Hàm str_getcsv() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm str_getcsv() là một hàm chuỗi được tích hợp sẵn trong PHP. Đây là một hàm quan trọng được sử dụng để phân tích một chuỗi CSV thành một mảng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của hàm str_getcsv() PHP và các ví dụ về cách sử dụng nó trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm str_getcsv() PHP

Hàm str_getcsv() PHP được sử dụng để phân tích một chuỗi CSV thành một mảng. Khi bạn có một chuỗi CSV, bạn có thể sử dụng hàm str_getcsv() để phân tích nó thành các giá trị riêng lẻ và lưu nó vào một mảng. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn đọc dữ liệu từ các tập tin CSV hoặc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, sau đó sử dụng chúng trong ứng dụng của mình.

Hàm str_getcsv() PHP Là gì?

Hàm str_getcsv() PHP là một hàm chuỗi được sử dụng để phân tích một chuỗi CSV thành một mảng. Cú pháp của hàm như sau:

array str_getcsv ( string $string [, string $separator = "," [, string $enclosure = '"' [, string $escape = "\\" ]]] )

Theo cú pháp trên, bạn có thể tìm thấy các thông số sau:

 • $string: Chuỗi cần phân tích
 • $separator: Dấu phân cách các giá trị. Giá trị mặc định là dấu phẩy (,)
 • $enclosure: Ký tự bao quanh mỗi giá trị. Giá trị mặc định là dấu nháy kép (“)
 • $escape: Ký tự để thoát các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Giá trị mặc định là dấu gạch chéo ngược ()

Hướng dẫn Hàm str_getcsv() PHP

Để sử dụng hàm str_getcsv() PHP, bạn cần cung cấp một chuỗi CSV và các thông số tùy chọn cho hàm.

$csv = "John,Doe,36\nJane,Doe,30\n";
$rows = str_getcsv($csv, "\n");

foreach($rows as $row) {
  $values = str_getcsv($row, ",");
  echo "Name: " . $values[0] . ", Last Name: " . $values[1] . ", Age: " . $values[2] . "\n";
}

Kết quả sẽ như sau:

Name: John, Last Name: Doe, Age: 36
Name: Jane, Last Name: Doe, Age: 30

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng hàm str_getcsv() để phân tích một chuỗi CSV thành các giá trị riêng lẻ và lưu chúng vào mảng. Sau đó, chúng ta đã sử dụng vòng lặp foreach để duyệt qua mảng và hiển thị các giá trị.

Note: Nếu tập tin “data.csv” không được tìm thấy thì nó sẽ trả về lỗi.

Nếu bạn muốn đọc dữ liệu từ một tập tin CSV, bạn có thể sử dụng hàm file_get_contents() để đọc nội dung của tập tin và sau đó truyền nó vào hàm str_getcsv().

Cách triển khai hàm str_getcsv() PHP

Hàm str_getcsv() PHP được dùng để phân tích một chuỗi cho các trường ở định dạng CSV và trả về một mảng chứa các trường đã đọc. Hàm này có cú pháp như sau:

str_getcsv(string $str, string $delimiter, string $enclosure, string $escape);

Trong đó, $str là chuỗi cần phân tích, $delimiter là ký tự phân cách các trường, $enclosure là ký tự bao quanh các trường, $escape là ký tự thoát.

Hàm str_getcsv() hoạt động bằng cách duyệt qua chuỗi $str, nếu tìm thấy một ký tự $delimiter, hàm sẽ coi đó là điểm phân cách giữa hai trường. Nếu tìm thấy một ký tự $enclosure, hàm sẽ coi tất cả các ký tự tiếp theo cho đến khi gặp một ký tự $enclosure khác là một trường. Nếu tìm thấy một ký tự $escape, hàm sẽ coi ký tự tiếp theo là một ký tự bình thường, bất kể đó là ký tự phân cách, ký tự bao quanh hay ký tự thoát.

