Hàm strcoll() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strcoll() PHP là một hàm chuỗi được tích hợp sẵn trong PHP, dùng để so sánh hai chuỗi. Nó là một phần tử so sánh chuỗi dựa trên địa phương và có thể quan trọng như strcmp(). Tuy nhiên, hàm strcoll() không an toàn như hàm strcmp() vì nó không phải là an toàn nhị phân.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm strcoll() PHP

Hàm strcoll() PHP là một phương thức so sánh chuỗi dựa trên địa phương, giúp cho việc so sánh các chuỗi theo cách chính xác hơn.

Quá trình so sánh của hàm strcoll() PHP là case-sensitive, có nghĩa là nó xử lý các ký tự in hoa và in thường khác nhau trong quá trình so sánh. Tuy nhiên, nó không an toàn nhị phân như hàm strcmp().

Hàm strcoll() PHP là gì?

Hàm strcoll() PHP là một hàm chuỗi được dùng để so sánh hai chuỗi với nhau. Vì nó dựa trên địa phương, điều này giúp cho quá trình so sánh trở nên chính xác hơn.

Quá trình so sánh của hàm strcoll() là case-sensitive, có nghĩa là nó xử lý các ký tự in hoa và in thường khác nhau trong quá trình so sánh. Tuy nhiên, nó không an toàn nhị phân như hàm strcmp().

Cú pháp:

strcoll($str1, $str2)

Tham số

Hàm strcoll() này có hai tham số bắt buộc phải được truyền vào hàm:

 • $str1 (bắt buộc): Chính là chuỗi thứ nhất được sử dụng để so sánh.
 • $str2 (bắt buộc): Là chuỗi thứ hai được sử dụng để so sánh.

Giá trị hàm strcoll()

Hàm strcoll() PHP trả về một giá trị nguyên ngẫu nhiên phụ thuộc vào điều kiện phù hợp. Giá trị trả về của hàm strcoll() sẽ được xác định theo các điều kiện sau:

 • Trả về 0: Nếu hai chuỗi được so sánh là bằng nhau, tức là $str1 = $str2.
 • Trả về giá trị âm (< 0): Nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ hai, tức là $str1 < $str2.
 • Trả về giá trị dương (> 0): Nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ hai, tức là $str1 > $str2.

Như vậy, giá trị trả về của hàm sẽ phụ thuộc vào cách mà chuỗi được so sánh.

Ghi chú

Hàm strcoll() PHP tính toán giá trị ASCII của chuỗi rồi so sánh các chuỗi đó để kiểm tra xem chúng có bằng nhau, lớn hơn hay nhỏ hơn nhau.

Cách triển khai hàm strcoll() PHP

Hàm strcoll() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn so sánh hai chuỗi theo thứ tự sắp xếp của locale hiện tại. Hàm này lấy hai chuỗi làm đầu vào và trả về một giá trị nguyên. Giá trị này sẽ dương nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai, âm nếu chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai, và 0 nếu hai chuỗi bằng nhau.

Cú pháp của hàm strcoll() như sau:

strcoll(string $string1, string $string2)

Trong đó:

 • string1 là chuỗi đầu tiên cần so sánh.
 • string2 là chuỗi thứ hai cần so sánh.

Nếu hai chuỗi có độ dài khác nhau, hàm sẽ so sánh ký tự đầu tiên của hai chuỗi đó. Nếu hai ký tự này giống nhau, hàm sẽ tiếp tục so sánh ký tự tiếp theo cho đến khi tìm thấy một ký tự khác nhau.

Nếu hai ký tự khác nhau, hàm sẽ sử dụng thứ tự sắp xếp của locale hiện tại để xác định chuỗi nào lớn hơn.

Lưu ý rằng hàm strcoll() PHP là case-sensitive, nghĩa là các ký tự chữ hoa sẽ được so sánh trước các ký tự chữ thường.

Ví dụ:

$string1 = "Hello";
$string2 = "World";

echo strcoll($string1, $string2); // -32

Kết quả:

-32

Trong ví dụ này, hàm strcoll() PHP trả về giá trị âm -32, có nghĩa là chuỗi đầu tiên, “Hello”, nhỏ hơn chuỗi thứ hai, “World”.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm strcoll():

 • So sánh hai chuỗi:
$string1 = "Hello";
$string2 = "World";

if (strcoll($string1, $string2) < 0) {
  echo "String 1 is less than string 2.";
} else if (strcoll($string1, $string2) > 0) {
  echo "String 1 is greater than string 2.";
} else {
  echo "String 1 is equal to string 2.";
}

Kết quả:

String 1 is less than string 2.
 • Sắp xếp một mảng các chuỗi:
$array = ["Hello", "World", "PHP"];

usort($array, function($a, $b) {
  return strcoll($a, $b);
});

echo implode(" ", $array); // World Hello PHP

Kết quả:

World Hello PHP

Ưu và Nhược điểm Hàm strcoll() PHP

Ưu điểm

 • Hàm strcoll() PHP cho phép so sánh chuỗi dựa trên địa phương, giúp quá trình so sánh trở nên chính xác hơn.
 • Quá trình so sánh của hàm strcoll() là case-sensitive, có nghĩa rằng nó xử lý các ký tự in hoa và in thường khác nhau trong quá trình so sánh.

Nhược điểm

 • Hàm strcoll() PHP không an toàn nhị phân, không giống như hàm strcmp().
 • Sử dụng hàm strcoll() có thể làm cho quá trình so sánh chuỗi trở nên chậm hơn.

Lời khuyên Hàm strcoll() PHP

 • Khi sử dụng hàm strcoll() PHP, bạn cần lưu ý rằng quá trình so sánh của nó là case-sensitive.
 • Trong trường hợp bạn muốn so sánh hai chuỗi một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, bạn nên sử dụng hàm strcmp().

Tổng kết

Hàm strcoll() PHP là một hàm chuỗi giúp cho việc so sánh hai chuỗi dựa trên địa phương trở nên chính xác hơn. Quá trình so sánh của nó là case-sensitive, tuy nhiên, nó không an toàn nhị phân như hàm strcmp(). Nếu bạn cần so sánh hai chuỗi một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, bạn nên sử dụng hàm strcmp().Như vậy, trong bài viết này chúng ta đã tìm hiểu về hàm strcoll() trong PHP. Hy vọng những thông tin được cung cấp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và phương thức so sánh chuỗi trong PHP.

1. Hàm strcoll() PHP là gì?

Hàm strcoll() PHP là một hàm chuỗi được tích hợp sẵn trong PHP, dùng để so sánh hai chuỗi với nhau.

2. Quá trình so sánh của hàm strcoll() là gì?

Quá trình so sánh của hàm strcoll() là case-sensitive, có nghĩa là nó xử lý các ký tự in hoa và in thường khác nhau trong quá trình so sánh. Tuy nhiên, nó không an toàn nhị phân như hàm strcmp().

3. Hàm strcoll() có an toàn nhị phân không?

Không, hàm strcoll() không an toàn nhị phân, không giống như hàm strcmp().

4. Khi nào nên sử dụng hàm strcoll()?

Hàm strcoll() PHP nên được sử dụng khi bạn cần so sánh hai chuỗi dựa trên địa phương để đảm bảo tính chính xác của quá trình so sánh.

5. Có nên sử dụng hàm strcmp() thay vì hàm strcoll()?

Trong trường hợp bạn muốn so sánh hai chuỗi một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, bạn nên sử dụng hàm strcmp().