Hàm strcmp() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strcmp() PHP là một trong những hàm phổ biến nhất được sử dụng trong lập trình và phát triển. Đây là một hàm so sánh chuỗi trong PHP. Nó là một hàm tích hợp sẵn của PHP, có tính phân biệt chữ hoa và thường, nghĩa là nó xử lý các chữ cái hoa và thường khác nhau. Hàm này được sử dụng để so sánh hai chuỗi với nhau. Hàm so sánh chuỗi strcmp() cũng là hàm so sánh an toàn nhị phân.

Hàm strcmp() PHP là gì?

Hàm strcmp() PHP là một hàm phổ biến trong PHP được sử dụng để so sánh hai chuỗi. Nó có thể so sánh bất kỳ chuỗi nào, đồng thời trả về các giá trị khác nhau tùy thuộc vào kết quả so sánh.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hướng dẫn sử dụng hàm strcmp() PHP

Để sử dụng hàm strcmp() PHP, bạn cần truyền hai chuỗi làm tham số cho hàm đó. Sau đó, hàm sẽ so sánh hai chuỗi này và trả về giá trị tương ứng.

Ưu và nhược điểm của hàm strcmp() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm strcmp() PHP là một trong những hàm chuỗi phổ biến nhất trong PHP, được sử dụng để so sánh hai chuỗi với nhau.
 • Khi sử dụng hàm strcmp(), bạn có thể kiểm tra xem hai chuỗi có tương đồng nhau hay không.

Nhược điểm:

 • Hàm strcmp() PHP chỉ có thể so sánh hai chuỗi, không thể so sánh các giá trị khác.
 • Hàm strcmp() có tính phân biệt chữ hoa và thường, nghĩa là nó sẽ xử lý các ký tự in hoa và thường khác nhau.

Cú pháp hàm strcmp() PHP

Hàm strcmp() PHP có cú pháp sau:

strcmp($str1, $str2);

Trong đó $str1 và $str2 là hai chuỗi cần so sánh với nhau.

Tham số hàm strcmp() PHP

Hàm strcmp() PHP có 2 tham số bắt buộc là 2 chuỗi cần được so sánh.

Giá trị trả về

Hàm strcmp() trả về một giá trị nguyên ngẫu nhiên dựa trên kết quả so sánh.

 • Nếu 2 chuỗi bằng nhau, giá trị trả về là 0.
 • Nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ hai, giá trị trả về là số âm.
 • Nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ hai, giá trị trả về là số dương.

Lưu ý rằng hàm này tính các giá trị mã ASCII của chuỗi và sau đó so sánh chuỗi để kiểm tra xem chúng bằng nhau, lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Sự khác biệt giữa hàm strcoll() và strcmp()

Hàm strcoll() và strcmp() đều là các hàm so sánh chuỗi của PHP, nhưng chúng có một số điểm khác nhau. Hàm strcoll() lấy các byte và chuyển đổi chúng bằng cách sử dụng ngôn ngữ hiện tại, sau đó so đó kết quả, trong khi đó hàm strcmp() lấy các byte của chuỗi một cách tuần tự và sau đó so sánh chúng bất kể byte là gì.

Cách triển khai hàm strcmp() PHP

Hàm strcmp() PHP được sử dụng để so sánh hai chuỗi. Hàm này trả về một giá trị âm nếu chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai, một giá trị dương nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai và 0 nếu hai chuỗi bằng nhau.

Hàm strcmp() có hai đối số:

 • string1: Chuỗi đầu tiên để so sánh.
 • string2: Chuỗi thứ hai để so sánh.

Ví dụ:

$string1 = "Hello";
$string2 = "World";

// So sánh hai chuỗi
$result = strcmp($string1, $string2);

// In ra kết quả
echo $result;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

-1

Điều này có nghĩa là chuỗi string1 nhỏ hơn chuỗi string2.

Hàm strcmp() là một hàm binary-safe, nghĩa là nó có thể so sánh hai chuỗi bất kể chúng được lưu trữ theo cách nào. Tuy nhiên, hàm này không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Để so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm strcasecmp().

