Hàm strtr() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm strtr() là một hàm tích hợp sẵn của PHP, nó được sử dụng để thay thế một chuỗi con bên trong chuỗi khác. Nó cung cấp khả năng thay đổi từng từ riêng lẻ trong chuỗi. Hàm strtr() chuyển đổi các ký tự hoặc thay thế các chuỗi con. Đây là một hàm phân biệt chữ hoa và thường. Hàm này được hỗ trợ bởi các phiên bản PHP 4+.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm strtr() PHP Là gì

Hàm strtr() PHP có chức năng thay thế một chuỗi con hoặc các ký tự bên trong một chuỗi khác. Hàm này có hai cách viết cú pháp khác nhau: một cho thay thế chuỗi hoặc ký tự và một cho thay thế các khóa mảng.

Hướng dẫn Hàm strtr() PHP

Có hai cú pháp cho hàm này, một cho thay thế chuỗi hoặc ký tự và một cho thay thế các khóa mảng. Các cú pháp như sau:

strtr(string $str, string $from, string $to);

Thay thế chuỗi

Trong cú pháp này có ba đối số. Nó trả về bản sao của $str sau khi thay thế từng ký tự của $from bằng $to.

strtr($str, $from, $to)

Thay thế khóa mảng

Trong cú pháp này, hàm chứa hai đối số. Đối số thứ hai là $replace_pair, có dạng một mảng (‘from’ => ‘to’,?). Nó sẽ trả về một chuỗi sau khi thay thế tất cả các lần xuất hiện của khóa mảng với các giá trị tương ứng.

strtr($str, $replace_pair)

Thông số

 • $str: Đối số chuỗi này được dịch, có nghĩa là đây là chuỗi chính sẽ được dịch.
 • $from: Đây là đối số tiếp theo của hàm này sẽ được thay thế trong chuỗi với $to. Nếu không sử dụng mảng, đây là đối số bắt buộc.
 • $to: Đây là một tham số sẽ được thay thế bằng biến $from. Đối số này cũng được yêu cầu như $from trừ khi sử dụng mảng.
 • $replace_pair: Tham số này có dạng một mảng thay vì từ và to. Mảng này chứa hai chuỗi ($string1 và $string2), tức là string1 cần được thay đổi và string2 được thay thế.

Chú ý rằng hàm strtr() sẽ thay thế ký tự từ tất cả các vị trí mà ký tự đó xuất hiện.

Lưu ý rằng nếu $from và $to có độ dài khác nhau, các ký tự thừa của chuỗi dài hơn sẽ bị bỏ qua. Chiều dài của chuỗi trả về $str sẽ là giống nhau.

Hướng dẫn sử dụng hàm strtr() PHP

Hàm strtr() PHP là một cách tiện lợi để thay thế các chuỗi con hoặc các ký tự bên trong chuỗi khác. Đây là một công cụ rất hữu ích cho các nhà phát triển web và các kỹ sư phần mềm. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng hàm strtr() PHP:

 • Bước 1: Xác định chuỗi cần thay thế. Đây có thể là chuỗi con hoặc các ký tự.
 • Bước 2: Xác định chuỗi được chứa chuỗi cần thay thế. Đây là nơi mà các chuỗi và / hoặc ký tự cần được thay thế nằm.
 • Bước 3: Sử dụng hàm strtr() PHP với các tham số tương ứng.

Cách triển khai hàm strtr() PHP

Hàm strtr() PHP được dùng để thay thế một ký tự hoặc một chuỗi ký tự trong một chuỗi khác. Hàm này có cú pháp như sau:

strtr(string $str, string $from, string $to);

Trong đó, $str là chuỗi cần thay thế, $from là ký tự hoặc chuỗi ký tự cần thay thế, $to là ký tự hoặc chuỗi ký tự thay thế.

Hàm strtr() hoạt động bằng cách duyệt qua chuỗi $str, nếu tìm thấy một ký tự hoặc chuỗi ký tự trùng với $from, hàm sẽ thay thế bằng $to.

Ví dụ:

$str = "hello world";

$str = strtr($str, "l", "p");

echo $str; // pepo word

Kết quả:

pepo word

Trong ví dụ trên, hàm strtr() sẽ thay thế tất cả các ký tự l trong chuỗi $str bằng ký tự p.

