Hàm setlocale() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm setlocale() PHP là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong PHP để cung cấp thông tin địa phương cho ứng dụng. Chức năng chính của hàm này là thiết lập các thông số địa phương, bao gồm ngôn ngữ, giờ, ngày, tiền tệ và các thông số khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm setlocale() trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm setlocale() PHP là gì?

Hàm setlocale() PHP là một hàm được sử dụng để thiết lập thông tin địa phương cho ứng dụng web. Hàm này cho phép ứng dụng thiết lập thông tin địa phương, bao gồm ngôn ngữ, giờ, ngày, tiền tệ và các thông số khác. Hàm setlocale() PHP có thể trả về giá trị tùy thuộc vào hệ thống. Nếu không được hỗ trợ, hàm sẽ trả về False.

Hướng dẫn Hàm setlocale() PHP

Để sử dụng hàm setlocale() PHP, bạn cần biết cú pháp và các thông số đầu vào của nó. Cú pháp của hàm setlocale() như sau:

setlocale(int $category, string $locale, string ...$locales): string|false

Trong đó:

 • $category: Tham số bắt buộc đầu tiên của hàm setlocale() PHP là một hằng số xác định loại thông tin địa phương cần thiết lập. Có 7 giá trị được phân biệt:
  • LC_ALL: Để thiết lập tất cả thông tin địa phương
  • LC_COLLATE: Để thiết lập thứ tự sắp xếp
  • LC_CTYPE: Để thiết lập phân loại và chuyển đổi ký tự
  • LC_MESSAGES: Để thiết lập định dạng tin nhắn hệ thống
  • LC_MONETARY: Để thiết lập định dạng tiền tệ
  • LC_NUMERIC: Để thiết lập định dạng số
  • LC_TIME: Để thiết lập định dạng ngày giờ
 • $locale: Tham số bắt buộc thứ hai của hàm setlocale() là chuỗi xác định vị trí địa phương cần thiết lập.
 • $locales: Tham số bắt buộc thứ ba và các tham số khác của hàm setlocale() là danh sách chuỗi xác định các vị trí địa phương có thể sử dụng nếu $locale không khả dụng.

Cách triển khai hàm setlocale() PHP

Hàm setlocale() trong PHP được sử dụng để thiết lập thông tin về ngôn ngữ, tiền tệ, thời gian và các thông tin khác cụ thể cho một khu vực địa lý. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function setlocale($category, $locale = "") {
 if ($locale == "") {
  return setlocale(LC_ALL, NULL);
 }

 $categories = array(
  LC_ALL,
  LC_COLLATE,
  LC_CTYPE,
  LC_MESSAGES,
  LC_MONETARY,
  LC_NUMERIC,
  LC_TIME,
 );

 foreach ($categories as $category) {
  setlocale($category, $locale);
 }

 return true;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm kiểm tra xem tham số locale có rỗng hay không.
 • Nếu tham số locale rỗng, thì hàm sử dụng giá trị mặc định là NULL.
 • Hàm sử dụng hàm setlocale() của PHP để thiết lập thông tin cho tất cả các danh mục.
 • Hàm trả về true nếu thiết lập thành công.

Ví dụ:

$loc_de = setlocale(LC_ALL, "de_DE@euro");
echo $loc_de; // Output: de_DE@euro

Lưu ý: Hàm setlocale() chỉ thiết lập thông tin cho quá trình hiện tại. Nếu cần thiết lập thông tin cho tất cả các quá trình, thì bạn có thể sử dụng hàm putenv().

Cách triển khai hàm setlocale() hiệu quả hơn

Hàm setlocale() có thể được triển khai hiệu quả hơn bằng cách sử dụng hàm array_map() để thiết lập thông tin cho tất cả các danh mục cùng một lúc. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function setlocale($category, $locale = "") {
 if ($locale == "") {
  return setlocale(LC_ALL, NULL);
 }

 $categories = array(
  LC_ALL,
  LC_COLLATE,
  LC_CTYPE,
  LC_MESSAGES,
  LC_MONETARY,
  LC_NUMERIC,
  LC_TIME,
 );

 return array_map("setlocale", $categories, array($locale));
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm kiểm tra xem tham số locale có rỗng hay không.
 • Nếu tham số locale rỗng, thì hàm sử dụng giá trị mặc định là NULL.
 • Hàm tạo một mảng chứa các cặp khóa-giá trị, trong đó khóa là tên danh mục và giá trị là tham số locale.
 • Hàm sử dụng hàm array_map() để thiết lập thông tin cho tất cả các danh mục cùng một lúc.
 • Hàm trả về giá trị trả về của hàm array_map().

Ưu và Nhược điểm Hàm setlocale() PHP

Ưu điểm của hàm setlocale() PHP là nó cho phép ứng dụng sử dụng các thông tin địa phương khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của người dùng. Hàm này cũng giúp cho việc hiển thị và xử lý dữ liệu theo từng quốc gia, khu vực trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, hàm setlocale() PHP cũng có một số nhược điểm. Một trong những nhược điểm lớn nhất của hàm này là mã hóa dữ liệu bị hạn chế do hệ thống không hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ và khu vực. Ngoài ra, nếu thiết lập thông tin địa phương sai có thể gây ra lỗi xử lý dữ liệu và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Lời khuyên về Hàm setlocale() PHP

Để sử dụng hàm setlocale() PHP hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Sử dụng hằng số chính xác để thiết lập thông tin địa phương cần thiết. Điều này giúp cho việc xử lý dữ liệu được thực hiện chính xác và đồng bộ với các quy tắc của từng quốc gia, khu vực.
 • Nếu có thể, sử dụng các mã ngôn ngữ chuẩn để thiết lập thông tin địa phương. Điều này giúp cho việc mã hóa dữ liệu được thực hiện chính xác và tránh gây ra lỗi khi xử lý dữ liệu.
 • Kiểm tra kỹ các thông số địa phương trước khi sử dụng hàm setlocale(). Việc thiết lập sai thông số có thể dẫn đến lỗi xử lý dữ liệu và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

1. Hàm setlocale() PHP là gì?

Hàm setlocale() là một hàm được tích hợp sẵn trong PHP để cung cấp thông tin địa phương cho ứng dụng.

2. Hàm setlocale() có tác dụng gì?

Hàm setlocale() được sử dụng để thiết lập các thông số địa phương, bao gồm ngôn ngữ, giờ, ngày, tiền tệ và các thông số khác.

3. Có bao nhiêu tham số đầu vào của hàm setlocale()?

Hàm setlocale() có 3 tham số đầu vào: $category, $locale và $locales.

4. Có bao nhiêu giá trị cho tham số $category trong hàm setlocale()?

Tham số $category trong hàm setlocale() có 7 giá trị khác nhau: LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_MONETARY, LC_NUMERIC và LC_TIME.

5. Hàm setlocale() trả về giá trị gì khi thành công?

Khi thành công, hàm setlocale() trả về chuỗi xác định thông tin địa phương mới được thiết lập.