Hàm strip_tags() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strip_tags() PHP là một hàm chuỗi được định nghĩa sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để loại bỏ các thẻ HTML và PHP từ một chuỗi hoặc loại bỏ một chuỗi khỏi các thẻ HTML, XML và PHP. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm strip_tags() trong PHP, cũng như ưu điểm và nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm strip_tags() PHP

Hàm strip_tags() PHP có vai trò quan trọng trong việc xử lý chuỗi. Nó giúp loại bỏ các thẻ HTML và PHP khỏi chuỗi nhanh chóng và dễ dàng, mà không cần phải thực hiện nhiều công việc lập trình phức tạp. Hàm strip_tags() cũng được sử dụng rộng rãi để loại bỏ các ký tự nguy hiểm từ chuỗi, giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng web của bạn.

Hàm strip_tags() PHP Là gì

Hàm strip_tags() là một hàm chuỗi được định nghĩa sẵn trong PHP, được sử dụng để loại bỏ các thẻ HTML và PHP khỏi chuỗi hoặc loại bỏ một chuỗi khỏi các thẻ HTML, XML và PHP. Hàm này được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý chuỗi và tăng cường bảo mật cho ứng dụng web.

Hướng dẫn Hàm strip_tags() PHP

Hàm strip_tags() PHP có cú pháp như sau:

string strip_tags( string $str [, string $allowable_tags ] )

Trong đó:

  • $str: Chuỗi cần kiểm tra.
  • $allowable_tags (tùy chọn): Các thẻ HTML được phép, nếu không được chỉ định, tất cả các thẻ sẽ bị loại bỏ.

Hàm strip_tags() trả về một chuỗi đã được xử lý, trong đó các thẻ HTML và PHP đã bị loại bỏ.

Một điểm lưu ý quan trọng về hàm strip_tags() là nó hoàn toàn an toàn khi xử lý các chuỗi nhị phân. Kết quả trả về của hàm sẽ là một chuỗi có tất cả các byte NULL.

Ngoài ra, hàm strip_tags() cũng loại bỏ các comment HTML và các thẻ PHP. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định một danh sách các thẻ HTML được phép thông qua tham số $allowable_tags.

Ví dụ 1

<?php
$str = "<b>Hello</b> PHP!";
echo strip_tags($str);
?>

Output:

Hello PHP!

Lưu ý rằng Hàm strip_tags() PHP loại bỏ tất cả các thẻ HTML, XML và PHP trong chuỗi. Trong ví dụ này, thẻ <b> đã bị loại bỏ.

Ví dụ 2

<?php
$str = "<b>Hello</b> Laptrinhvien!";
echo strip_tags($str);
?>

Output:

Hello Laptrinhvien!

Ví dụ 3

<?php
$str = "<p>Test paragraph.</p><!-- Comment --> <a href='
# fragment'>Laptrinhvien</a>";
echo strip_tags($str, '<p>');
?>

Cách triển khai hàm strip_tags() PHP

Hàm strip_tags() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn loại bỏ tất cả các thẻ HTML, PHP, và XML khỏi một chuỗi. Hàm này lấy một chuỗi làm đầu vào và trả về một chuỗi mới không có thẻ.

Cú pháp của hàm strip_tags() như sau:

strip_tags(string $string, string $allowable_tags = "")

Trong đó:

  • string là chuỗi cần loại bỏ thẻ.
  • allowable_tags là một chuỗi chứa các thẻ HTML được phép giữ lại. Giá trị mặc định là rỗng, có nghĩa là tất cả các thẻ đều bị loại bỏ.

Ví dụ:

$string = "<h1>This is a heading</h1>";

$new_string = strip_tags($string);

echo $new_string; // This is a heading

Kết quả:

This is a heading

Trong ví dụ này, hàm strip_tags() đã loại bỏ tất cả các thẻ HTML khỏi chuỗi, chỉ để lại nội dung văn bản.

Hàm strip_tags() là một hàm hữu ích để loại bỏ các thẻ HTML không mong muốn khỏi các chuỗi. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng hàm này không thực hiện bất kỳ kiểm tra nào đối với tính hợp lệ của các thẻ. Điều này có nghĩa là nếu chuỗi chứa các thẻ không hợp lệ, hàm strip_tags() vẫn sẽ loại bỏ các thẻ đó.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm strip_tags():

  • Loại bỏ tất cả các thẻ HTML khỏi một chuỗi:
$string = "<h1>This is a heading</h1><p>This is a paragraph</p>";

$new_string = strip_tags($string);

echo $new_string; // This is a heading This is a paragraph

Kết quả:

This is a heading This is a paragraph
  • Loại bỏ tất cả các thẻ HTML ngoại trừ các thẻ h1 và p:
$string = "<h1>This is a heading</h1><p>This is a paragraph</p>";

$allowable_tags = "h1, p";

$new_string = strip_tags($string, $allowable_tags);

echo $new_string; // <h1>This is a heading</h1> <p>This is a paragraph</p>

Kết quả:

<h1>This is a heading</h1> <p>This is a paragraph</p>
  • Loại bỏ tất cả các thẻ HTML và chỉ giữ lại nội dung văn bản:
$string = "<h1>This is a heading</h1><p>This is a paragraph</p>";

$new_string = strip_tags($string, null);

echo $new_string; // This is a heading This is a paragraph

Kết quả:

This is a heading This is a paragraph

Tổng kết

Hàm strip_tags() PHP là một trong những hàm chuỗi quan trọng trong PHP. Nó được sử dụng rộng rãi để loại bỏ các thẻ HTML và PHP từ chuỗi, giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng web của bạn. Hàm này hoàn toàn an toàn khi xử lý các chuỗi nhị phân và có thể được tùy chỉnh để loại bỏ các thẻ HTML cần thiết.