  echo "Your string:".$string."<br>"; 
  $result = strpbrk($string, "j"); 
  echo "Using 'strpbrk()' function:".$result; 
?>

Kết quả là:

Your string:Hello laptrinhvien
Using 'strpbrk()' function: laptrinhvien

Ví dụ 2

<?php 
  $string = "This is a Simple text."; 
  echo "Your string:".$string."<br>"; 
  $result = strpbrk($string, "i"); 
  echo "Using 'strpbrk()' function:".$result; 
?>

Kết quả là:

Your string:This is a Simple text.
Using 'strpbrk()' function:is is a Simple text.

Hướng dẫn sử dụng Hàm strpbrk() PHP

Để sử dụng hàm strpbrk() PHP, đầu tiên bạn cần phải có một chuỗi và danh sách các ký tự bạn muốn tìm kiếm. Sau đó, bạn có thể gọi hàm với hai đối số này và nó sẽ trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí mà nó tìm thấy ký tự đầu tiên được chỉ định.

Cú pháp của hàm strpbrk() như sau:

strpbrk(string $string, string $charlist): ?string

Trong đó, $string là chuỗi cần được tìm kiếm và $charlist là danh sách các ký tự bạn muốn tìm.

Lưu ý về hàm strpbrk() PHP

Hàm strpbrk() PHP phân bi ệt chữ hoa và thường, do đó nó sẽ không tìm thấy kết quả nếu bạn tìm kiếm một ký tự với chữ hoa và tìm kiếm trong chuỗi chỉ có chữ thường.

Ngoài ra, hàm strpbrk() PHP chỉ trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí tìm thấy ký tự đầu tiên được chỉ định và sẽ không trả về toàn bộ chuỗi gốc.

Cách triển khai hàm strpbrk() PHP

Hàm strpbrk() PHP được sử dụng để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự hoặc một tập hợp ký tự trong một chuỗi. Hàm này trả về một con trỏ tới ký tự được tìm thấy, hoặc FALSE nếu không tìm thấy ký tự.

Hàm strpbrk() có hai đối số:

 • haystack: Chuỗi cần được tìm kiếm.
 • needle: Ký tự hoặc tập hợp ký tự cần được tìm kiếm.

Ví dụ:

$haystack = "Hello World";
$needle = "lo";

// Tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi "lo" trong chuỗi "Hello World"
$result = strpbrk($haystack, $needle);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

3

Điều này có nghĩa là ký tự “l” đầu tiên xuất hiện ở vị trí thứ 3 trong chuỗi “Hello World”.

Hàm strpbrk() là một hàm binary-safe, nghĩa là nó có thể tìm kiếm ký tự hoặc tập hợp ký tự trong một chuỗi bất kể chúng được lưu trữ theo cách nào.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm strpbrk():

// Tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của ký tự "a" trong chuỗi "Hello World"
strpbrk("Hello World", "a"); // FALSE

// Tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của tập hợp ký tự "el" trong chuỗi "Hello World"
strpbrk("Hello World", "el"); // 3

// Tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của ký tự "o" trong chuỗi "Hello World"
strpbrk("Hello World", "o"); // 6

Để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự hoặc một tập hợp ký tự trong một chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm strpbrk().

Cách triển khai hàm strpbrk() bằng vòng lặp

Hàm strpbrk() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, vì vậy chúng ta không cần phải triển khai hàm này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu cách hàm strpbrk() hoạt động, bạn có thể triển khai hàm này bằng vòng lặp.

Dưới đây là một cách để triển khai hàm strpbrk() bằng vòng lặp:

function strpbrk_custom($haystack, $needle) {
 for ($i = 0; $i < strlen($haystack); $i++) {
  if (strchr($needle, $haystack[$i])) {
   return $haystack[$i];
  }
 }
 return FALSE;
}

$haystack = "Hello World";
$needle = "lo";

// Tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi "lo" trong chuỗi "Hello World" bằng vòng lặp
$result = strpbrk_custom($haystack, $needle);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

3

Hàm strpbrk_custom() hoạt động bằng cách lặp qua từng ký tự trong chuỗi và kiểm tra xem ký tự đó có nằm trong tập hợp ký tự hay không. Nếu ký tự đó nằm trong tập hợp ký tự, hàm sẽ trả về ký tự đó.

Ưu và Nhược điểm của Hàm strpbrk() PHP

Ưu điểm của Hàm strpbrk() PHP

 • Hàm strpbrk() là một trong những hàm chuỗi có sẵn trong PHP, giúp người lập trình dễ dàng tìm kiếm ký tự trong chuỗi.
 • Hàm này có cú pháp đơn giản và dễ hiểu, bạn không cần phải viết mã phức tạp để sử dụng nó.

Nhược điểm của Hàm strpbrk() PHP

 • Hàm strpbrk() chỉ trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí tìm thấy ký tự đầu tiên được chỉ định và sẽ không trả về toàn bộ chuỗi gốc.
 • Nó chỉ tìm kiếm được một ký tự đầu tiên được chỉ định và sẽ không trả về tất cả các ký tự được chỉ định.

Lời khuyên khi sử dụng Hàm strpbrk() PHP

 • Bạn cần phải xác định rõ chuỗi và danh sách ký tự bạn muốn tìm kiếm để sử dụng hàm strpbrk() một cách chính xác.
 • Để tránh hiểu nhầm kết quả từ hàm, bạn nên kiểm tra kết quả trả về của nó.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm strpbrk() PHP. Hàm này là một trong những hàm chuỗi có sẵn trong PHP, giúp người lập trình dễ dàng tìm kiếm ký tự trong chuỗi. Hàm này có cú pháp đơn giản và dễ hiểu, và nó phân biệt chữ hoa và thường trong các ký tự bạn muốn tìm kiếm.

Tuy nhiên, hàm strpbrk() chỉ trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí tìm thấy ký tự đầu tiên được chỉ định và sẽ không trả về toàn bộ chuỗi gốc. Nó chỉ tìm kiếm được một ký tự đầu tiên được chỉ định và sẽ không trả về tất cả các ký tự được chỉ định. Vì vậy, khi sử dụng hàm này, bạn cần phải xác định rõ chuỗi và danh sách ký tự bạn muốn tìm kiếm để sử dụng nó một cách chính xác.

1. Hàm strpbrk() có phân biệt chữ hoa và thường không?

Đúng vậy. Hàm strpbrk() phân biệt chữ hoa và thường trong các ký tự bạn muốn tìm kiếm.

2. Hàm strpbrk() trả về gì?

Hàm strpbrk() trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí tìm thấy ký tự đầu tiên được chỉ định.

3. Hàm strpbrk() có bao nhiêu đối số?

Hàm này có hai đối số bắt buộc: chuỗi cần tìm kiếm và danh sách các ký tự bạn muốn tìm.

4. Hàm strpbrk() và hàm strchr() khác nhau như thế nào?

Hai hàm này đều được sử dụng để tìm kiếm chuỗi trong PHP. Tuy nhiên, hàm strpbrk() tìm kiếm một chuỗi cho bất kỳ trong số các ký tự được chỉ định hoặc tìm kiếm một chuỗi cho bất kỳ một trong số các ký tự được chỉ định, trong khi hàm strchr() chỉ tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi.

5. Hàm strpbrk() có nhược điểm gì?

Một trong những nhược điểm của hàm strpbrk() là nó chỉ trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí tìm thấy ký tự đầu tiên được chỉ định và sẽ không trả về toàn bộ chuỗi gốc. Ngoài ra, nó chỉ tìm kiếm được một ký tự đầu tiên được chỉ định và sẽ không trả về tất cả các ký tự được chỉ định.