Hàm sscanf() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm sscanf() PHP là một hàm được xây dựng sẵn cho phép đọc và phân tích thông tin từ một chuỗi theo một định dạng nhất định. Khi chúng ta truyền hai tham số vào hàm, dữ liệu sẽ được trả về dưới dạng mảng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm sscanf() PHP

Hàm sscanf() PHP được sử dụng để phân tích thông tin từ một chuỗi dữ liệu. Nó có khả năng đọc và xử lý các giá trị trong chuỗi dữ liệu theo một định dạng nhất định. Định dạng này có thể chứa các ký tự đặc biệt để chỉ định kiểu dữ liệu cần đọc, ví dụ như %d (số nguyên) hoặc %f (số thực). Hàm này cũng có thể trả về nhiều giá trị thông qua việc sử dụng nhiều biến.

Hàm sscanf() PHP Là gì

Hàm sscanf() PHP là một hàm được sử dụng để phân tích thông tin từ một chuỗi dữ liệu theo một định dạng nhất định. Nó giống như hàm scanf() trong C/C++ và fscanf() trong PHP. Hàm này có thể được sử dụng để xử lý các chuỗi dữ liệu được lưu trữ trong các biến hoặc tệp tin.

Hướng dẫn Hàm sscanf() PHP

Cú pháp của hàm sscanf() PHP như sau:

sscanf ( string $string , string $format [, mixed &$args ] ) : int|false

Trong đó:

 • $string là chuỗi cần phân tích.
 • $format là định dạng chuỗi theo định dạng % và kiểu dữ liệu tương ứng.
 • &$args (tùy chọn) là một hay nhiều biến để lưu kết quả phân tích ra từ chuỗi $string.
 • $int|false là số nguyên là số thành công của phép phân tích hoặc false nếu thất bại.

Ví dụ sau đây minh họa cách sử dụng hàm sscanf() PHP:

<?php
  $str = 'John Doe,25';
  sscanf($str, '%s %s,%d', $firstName, $lastName, $age);
  echo "First name: $firstName\n";
  echo "Last name: $lastName\n";
  echo "Age: $age\n";
?>

Kết quả sẽ là:

First name: John
Last name: Doe
Age: 25

Như bạn có thể thấy, hàm sscanf() đã phân tích thông tin từ chuỗi “John Doe,25” và lưu kết quả vào các biến $firstName$lastName và $age.

Cách triển khai hàm sscanf() PHP

Hàm sscanf() PHP được sử dụng để phân tích cú pháp chuỗi đầu vào theo một định dạng nhất định. Hàm này lấy một chuỗi đầu vào, một định dạng và một danh sách các biến làm đầu vào và trả về một mảng các biến đã được phân tích cú pháp.

Cú pháp của hàm sscanf() như sau:

sscanf(string, format, [mixed &var1, mixed &var2, ...])

Trong đó:

 • string là chuỗi đầu vào.
 • format là định dạng.
 • var1var2, … là các biến cần được phân tích cú pháp.

Định dạng là một chuỗi chứa các ký hiệu định dạng. Các ký hiệu định dạng được sử dụng để chỉ định cách các biến được phân tích cú pháp.

Dưới đây là một số ký hiệu định dạng phổ biến:

 • %s – Đọc một chuỗi.
 • %d – Đọc một số nguyên.
 • %f – Đọc một số thực.
 • %c – Đọc một ký tự.
 • %b – Đọc một giá trị boolean.

Ví dụ:

$string = "January 01 2000";

$month = $day = $year = null;

sscanf($string, "%s %d %d", $month, $day, $year);

echo $month . " " . $day . " " . $year; // January 01 2000

Kết quả của ví dụ trên là chuỗi “January 01 2000”.

Hàm sscanf() có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như:

 • Phân tích cú pháp các định dạng dữ liệu.
 • Phân tích cú pháp các thông tin từ người dùng.
 • Phân tích cú pháp các tệp.

Hàm sscanf() PHP là một hàm rất mạnh mẽ và có thể được sử dụng để phân tích cú pháp chuỗi đầu vào theo nhiều cách khác nhau.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm sscanf():

// Phân tích cú pháp một số nguyên
$string = "1234";
$number = intval(sscanf($string, "%d"));
echo $number; // 1234

// Phân tích cú pháp một số thực
$string = "123.456";
$number = floatval(sscanf($string, "%f"));
echo $number; // 123.456

// Phân tích cú pháp một chuỗi
$string = "Hello World";
$message = sscanf($string, "%s");
echo $message; // Hello World

// Phân tích cú pháp một mảng
$string = "123, 456, 789";
$numbers = array_map(intval, sscanf($string, "%d, %d, %d"));
print_r($numbers); // Array ( [0] => 123 [1] => 456 [2] => 789 )

Ưu và Nhược điểm Hàm sscanf() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm sscanf() rất tiện lợi để phân tích thông tin từ chuỗi.
 • Nó cung cấp một định dạng linh hoạt cho phép xử lý nhiều loại kiểu dữ liệu.

Nhược điểm:

 • Việc sử dụng hàm sscanf() có thể làm chậm hiệu suất của ứng dụng.
 • Nếu không sử dụng đúng cách, nguy cơ gặp phải các lỗ hổng bảo mật như buffer overflow hoặc format string vulnerabilities.

Lời khuyên Hàm sscanf() PHP

Để sử dụng hàm sscanf() PHP, bạn nên có một số kiến thức về đ ịnh dạng chuỗi và các kiểu dữ liệu hợp lệ. Ngoài ra, bạn cũng nên xác định rõ đối tượng cần phân tích thông tin để tránh các lỗi không mong muốn.

Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng hàm sscanf(), hãy kiểm tra kỹ mã nguồn để đảm bảo an toàn về mặt bảo mật. Bạn nên sử dụng các cách tiếp cận khác như đọc và xử lý dữ liệu dưới dạng JSON hoặc XML để giảm thiểu rủi ro.

Kết luận

Hàm sscanf() PHP là một công cụ mạnh mẽ để phân tích thông tin từ chuỗi dữ liệu. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ định dạng chuỗi và các kiểu dữ liệu hợp lệ để sử dụng hàm này hiệu quả. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng mã nguồn của bạn đã được kiểm tra kỹ để đảm bảo an toàn về mặt bảo mật.

Hàm sscanf() PHP có thể trả về bao nhiêu giá trị?

Hàm sscanf() có thể trả về nhiều giá trị bằng cách sử dụng nhiều biến để lưu kết quả phân tích.

Làm thế nào để xác định định dạng chuỗi hợp lệ cho hàm sscanf()?

Định dạng chuỗi được chỉ định cho hàm sscanf() phải chứa các ký tự đặc biệt % để chỉ định kiểu dữ liệu cần đọc, ví dụ %d (số nguyên) hoặc %f (số thực).

Hàm sscanf() có thể xử lý các chuỗi Unicode không?

Có, hàm sscanf() PHP có khả năng xử lý các chuỗi Unicode.

Nếu chuỗi cần phân tích không đúng định dạng, hàm sscanf() sẽ trả về giá trị gì?

Hàm sscanf() sẽ trả về giá trị false.

Tôi có thể sử dụng hàm sscanf() PHP để xử lý các tệp tin không?

Có. Hàm sscanf() có thể được sử dụng để xử lý các chuỗi dữ liệu được lưu trữ trong các biến hoặc tệp tin.