Hàm sprintf() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm sprintf() PHP – Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để định dạng chuỗi trong PHP, thì hàm sprintf() là một lựa chọn tuyệt vời. Hàm này cho phép bạn tạo ra một chuỗi được định dạng một cách linh hoạt bằng cách sử dụng các đối số đã được chỉ định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm sprintf() PHP và cách sử dụng nó để định dạng chuỗi.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm sprintf() PHP

Hàm sprintf() là một hàm có sẵn của PHP, cho phép bạn tạo chuỗi được định dạng một cách linh hoạt. Hàm này trả về một chuỗi đã được định dạng theo yêu cầu của bạn. Hàm sprintf() được hỗ trợ từ phiên bản PHP 4 trở lên.

Hàm sprintf() PHP là một hàm được sử dụng để định dạng chuỗi. Nó hoạt động bằng cách lấy các đối số đã được chỉ định và chèn chúng vào chuỗi định dạng. Kết quả trả về là một chuỗi đã được định dạng theo yêu cầu của bạn.

Hướng dẫn Hàm sprintf() PHP

Cú pháp của hàm sprintf() PHP được sử dụng như bên dưới:

sprintf(format, arg1, arg2, arg3, ...)

Ở đây, arg1arg2arg3, … là các tham số của sprintf(). Những tham số này sẽ được chèn vào chuỗi chính với ký tự %.

Định dạng tham số (bắt buộc)

Đây là một tham số bắt buộc để chỉ định chuỗi và mô tả cách định dạng biến trong đó. Trong đó, chỉ có các ký tự đơn giản ngoại trừ % được sao chép trực tiếp vào chuỗi kết quả, nhưng ký tự với ký hiệu % lại lấy các tham số riêng của nó.

Các giá trị định dạng có thể là:

Chỉ địnhTham sốMô tả
%%Không có tham sốTrả về ký tự %
%bSố nguyên hoặc chuỗiHiển thị số nhị phân
%cSố nguyênHiển thị ký tự tương ứng theo mã ASCII
%dSố nguyênHiển thị số thập phân dương
%eSố thựcHiển thị kết quả theo dạng quy ước khoa học với chữ e
%ESố thựcHiển thị kết quả theo dạng quy ước khoa học với chữ E
%uSố nguyênHiển thị số thập phân không dấu
%fSố thựcHiển thị số thực
%gSố nguyên hoặc số thựcHiển thị số tổng quát
%oSố nguyênHiển thị số bát phân
%sChuỗiHiển thị chuỗi
%xSố nguyênHiển thị số thập lục phân với chữ thường
%XSố nguyênHiển thị số thập lục phân với chữ hoa

Kiểu sử lý

Các type specifier có thể được sử dụ ể để xử lý các loại dữ liệu khác nhau, như sau:

Giá trịLoại dữ liệu
%sChuỗi
%d, %u, %c, %o, %x, %X, %bSố nguyên
%G, %g, %E, %e, %F, %fSố thực

Một số giá trị định dạng bổ sung cũng tồn tại được đặt giữa dấu phần trăm (%) và chữ cái. (Ví dụ: %”..)

Lưu ý rằng loại c không cho phép điều chỉnh chiều rộng và đệm.

Hàm sprintf() trả về một chuỗi đã được định dạng theo yêu cầu của bạn.

Hàm sprintf() được hỗ trợ từ phiên bản PHP 4 trở lên.

Ví dụ sử dụng

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm sprintf() trong PHP:

<?php
$name = "John";
$age = 25;
echo sprintf("My name is %s and I am %d years old.", $name, $age);
?>

Kết quả sẽ là:

My name is John and I am 25 years old.

Chúng ta có thể thấy rằng chuỗi định dạng chứa các ký tự %s và %d, tương ứng với các đối số đã được chỉ định sau đó.

Lưu ý rằng trong trường hợp này, chúng ta cần xác định vị trí của đối số để hiển thị đúng kết quả của mã.

Sự khác biệt giữa hàm sprintf() và printf() trong PHP là rằng sprintf() lưu kết quả vào một chuỗi, trong khi printf() trực tiếp hiển thị kết quả trên trình duyệt.