Hàm strtr() cũng có thể được sử dụng để thay thế các chuỗi ký tự. Ví dụ:

$str = "hello world";

$str = strtr($str, "hello", "bye");

echo $str; // bye world

Kết quả:

bye world

Trong ví dụ trên, hàm strtr() sẽ thay thế chuỗi ký tự “hello” trong chuỗi $str bằng chuỗi ký tự “bye”.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm strtr() PHP:

// Thay thế tất cả các ký tự 'l' trong một chuỗi bằng ký tự 'p'
$str = "hello world";

$str = strtr($str, "l", "p");

echo $str; // pepo word

// Thay thế chuỗi ký tự "hello" trong một chuỗi bằng chuỗi ký tự "bye"
$str = "hello world";

$str = strtr($str, "hello", "bye");

echo $str; // bye world

// Thay thế tất cả các ký tự số trong một chuỗi bằng ký tự 'X'
$str = "1234567890";

$str = strtr($str, "0-9", "X");

echo $str; // XXXXXXXXXX

Ngoài ra, bạn cũng có thể triển khai hàm strtr() bằng cách sử dụng vòng lặp foreach hoặc vòng lặp for.

Ví dụ:

// Thay thế tất cả các ký tự 'l' trong một chuỗi bằng ký tự 'p' bằng vòng lặp foreach
$str = "hello world";

$newStr = "";

foreach (str_split($str) as $char) {
 if ($char == "l") {
  $newStr .= "p";
 } else {
  $newStr .= $char;
 }
}

echo $newStr; // pepo word

// Thay thế chuỗi ký tự "hello" trong một chuỗi bằng chuỗi ký tự "bye" bằng vòng lặp for
$str = "hello world";

$newStr = "";

for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
 if ($str[$i] == "h") {
  $newStr .= "b";
 } else {
  $newStr .= $str[$i];
 }
}

echo $newStr; // bye world

Kết quả của cả hai ví dụ trên đều giống nhau.

Ưu và Nhược điểm của hàm strtr() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm strtr() PHP giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thay thế chuỗi.
 • Nó cho phép thay thế từng từ riêng lẻ trong chuỗi.
 • Hàm này phổ biến và được hỗ trợ bởi nhiều phiên bản PHP.

Nhược điểm:

 • Hàm strtr() chỉ có thể thay thế một chuỗi con hoặc các ký tự trong một chuỗi khác. Nếu bạn muốn thay thế nhiều chuỗi con hoặc các ký tự, bạn cần phải sử dụng các hàm khác.
 • Hàm này không hỗ trợ thay thế các mẫu chính quy.

Lời khuyên sử dụng hàm strtr() PHP

Khi sử dụng hàm strtr() PHP, hãy nhớ lưu ý các điểm sau:

 • Đối số $from và $to phải có cùng độ dài. Nếu không, các ký tự thừa của chuỗi dài hơn sẽ bị bỏ qua.
 • Đối số $replace_pair là một mảng thay vì từ và to. Mảng này chứa hai chuỗi ($string1 và $string2), tức là string1 cần được thay đổi và string2 được thay thế.
 • Hàm strtr() sẽ thay thế ký tự từ tất cả các vị trí mà ký tự đó xuất hiện.

Tổng kết

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm strtr() PHP cùng với ưu điểm, nhược điểm và lời khuyên khi sử dụng hàm này. Nếu bạn là một nhà phát triển web hoặc kỹ sư phần mềm, hàm strtr() sẽ là một công cụ hữu ích để tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thay thế chuỗi. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý các điểm quan trọng khi sử dụng hàm này để đảm bảo chức năng của mã sẽ hoạt động tốt nhất. 

Q1. Hàm strtr() PHP là gì?

A1. Hàm strtr() trong PHP là một hàm tích hợp sẵn, được sử dụng để thay thế một chuỗi con bên trong chuỗi khác.

Q2. Hàm strtr() PHP hỗ trợ những phiên bản nào?

A2. Hàm strtr() được hỗ trợ bởi các phiên bản PHP 4+.

Q3. Đối số $replace_pair của hàm strtr() là gì?

A3. Đối số $replace_pair của hàm strtr() là một mảng chứa hai chuỗi ($string1 và $string2), tức là string1 cần được thay đổi và string2 được thay thế.

Q4. Có bao nhiêu cú pháp cho hàm strtr() PHP?

A4. Có hai cú pháp cho hàm strtr() PHP: một cho thay thế chuỗi hoặc kýtự và một cho thay thế các khóa mảng.

Q5. Hàm strtr() PHP có nhược điểm gì?

A5. Hàm strtr() chỉ có thể thay thế một chuỗi con hoặc các ký tự trong một chuỗi khác. Nếu bạn muốn thay thế nhiều chuỗi con hoặc các ký tự, bạn cần phải sử dụng các hàm khác.