Hàm strchr() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strchr() là một hàm trước định nghĩa trong PHP, được sử dụng để tìm kiếm ký tự đầu tiên của một chuỗi xác định và trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí đó. Hàm này cũng được gọi là hàm strstr(), chú ý rằng hàm strchr() phân biệt chữ hoa và thường và là an toàn với dữ liệu nhị phân.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm strchr() PHP

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào hàm strchr() PHP, bao gồm các thông tin cơ bản, cách sử dụng, ví dụ và lời khuyên.

Hàm strchr() PHP được sử dụng để tìm kiếm ký tự đầu tiên của một chuỗi xác định và trả về phần còn lại của chuỗi từ vị trí đó. Để sử dụng hàm này, bạn cần chỉ định hai tham số: chuỗi được tìm kiếm và ký tự hoặc chuỗi để tìm.

Ví dụ:

string strchr ( string $string , mixed $search , bool $before_search = false )

Hướng dẫn Hàm strchr() PHP

Để sử dụng hàm strchr() PHP, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Đặt chuỗi và ký tự hoặc chuỗi để tìm.
 2. Gọi hàm strchr() với hai tham số trên.
 3. Xử lý kết quả trả về.

Cú pháp hàm strchr() PHP như sau:

string strchr( string $string , mixed $search [, bool $before_search = false ] )

Hàm này có các tham số như sau:

 • $string: Chuỗi cần tìm kiếm.
 • $search: Ký tự hoặc chuỗi cần tìm kiếm.
 • $before_search: Nếu được đặt thành true, hàm sẽ trả về phần của chuỗi trước khi ký tự đầu tiên được tìm thấy. Giá trị mặc định là false.

Ví dụ 1:

<?php
$str = "PHP is a popular scripting language";
echo strchr($str, "is");
?>

Kết quả là "is a popular scripting language".

Ví dụ 2:

<?php
$str = "Welcome to javatpoint!";
echo strchr($str, "point");
?>

Kết quả là "point!".

Ví dụ 3:

<?php
$str = "Hello World!";
echo strchr($str, "o");
?>

Kết quả là "orld!".

Cách triển khai hàm strchr() PHP

Hàm strchr() PHP trả về một con trỏ đến vị trí đầu tiên của ký tự được chỉ định trong chuỗi. Nếu ký tự không được tìm thấy, hàm trả về NULL.

Để triển khai hàm strchr(), chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để duyệt qua chuỗi. Khi chúng ta tìm thấy ký tự được chỉ định, chúng ta trả về con trỏ đến vị trí đó.

Dưới đây là ví dụ về cách triển khai hàm strchr():

function strchr($str, $char) {
 for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
  if ($str[$i] == $char) {
   return $str + $i;
  }
 }
 return NULL;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Đầu tiên, hàm xác định độ dài của chuỗi bằng cách sử dụng hàm strlen().
 • Sau đó, hàm sử dụng vòng lặp for để duyệt qua chuỗi.
 • Trong mỗi vòng lặp, hàm kiểm tra xem ký tự hiện tại có bằng ký tự được chỉ định hay không. Nếu có, hàm trả về con trỏ đến vị trí đó.
 • Nếu hàm không tìm thấy ký tự được chỉ định, hàm trả về NULL.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm strchr():

echo strchr("Hello World", "W"); // string(4) "World"
echo strchr("Hello World", "z"); // NULL

Trong ví dụ đầu tiên, hàm tìm thấy ký tự “W” trong chuỗi “Hello World” và trả về con trỏ đến vị trí đó. Trong ví dụ thứ hai, hàm không tìm thấy ký tự “z” trong chuỗi “Hello World” và trả về NULL.

Ưu và Nhược điểm Hàm strchr() PHP

Ưu điểm của hàm strchr() PHP:

 • Hàm này dễ sử dụng và cung cấp kết quả nhanh chóng.
 • Nó là an toàn với dữ liệu nhị phân.

Nhược điểm của hàm strchr() PHP:

 • Chỉ trả về phần còn lại của chuỗi theo sau ký tự được tìm thấy đầu tiên, không phải toàn bộ chuỗi.
 • Hàm phân biệt chữ hoa và thường, có thể gây ra sai sót trong quá trình tìm kiếm.

Lời khuyên Hàm strchr() PHP

Để sử dụng hàm strchr() PHP hiệu quả, bạn nên lưu ý các điểm sau:

 • Chắc chắn rằng bạn đã chỉ định các tham số đúng cách.
 • Kiểm tra kết quả trả về để đảm bảo rằng hàm đã hoạt động đúng như mong đợi.
 • Nếu bạn cần tìm kiếm toàn bộ chuỗi thay vì chỉ tìm kiếm ký tự đầu tiên, hãy sử dụng hàm strstr() thay vì strchr().

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm strchr() PHP, bao gồm các thông tin cơ bản, cách sử dụng, ví dụ và lời khuyên. Hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về hàm này và có thể áp dụng nó vào công việc của mình một cách hiệu quả.

Hàm strchr() của PHP có phân biệt chữ hoa và thường không?

Có, hàm này phân biệt chữ hoa và thường.

Hàm strchr() trả về gì nếu không tìm thấy ký tự được chỉ định trong chuỗi?

Nếu không tìm thấy ký tự được chỉ định trong chuỗi, hàm sẽ trả về false.

Tôi có thể sử dụng hàm strchr() để tìm kiếm một chuỗi con không phân biệt chữ hoa và thường không?

Không, hàm strchr() phân biệt chữ hoa và thường. Nếu bạn muốn tìm kiếm một chuỗi con không phân biệt chữ hoa và thường, hãy sử dụng hàm stristr().

Tôi có thể sử dụng hàm strchr() để tìm kiếm một chuỗi con trong một file không?

Không, hàm strchr() chỉ có thể tìm kiếm trong chuỗi được đưa vào. Nếu bạn muốn tìm kiếm một chuỗi con trong một file, bạn cần đọc nội dung của file vào một chuỗi và sau đó sử dụng hàm strchr() để tìm kiếm trong chuỗi đó.

Hàm strchr() của PHP có an toàn với dữ liệu nhị phân không?

Có, hàm này là an toàn với dữ liệu nhị phân.