Hàm strcasecmp() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strcasecmp() PHP là một trong những hàm được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ lập trình PHP. Đây là một hàm được sử dụng để so sánh hai chuỗi giống nhau mà không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strcasecmp() và các tính năng của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm strcasecmp() PHP

Hàm strcasecmp() PHP có thể được sử dụng để so sánh hai chuỗi bất kỳ và không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Nó là một trong những hàm được thiết kế để đảm bảo rằng những quá trình so sánh chuỗi sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chọn cách viết hoa hay viết thường. Điều này làm cho strcasecmp() rất hữu ích khi bạn cần phải so sánh các chuỗi văn bản mà không muốn lo lắng về sự khác biệt về chữ hoa và chữ thường.

Về cơ bản, hàm strcasecmp() PHP được sử dụng để so sánh hai chuỗi giống nhau mà không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Hàm này trả về giá trị số nguyên tương ứng với kết quả của quá trình so sánh. Nếu hai chuỗi giống nhau, hàm sẽ trả về giá trị 0. Nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ hai, hàm sẽ trả về một giá trị âm. Nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ hai, hàm sẽ trả về một giá trị dương.

Hướng dẫn Hàm strcasecmp() PHP

Hàm strcasecmp() PHP được sử dụng để so sánh hai chuỗi giống nhau mà không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Để sử dụng hàm này, bạn cần có hai chuỗi cần so sánh.

Cú pháp của hàm strcasecmp() như sau:

int strcasecmp ( string $string1 , string $string2 )

Trong đó, $string1 và $string2 là hai chuỗi cần so sánh. Hàm trả về giá trị số nguyên tương ứng với kết quả của quá trình so sánh.

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho việc sử dụng hàm strcasecmp():

<?php
  $str1 = "laptrinhvien";
  $str2 = "LAPtrinhvien";
  echo "Your first string is: ".$str1;
  echo "<br>";
  echo "Your second string is: ".$str2;
  echo "<br>";
  echo strcasecmp($str1, $str2);
?>

Kết quả sẽ là:

Your first string is: laptrinhvien
Your second string is: LAPtrinhvien
0

Nếu hai chuỗi giống nhau, hàm sẽ trả về giá trị 0.

Dưới đây là một ví dụ khác:

<?php
  $str1 = "Hello World!";
  $str2 = "HELLO WORLD!";
  echo "By using strcasecmp() function:";
  echo "<br>";
  echo strcasecmp($str1, $str2);
  echo "<br>";
  echo "using strcasecmp() function:";
  echo "<br>";
  echo strcasecmp("Hello World!", "HELLO WORLD!");
?>

Kết quả sẽ là:

By using strcasecmp() function: 

0 using strcasecmp() function: 0 `

Trong ví dụ này, cả hai chuỗi là giống nhau và trả về giá trị 0.

Cách triển khai hàm strcasecmp() PHP

Hàm strcasecmp() PHP so sánh hai chuỗi một cách không phân biệt chữ hoa chữ thường. Nó là một hàm an toàn về nhị phân, có nghĩa là nó không bị ảnh hưởng bởi các ký tự không in.

Để triển khai hàm strcasecmp(), chúng ta có thể sử dụng hàm strcmp() và hàm strtolower(). Hàm strcmp() so sánh hai chuỗi một cách phân biệt chữ hoa chữ thường, và hàm strtolower() chuyển đổi tất cả các ký tự của chuỗi thành chữ thường.

Dưới đây là ví dụ về cách triển khai hàm strcasecmp():

function strcasecmp($str1, $str2) {
 $str1 = strtolower($str1);
 $str2 = strtolower($str2);
 return strcmp($str1, $str2);
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Đầu tiên, hàm chuyển đổi cả hai chuỗi thành chữ thường bằng cách sử dụng hàm strtolower().
 • Sau đó, hàm sử dụng hàm strcmp() để so sánh hai chuỗi.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm strcasecmp():

echo strcasecmp("Hello", "hello"); // 0
echo strcasecmp("Hello", "World"); // -8
echo strcasecmp("World", "Hello"); // 8

Trong ví dụ đầu tiên, cả hai chuỗi đều giống nhau, vì vậy hàm strcasecmp() trả về 0. Trong ví dụ thứ hai, chuỗi đầu tiên là “Hello” và chuỗi thứ hai là “World”. Vì vậy, hàm strcasecmp() trả về -8, vì “Hello” nhỏ hơn “World” theo bảng chữ cái. Trong ví dụ thứ ba, chuỗi đầu tiên là “World” và chuỗi thứ hai là “Hello”. Vì vậy, hàm strcasecmp() trả về 8, vì “World” lớn hơn “Hello” theo bảng chữ cái.

Ưu và Nhược điểm Hàm strcasecmp() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm strcasecmp() cho phép so sánh hai chuỗi giống nhau mà không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
 • Nó cung cấp cho người dùng một tính năng quan trọng khi muốn so sánh chuỗi mà không bị ảnh hưởng bởi việc chọn cách viết hoa hay viết thường.

Nhược điểm:

 • Hàm strcasecmp() chỉ sử dụng để so sánh hai chuỗi với nhau. Nếu bạn cần so sánh ba chuỗi trở lên, bạn sẽ phải sử dụng phương pháp khác.
 • Nếu các chuỗi được so sánh có độ dài khác nhau, hàm strcasecmp() sẽ không thể trả về kết quả chính xác.

Lời khuyên Hàm strcasecmp() PHP

Khi sử dụng hàm strcasecmp() PHP, bạn nên cẩn thận khi sử dụng các chuỗi có độ dài khác nhau. Điều này có thể gây ra sai sót trong kết quả của quá trình so sánh.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm strcasecmp() PHP – một hàm được sử dụng để so sánh hai chuỗi giống nhau mà không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Chúng ta đã học cách sử dụng hàm này và các ưu và nhược điểm của nó. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về hàm strcasecmp() PHP. 

Hàm strcasecmp() trong PHP trả về gì?

Nếu hai chuỗi giống nhau, hàm sẽ trả về giá trị 0. Nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ hai, hàm sẽ trả về một giá trị âm. Nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ hai, hàm sẽ trả về một giá trị dương.

Hàm strcasecmp() cho phép so sánh các chuỗi có độ dài khác nhau không?

Không, nếu các chuỗi được so sánh có độ dài khác nhau, hàm strcasecmp() sẽ không thể trả về kết quả chính xác.

Hàm strcasecmp() có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Không, hàm strcasecmp() không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Hàm strcasecmp() dùng để so sánh hai chuỗi có độ dài bằng nhau hay khác nhau?

Hàm strcasecmp() được sử dụng để so sánh hai chuỗi có độ dài bằng nhau.

Hàm strcasecmp() là hàm gì trong PHP?

Hàm strcasecmp() là một hàm được sử dụng để so sánh hai chuỗi giống nhau mà không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.