Để so sánh hai chuỗi dựa trên một số ký tự nhất định, bạn có thể sử dụng hàm strncmp().

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm strcmp():

// So sánh hai chuỗi bằng nhau
strcmp("Hello", "Hello"); // 0

// So sánh hai chuỗi khác nhau
strcmp("Hello", "World"); // -1

// So sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường
strcasecmp("Hello", "world"); // 0

// So sánh hai chuỗi dựa trên một số ký tự nhất định
strncmp("Hello World", "Hello", 5); // 0

Ví dụ 1

$str1 = "Hello world";
$str2 = "Hello world";
echo strcmp($str1, $str2); // Kết quả trả về là 0 vì 2 chuỗi bằng nhau.
$str1 = "abc def";
$str2 = "abc";
echo strcmp($str1, $str2); // Kết quả trả về là 3 vì chuỗi thứ nhất có độ dài bằng 7, lớn hơn chuỗi thứ 2 có độ dài bằng 3 (7-3=4).

Ví dụ 2

$str1 = "ab";
$str2 = "ac";
echo strcmp($str1, $str2); // Kết quả trả về là -1 vì 'b' trong chuỗi thứ nhất nhỏ hơn 'c' trong chuỗi thứ hai.
$str1 = "a";
$str2 = "A";
echo strcmp($str1, $str2); // Kết quả trả về là 32 vì 'a' và 'A' khác nhau về mã ASCII 32.

Ví dụ 3

$str1 = "hello";
$str2 = "world";
echo strcmp($str1, $str2); // Kết quả trả về là -15 vì chuỗi thứ nhất có độ dài bằng 5, bé hơn chuỗi thứ hai có độ dài bằng 10 (5-10=-5).

Lời khuyên khi sử dụng hàm strcmp() PHP

Khi sử dụng hàm strcmp() PHP, bạn nên lưu ý các điểm sau:

 • Hàm này có tính phân biệt chữ hoa và thường. Vì vậy, nếu bạn muốn so sánh hai chuỗi mà không phân biệt chữ hoa và thường, bạn cần sử dụng hàm strcasecmp() thay thế.
 • Bạn nên kiểm tra kết quả trả về của hàm strcmp() để xác định xem hai chuỗi có giống nhau hay không.
 • Nếu bạn muốn so sánh các giá trị khác, bạn cần sử dụng các hàm so sánh khác trong PHP.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về hàm strcmp() PHP – một trong những hàm chuỗi phổ biến nhất trong PHP. Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng hàm này để so sánh hai chuỗi với nhau và kiểm tra kết quả trả về của nó. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã nói về sự khác biệt giữa hàm strcoll() và strcmp(), ưu và nhược điểm của hàm strcmp() và lời khuyên khi sử dụng hàm này.

Nếu bạn đang là một lập trình viên PHP thì việc nắm vững hàm strcmp() là rất quan trọng. Hy vọng với bài viết này, bạn có cái nhìn tổng quan về hàm strcmp() và có thể áp dụng nó vào công việc của mình một cách hiệu quả. 

1. Hàm strcmp() PHP là gì?

Hàm strcmp() là một hàm so sánh chuỗi trong PHP, được sử dụng để so sánh hai chuỗi với nhau.

2. Hàm strcmp() có tính phân biệt chữ hoa và thường không?

Có, hàm strcmp() có tính phân biệt chữ hoa và thường.

3. Hàm strcmp() PHP trả về giá trị gì?

Hàm strcmp() PHP trả về một giá trị nguyên ngẫu nhiên dựa trên kết quả so sánh.

4. Làm thế nào để so sánh hai chuỗi không phân biệt chữ hoa và thường?

Để so sánh hai chuỗi mà không phân biệt chữ hoa và thường, bạn nên sử dụng hàm strcasecmp() thay thế.

5. Hàm strcmp() PHP có nhược điểm gì?

Hàm strcmp() chỉ có thể so sánh hai chuỗi, không thể so sánh các giá trị khác. Ngoài ra, hàm này cũng có tính phân biệt chữ hoa và thường.