Hàm sha1_file() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm sha1_file() PHP là một hàm chuỗi được xác định trước trong PHP. Nó được sử dụng để tính toán mã băm SHA-1 của một tệp. Hàm này sử dụng thuật toán bảo mật US Secure Hash Algorithm 1 và tính toán mã băm SHA-1 từ thuật toán US Secure Hash Algorithm 1. Mã băm là một số thập lục phân 40 ký tự. Hàm trả về mã băm SHA-1 tính toán được hoặc False nếu thất bại.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm sha1_file() PHP

Hàm sha1_file() PHP được sử dụng để tính toán mã băm SHA-1 của một tệp được chỉ định. Nó hoạt động bằng cách sử dụng thuật toán bảo mật US Secure Hash Algorithm 1. Hàm trả về mã băm SHA-1 tính toán được hoặc False nếu thất bại.

Hàm sha1_file() PHP Là gì?

Hàm sha1_file() PHP là một hàm chuỗi được xác định trước trong PHP. Nó được sử dụng để tính toán mã băm SHA-1 của một tệp được chỉ định. Mã băm SHA-1 là một chuỗi 40 ký tự thập lục phân. Để sử dụng hàm sha1_file() trong PHP, bạn cần chỉ định tên tệp và đường dẫn đến tệp đó.

Cách triển khai hàm sha1_file() PHP

Hàm sha1_file() trong PHP được sử dụng để tính hash SHA-1 của một tệp. Hàm này sử dụng thuật toán băm Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1) của Hoa Kỳ.

Cú pháp của hàm sha1_file() là:

sha1_file(string $filename) : string|false

Trong đó:

 • filename là tên của tệp cần tính hash.

Hàm sha1_file() trả về hash SHA-1 của tệp dưới dạng một chuỗi 40 ký tự thập lục phân. Nếu tính toán không thành công, hàm sẽ trả về false.

Để triển khai hàm sha1_file(), chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau:

<?php

function sha1_file(string $filename) : string|false
{
  if (!file_exists($filename)) {
    return false;
  }

  $handle = fopen($filename, "rb");
  if ($handle === false) {
    return false;
  }

  $hash = "";
  while (!feof($handle)) {
    $hash .= sha1(fread($handle, 8192));
  }

  fclose($handle);

  return $hash;
}

Hàm này sẽ mở tệp được chỉ định bằng tham số filename ở chế độ chỉ đọc. Sau đó, hàm sẽ lặp qua các byte của tệp và tính toán hash SHA-1 của từng byte. Cuối cùng, hàm sẽ đóng tệp và trả về hash đã tính toán.

Ví dụ sử dụng hàm sha1_file():

<?php

$filename = "example.txt";

$hash = sha1_file($filename);

echo $hash;

Ví dụ này sẽ in ra hash SHA-1 của tệp example.txt.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm sha1_file():

// Kiểm tra xem hai tệp có trùng nhau không
$filename1 = "example1.txt";
$filename2 = "example2.txt";

$hash1 = sha1_file($filename1);
$hash2 = sha1_file($filename2);

if ($hash1 === $hash2) {
  echo "Hai tệp trùng nhau";
} else {
  echo "Hai tệp không trùng nhau";
}

// Xác thực tính toàn vẹn của một tệp
$filename = "download.zip";

$hash_expected = "1234567890abcdef";
$hash_actual = sha1_file($filename);

if ($hash_actual === $hash_expected) {
  echo "Tệp tải xuống là hợp lệ";
} else {
  echo "Tệp tải xuống bị hỏng";
}

Hướng dẫn Hàm sha1_file() PHP

Để sử dụng hàm sha1_file() trong PHP, bạn cần chỉ định tên tệp và đường dẫn đến tệp đó. Sau đó, hàm sẽ tính toán mã băm SHA-1 của tệp đó và trả về kết quả tính toán được. Nếu tính toán thành công, hàm trả về mã băm SHA-1 tính toán được, nếu không hàm trả về False.

Cú pháp:

sha1_file(file, raw)

Tham số:

 • file: Tên tệp và đường dẫn đến tệp để tính toán mã băm SHA-1.
 • raw: True để trả về định dạng nhị phân 20 ký tự hoặc False để trả về định dạng thập lục phân 40 ký tự. Tham số này là tùy chọn.

Ví dụ:

$file = 'test.txt';
$hash = sha1_file($file);
echo "Mã băm SHA-1 của $file là: $hash";

Kết quả:

Mã băm SHA-1 của test.txt là: a02e266c6f3a8ff0c4250e502828c4ebf179d252

Ưu và Nhược điểm Hàm sha1_file() PHP

Ưu điểm

 • Tính toán mã băm SHA-1 của một tệp nhanh chóng và dễ dàng.
 • Mã băm SHA-1 là một chuỗi 40 ký tự thập lục phân, đảm bảo tính duy nhất của tệp.

Nhược điểm

 • Mã băm SHA-1 không còn được coi là an toàn trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của tệp. Chúng có thể bị dự đoán và xâm phạm bởi kẻ tấn công.

Lời khuyên Hàm sha1_file() PHP

 • Không sử dụng mã băm SHA-1 để đảm bảo tính toàn vẹn của tệp. Nên thay thế bằng các thuật toán băm mạnh hơn như SHA-256, SHA-384 hoặc SHA-512.
 • Nên sử dụng chức năng này để tính toán mã băm của các tệp tin quan trọng trong ứng dụng của bạn.

Kết luận

Hàm sha1_file() PHP là một chức năng quan trọng trong PHP để tính toán mã băm SHA-1 của một tệp được chỉ định. Tuy nhiên, mã băm SHA-1 không còn được coi là an toàn trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của tệp. Vì vậy, bạn nên cân nhắc sử dụng các thuật toán băm mạnh hơn như SHA-256, SHA-384 hoặc SHA-512 để đảm bảo tính toàn vẹn của tệp tin.

Với những ưu và nhược điểm của hàm sha1_file() đã được trình bày trong bài viết này, bạn nên cân nhắc khi sử dụng chức năng này. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn sử dụng hàm sha1_file(), hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng nó để tính toán mã băm của các tệp quan trọng và cân nhắc việc sử dụng các thuật toán băm mạnh hơn để đảm bảo tính toàn vẹn của tệp tin. 

1. Hàm sha1_file() PHP được sử dụng để làm gì?

Hàm sha1_file() được sử dụng để tính toán mã băm SHA-1 của một tệp được chỉ định.

2. Mã băm SHA-1 là gì?

Mã băm SHA-1 là một chuỗi 40 ký tự thập lục phân được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của tệp.

3. Làm thế nào để sử dụng hàm sha1_file() trong PHP?

Để sử dụng hàm sha1_file() trong PHP, bạn cần chỉ định tên tệp và đường dẫn đến tệp đó. Sau đó, hàm sẽ tính toán mã băm SHA-1 của tệp đó và trả về kết quả tính toán được.

4. Mã băm SHA-1 có đảm bảo an toàn không?

Không, mã băm SHA-1 không còn được coi là an toàn trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của tệp. Chúng có thể bị dự đoán và xâm phạm bởi kẻ tấn công.

5. Nên sử dụng hàm sha1_file() PHP để tính toán mã băm của tệp tin quan trọng không?

Nên, tuy nhiên bạn nên cân nhắc sử dụng các thuật toán băm mạnh hơn như SHA-256, SHA-384 hoặc SHA-512 để đảm bảo tính toàn vẹn của tệp tin.