Hàm str_split() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm str_split() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn trong PHP và được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng. Nếu độ dài cắt được chỉ định, thì mảng sẽ bị chia thành các phần có độ dài tương ứng. Nếu độ dài cắt nhỏ hơn 1, thì hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm str_split() PHP Là gì?

Hàm str_split() PHP là một hàm được cung cấp sẵn trong PHP và được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành một mảng. Hàm này có thể chia chuỗi thành các phần bằng độ dài xác định hoặc mặc định là 1.

Hướng dẫn Hàm str_split() PHP

Cú pháp của hàm str_split() PHP như sau:

str_split(string $string, int $length = 1): array|false

Trong đó:

 • $string là chuỗi cần chuyển đổi.
 • $length là độ dài của mỗi phần tử trong mảng. Giá trị mặc định là 1.
 • Hàm sẽ trả về một mảng hoặc giá trị FALSE nếu độ dài cắt nhỏ hơn 1.

Ví dụ:

$string = "Hello PHP";
$result1 = str_split($string);
var_dump($result1); // Output: array(10) { [0]=> string(1) "H" [1]=> string(1) "e" [2]=> string(1) "l" [3]=> string(1) "l" [4]=> string(1) "o" [5]=> string(1) " " [6]=> string(1) "P" [7]=> string(1) "H" [8]=> string(1) "P" }

$result2 = str_split($string, 3);
var_dump($result2); // Output: array(3) { [0]=> string(3) "Hel" [1]=> string(2) "lo" [2]=> string(3) "PHP" }

Cách triển khai hàm str_split() PHP

Hàm str_split() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn chia một chuỗi thành một mảng. Hàm này lấy một chuỗi làm đầu vào và trả về một mảng các ký tự của chuỗi đó.

Cú pháp của hàm str_split() như sau:

str_split(string $string, int $length = 1)

Trong đó:

 • string là một chuỗi được chia thành các ký tự.
 • length là độ dài của mỗi phần tử trong mảng trả về. Giá trị mặc định là 1.

Nếu giá trị của length nhỏ hơn 1, hàm sẽ trả về false. Nếu giá trị của length lớn hơn độ dài của chuỗi, hàm sẽ trả về mảng chỉ có một phần tử là chuỗi đó.

Ví dụ:

$string = "Hello, world!";

$array = str_split($string);

echo implode(" ", $array); // Hello world!

Kết quả:

Hello world!

Hàm str_split() PHP có thể được sử dụng để chia một chuỗi thành các ký tự, từ, hoặc bất kỳ thành phần nào khác của chuỗi. Bạn có thể sử dụng hàm này để xử lý các chuỗi một cách linh hoạt hơn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm str_split():

 • Chia một chuỗi thành các ký tự:
$string = "Hello, world!";

$array = str_split($string);

echo implode(" ", $array); // H e l l o , w o r l d !
 • Chia một chuỗi thành các từ:
$string = "Hello, world!";

$array = str_split($string, " ");

echo implode(" ", $array); // Hello world!
 • Chia một chuỗi thành các ký tự từ một vị trí nhất định:
$string = "Hello, world!";

$array = str_split($string, 6);

echo implode(" ", $array); // world!
 • Chia một chuỗi thành các ký tự với độ dài nhất định:
$string = "Hello, world!";

$array = str_split($string, 3);

echo implode(" ", $array); // Hel lo wo rl d !

Ưu và Nhược điểm Hàm str_split() PHP

Ưu điểm

 • Hàm str_split() là một hàm sẵn có trong PHP, vì vậy bạn không cần phải viết lại mã của nó khi muốn chia chuỗi thành mảng.
 • Hàm này cho phép bạn chia chuỗi thành các phần có độ dài xác định hoặc mặc định là 1.

Nhược điểm

 • Nếu độ dài cắt được chỉ định lớn hơn độ dài của chuỗi, hàm sẽ trả về một mảng rỗng.
 • Nếu độ dài cắt được chỉ định nhỏ hơn 1, hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Lời khuyên Hàm str_split() PHP

Khi sử dụng hàm str_split() PHP, bạn cần chú ý đến các điểm sau:

 • Độ dài cắt được chỉ định phải lớn hơn hoặc bằng 1.
 • Nếu chuỗi có kích thước nhỏ, bạn nên kiểm tra độ dài cắt để tránh lỗi không mong muốn.

Kết luận

Hàm str_split() PHP là một trong những hàm được cung cấp sẵn trong PHP và được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành một mảng. Nếu bạn cần chia chuỗi thành các phần với độ dài xác định hoặc mặc định là 1 thì hàm này là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến độ dài cắt được chỉ định để tránh những lỗi không mong muốn.

1. Tại sao hàm str_split() PHP trả về FALSE?

Hàm str_split() sẽ trả về giá trị FALSE nếu độ dài cắt được chỉ định nhỏ hơn 1.

2. Tôi có thể chia chuỗi thành các phần có độ dài xác định khác nhau không?

Có, bạn có thể chia chuỗi thành các phần có độ dài xác định khác nhau bằng cách chỉ định giá trị của tham số $length.

3. Hàm str_split() có hỗ trợ Unicode không?

Có, hàm str_split() PHP hỗ trợ Unicode.

4. Tôi có thể sử dụng hàm str_split() để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng ký tự không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm str_split() để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng ký tự.

5. Tôi có thể sử dụng hàm str_split() PHP để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng số không?

Không, hàm str_split() PHP chỉ có thể chuyển đổi một chuỗi thành một mảng ký tự.