Cách triển khai hàm sprintf() PHP

Hàm sprintf() PHP được sử dụng để tạo một chuỗi được định dạng theo một định dạng nhất định. Hàm này lấy một chuỗi định dạng và một danh sách các tham số làm đầu vào và trả về một chuỗi được định dạng.

Cú pháp của hàm sprintf() như sau:

sprintf(string_format, [mixed args...]);

Trong đó:

 • string_format là chuỗi định dạng.
 • args là danh sách các tham số.

Chuỗi định dạng là một chuỗi chứa các ký hiệu định dạng. Các ký hiệu định dạng được sử dụng để chỉ định cách các tham số được chèn vào chuỗi.

Dưới đây là một số ký hiệu định dạng phổ biến:

 • %s – Đưa vào một chuỗi.
 • %d – Đưa vào một số nguyên.
 • %f – Đưa vào một số thực.
 • %c – Đưa vào một ký tự.
 • %b – Đưa vào một giá trị boolean.

Ví dụ:

$name = "John Doe";
$age = 30;
$height = 175;

$formatted_string = sprintf("My name is %s. I am %d years old and I am %d cm tall.", $name, $age, $height);

echo $formatted_string; // My name is John Doe. I am 30 years old and I am 175 cm tall.

Kết quả của ví dụ trên là chuỗi “My name is John Doe. I am 30 years old and I am 175 cm tall.”.

Hàm sprintf() có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như:

 • Tạo các thông báo lỗi và cảnh báo.
 • Tạo các định dạng văn bản phức tạp.
 • Tạo các định dạng dữ liệu.

Hàm sprintf() PHP là một hàm rất mạnh mẽ và có thể được sử dụng để tạo các chuỗi được định dạng theo nhiều cách khác nhau.

Ưu và Nhược điểm Hàm sprintf() PHP

Ưu điểm:

 • Cho phép bạn định dạng chuỗi một cách linh hoạt.
 • Hỗ trợ nhiều loại dữ liệu.
 • Được hỗ trợ từ phiên bản PHP 4 trở lên.

Nhược điểm:

 • Nếu không sử dụng đúng cách, có thể gây ra lỗi.

Lời khuyên Hàm sprintf() PHP

Khi sử dụng hàm sprintf() PHP, bạn nên đảm bảo rằng đối số được chỉ định đúng với định dạng chuỗi. Nếu không, có thể dẫn đến lỗi hoặc kết quả không mong muốn.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm sprintf() PHP và cách sử dụng nó để định dạng chuỗi một cách linh hoạt. Chúng ta đã tìm hiểu cú pháp của hàm sprintf(), các tham số định dạng và cách xử lý các loại dữ liệu khác nhau. Chúng ta cũng đã xem xét sự khác biệt giữa sprintf() và printf() và các ưu nhược điểm của hàm sprintf(). Hy vọng bạn đã tìm thấy bài viết này hữu ích và có thể áp dụng kiến thức này vào công việc của mình. 

1. Làm thế nào để định dạng chuỗi sử dụng hàm sprintf()?

Để định dạng chuỗi sử dụng hàm sprintf(), bạn cần chỉ định một chuỗi định dạng và các đối số tương ứng để chèn vào chuỗi đó.

2. Hàm sprintf() PHP có được hỗ trợ trong bao nhiêu phiên bản của PHP?

Hàm sprintf() được hỗ trợ từ phiên bản PHP 4 trở lên.

3. Tôi phải làm gì nếu tôi gặp lỗi khi sử dụng hàm sprintf()?

Nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng hàm sprintf(), bạn nên kiểm tra định dạng chuỗi và đối số đã được chỉ định đúng cách chưa. Nếu vẫn không tìm ra giải pháp, bạn có thể tham khảo tài liệu hỗ trợ của PHP hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác.

4. Có bao nhiêu loại dữ liệu được hỗ trợ trong hàm sprintf()?

Hàm sprintf() PHP hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, bao gồm chuỗi, số nguyên và số thực.

5. Làm thế nào để xác định vị trí của đối số trong chuỗi định dạng?

Để xác định vị trí của đối số trong chuỗi định dạng, bạn cần chỉ định ký tự % và một số chỉ mục tương ứng với đối số đó. Ví dụ: %1$s để chỉ định đối số đầu tiên là một chuỗi.