Hàm quotemeta() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm quotemeta() PHP là một trong những hàm có sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm này được sử dụng để thêm ký tự backslash () vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Kết quả trả về của hàm quotemeta() là chuỗi đã được thêm ký tự backslash () vào trước các ký tự đặc biệt. Hàm này giúp tránh khỏi các cuộc tấn công SQL injection cho cơ sở dữ liệu của chúng ta. Hàm quotemeta() còn là một hàm an toàn cho các tệp nhị phân, có nghĩa là loại hàm có thể được thực thi trên các tệp nhị phân mà không làm thay đổi nội dung của chúng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm quotemeta() PHP

Hàm quotemeta() PHP là một hàm tiện ích được sử dụng để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công SQL injection. Bằng cách thêm ký tự backslash () vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi, hàm quotemeta() giúp tránh khỏi rủi ro cho cơ sở dữ liệu của bạn.

Hàm quotemeta() PHP là một hàm có sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP, được sử dụng để thêm ký tự backslash () vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Các ký tự đặc biệt bao gồm: (. ) – Dấu chấm, Plus (+) – Dấu cộng, (*) – Dấu sao, (?) – Dấu hỏi, ([ ]) – Dấu ngoặc vuông, Caret (^) – Dấu mũ, ($) – Dấu đô la và (( )) – Dấu ngoặc đơn.

Cách triển khai hàm quotemeta() PHP

Hàm quotemeta() trong PHP được sử dụng để thêm ký tự “” trước một số ký tự đặc biệt trong một chuỗi. Các ký tự đặc biệt này bao gồm:

 • Dấu cách
 • Dấu phẩy
 • Dấu chấm
 • Dấu ngoặc đơn
 • Dấu ngoặc kép
 • Dấu hoa thị
 • Dấu dấu ngã
 • Dấu gạch dưới
 • Dấu gạch chéo

Hàm quotemeta() có thể được triển khai như sau:

function quotemeta($str) {
 $meta_characters = array(" ", ",", ".", "(", ")", "\"", "*", "^", "_", "\\");

 return str_replace($meta_characters, "\\$1", $str);
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm tạo một mảng chứa các ký tự đặc biệt.
 • Hàm sử dụng hàm str_replace() để thay thế tất cả các ký tự đặc biệt trong chuỗi str bằng ký tự “”.
 • Hàm trả về chuỗi str với các ký tự đặc biệt được thêm ký tự “”.

Ví dụ:

$str = "Hello, world!";
echo quotemeta($str); // Output: "Hello, world!"

Một cách triển khai khác của hàm quotemeta() là sử dụng hàm preg_quote(). Hàm này có thể được sử dụng như sau:

function quotemeta($str) {
 return preg_quote($str, "/");
}

Lưu ý: Hàm quotemeta() chỉ thêm ký tự “” trước các ký tự đặc biệt theo định nghĩa của PHP. Nếu cần thêm ký tự “” trước các ký tự đặc biệt khác, thì bạn có thể sử dụng hàm preg_quote().

Hướng dẫn Hàm quotemeta() PHP

Để sử dụng hàm quotemeta() PHP trong code của bạn, bạn chỉ cần truyền vào một chuỗi (string) cần được bảo vệ khỏi SQL injection. Hàm này sẽ thực hiện việc thêm ký tự backslash () vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi đó.

$str = "Hello user! Welcome to Laptrinhvien. Would you like to learn PHP?";
echo quotemeta($str);

Kết quả trả về:

Hello user! Welcome to Laptrinhvien\. Would you like to learn PHP\?

Ưu và Nhược điểm Hàm quotemeta() PHP

Ưu điểm

Hàm quotemeta() PHP giúp bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi các cuộc tấn công SQL injection. Hàm này là một hàm an toàn cho các tệp nhị phân, có thể được sử dụng để thực thi trên các tệp nhị phân mà không làm thay đổi nội dung của chúng.

Nhược điểm

Hàm quotemeta() PHP chỉ bảo vệ được khỏi SQL injection nếu bạn sử dụng chính xác và đầy đủ trong code của mình. Nếu bạn không sử dụng nó đúng cách, nó có thể không hiệu quả hoặc gây ra các lỗi trong code của bạn.

Lời khuyên Hàm quotemeta() PHP

Nếu bạn đang sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và muốn bảo vệ cơ sở dữ liệu của mình khỏi các cuộc tấn công SQL injection, bạn có thể sử dụng hàm quotemeta() PHP để tránh rủi ro cho cơ sở dữ liệu của mình. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng chính xác và đầy đủ hàm này trong code của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng các biện pháp bảo vệ khác như kiểm tra đầu vào và sử dụng các câu lệnh prepared statement trong câu truy vấn SQL của mình.

Kết luận

Hàm quotemeta() PHP là một hàm tiện ích trong ngôn ngữ lập trình PHP giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công SQL injection cho cơ sở dữ liệu của bạn. Bằng cách thêm ký tự backslash () vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi, hàm quotemeta() đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của bạn được bảo vệ khỏi các rủi ro an ninh. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng hàm này đúng cách và kết hợp với các biện pháp bảo vệ khác để đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu của mình. 

1. Hàm quotemeta() PHP được sử dụng để làm gì?

Hàm quotemeta() PHP được sử dụng để thêm ký tự backslash () vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi, giúp tránh khỏi các cuộc tấn công SQL injection.

2. Quotemeta() PHP là một hàm an toàn cho các tệp nhị phân hay không?

Có, quotemeta() là một hàm an toàn cho các tệp nhị phân.

3. Các ký tự đặc biệt nào có thể được bảo vệ bởi hàm quotemeta()?

Các ký tự đặc biệt bao gồm: (. ) – Dấu chấm, Plus (+) – Dấu cộng, (*) – Dấu sao, (?) – Dấu hỏi, ([ ]) – Dấu ngoặc vuông, Caret (^) – Dấu mũ, ($) – Dấu đô la và (( )) – Dấu ngoặc đơn.

4. Hàm quotemeta() có một tham số bắt buộc hay không?

Có, hàm quotemeta() có một tham số bắt buộc, đó là chuỗi cần được bảo vệ khỏi SQL injection.

5. Tôi có thể sử dụng hàm quotemeta() để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công XSS không?

Không, hàm quotemeta() chỉ giúp tránh khỏi các cuộc tấn công SQL injection, không phải các cuộc tấn công XSS.