Ví dụ:

$str = "name,age,gender
John Doe,25,male
Jane Doe,20,female";

$data = str_getcsv($str, ",", "\"");

echo $data[0]; // name
echo $data[1]; // John Doe
echo $data[2]; // 25
echo $data[3]; // male

Kết quả:

name
John Doe
25
male

Trong ví dụ trên, hàm str_getcsv() sẽ phân tích chuỗi $str thành một mảng có 4 phần tử, mỗi phần tử là một trường.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm str_getcsv() PHP:

// Phân tích một chuỗi CSV đơn giản
$str = "name,age,gender
John Doe,25,male
Jane Doe,20,female";

$data = str_getcsv($str, ",", "\"");

echo $data[0]; // name
echo $data[1]; // John Doe
echo $data[2]; // 25
echo $data[3]; // male

// Phân tích một chuỗi CSV với các trường có dấu ngoặc kép
$str = "name,age,gender
\"John Doe\",25,male
\"Jane Doe\",20,female";

$data = str_getcsv($str, ",", "\"");

echo $data[0]; // John Doe
echo $data[1]; // 25
echo $data[2]; // male

// Phân tích một chuỗi CSV với các trường có ký tự phân cách là dấu chấm phẩy
$str = "name;age;gender
John Doe;25;male
Jane Doe;20;female";

$data = str_getcsv($str, ";", "");

echo $data[0]; // name
echo $data[1]; // John Doe
echo $data[2]; // 25
echo $data[3]; // male

Kết quả của cả ba ví dụ trên đều giống nhau.

Ưu và Nhược điểm Hàm str_getcsv() PHP

Ưu điểm

 • Hàm str_getcsv() giúp bạn dễ dàng phân tích các chuỗi CSV và lưu chúng vào một mảng.
 • Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn đọc dữ liệu từ các tập tin CSV hoặc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, sau đó sử dụng chúng trong ứng dụng của mình.

Nhược điểm

 • Hàm str_getcsv() chỉ hỗ trợ phân tích các chuỗi CSV có dấu phân cách là dấu phẩy (,) hoặc ký tự tab (\t).
 • Nếu chuỗi CSV của bạn có dấu phân cách khác, bạn cần sửa đổi thông số $separator của hàm để có thể phân tích được chuỗi.
 • Nếu chuỗi CSV của bạn có ký tự bao quanh giá trị khác với dấu nháy kép (“), bạn cần sửa đổi thông số $enclosure của hàm để có thể phân tích được chuỗi.

Lời khuyên Hàm str_getcsv() PHP

Khi sử dụng hàm str_getcsv() PHP, bạn nên lưu ý các thông số tùy chọn của hàm để đảm bảo rằng chuỗi CSV được phân tích đúng cách. Nếu chuỗi của bạn không phù hợp với các thông số mặc định, bạn nên sửa đổi chúng để có thể phân tích được chuỗi.

Bạn cũng nên kiểm tra tập tin CSV của mình trước khi sử dụng hàm str_getcsv() để đảm bảo rằng nó đang ở định dạng chính xác và có thể phân tích được.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm str_getcsv() PHP và cách sử dụng nó để phân tích các chuỗi CSV thành một mảng. Chúng ta cũng đã xem xét một số ưu và nhược điểm của hàm này và đưa ra lời khuyên khi sử dụng nó. Nếu bạn cần sử dụng hàm str_getcsv() PHP, hãy nhớ lưu ý các thông số tùy chọn của hàm để đảm bảo rằng chuỗi CSV được phân tích đúng cách. 

Hàm str_getcsv() là gì?

Hàm str_getcsv() PHP là một hàm chuỗi được sử dụng để phân tích một chuỗi CSV thành một mảng.

Cú pháp của hàm str_getcsv() như thế nào?

Cú pháp của hàm như sau: array str_getcsv ( string $string [, string $separator = "," [, string $enclosure = '"' [, string $escape = "\" ]]] )

Hàm str_getcsv() có ưu điểm gì?

Hàm str_getcsv() giúp bạn dễ dàng phân tích các chuỗi CSV và lưu chúng vào một mảng. Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn đọc dữ liệu từ các tập tin CSV hoặc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, sau đó sử dụng chúng trong ứng dụng của mình.

Hàm str_getcsv() có nhược điểm gì?

Hàm str_getcsv() chỉ hỗ trợ phân tích các chuỗi CSV có dấu phân cách là dấu phẩy (,) hoặc ký tự tab (\t).

Làm thế nào để sử dụng hàm str_getcsv() PHP?

Để sử dụng hàm str_getcsv() trong PHP, bạn cần cung cấp một chuỗi CSV và các thông số tùy chọn cho hàm.