Hàm quoted_printable_decode() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm quoted_printable_decode() PHP là một hàm tích hợp trong PHP, nó chuyển đổi một chuỗi quoted-printable thành một chuỗi 8-bit. Hàm này trả về lại một chuỗi nhị phân 8-bit. Hàm quoted_printable_decode() tương tự với hàm imap_qprint() và ngược lại với hàm quoted_printable_encode().

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm quoted_printable_decode() PHP

Hàm quoted_printable_decode() PHP được sử dụng để giải mã một chuỗi quoted-printable thành một chuỗi 8-bit. Khi nhận được một email hoặc tin nhắn trong định dạng quoted-printable, ta có thể sử dụng hàm này để chuyển đổi chuỗi đã mã hóa sang chuỗi bình thường.

Hàm quoted_printable_decode() là một hàm tích hợp trong PHP, chuyển đổi một chuỗi quoted-printable thành một chuỗi 8-bit. Chuỗi quoted-printable là một cách để biểu diễn các ký tự không ASCII trong email và tin nhắn. Các ký tự không ASCII được mã hóa dưới dạng =XX, trong đó XX là mã hexa của ký tự đó. Ví dụ: ký tự “á” sẽ được mã hóa thành “=E1”.

Cách triển khai hàm quoted_printable_decode() PHP

Hàm quoted_printable_decode() trong PHP được sử dụng để giải mã một chuỗi được mã hóa quoted-printable thành một chuỗi 8-bit. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function quoted_printable_decode($str) {
 return preg_replace_callback(
  "/=(?P<char>\p{Alnum}|\x20|\x2D|\x2E|\x5F|\x7E)/",
  function ($match) {
   return html_entity_decode($match["char"], ENT_QUOTES, "UTF-8");
  },
  $str,
 );
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm sử dụng hàm preg_replace_callback() để thay thế tất cả các ký tự quoted-printable trong chuỗi str bằng các ký tự tương ứng của chúng.
 • Hàm sử dụng hàm html_entity_decode() để giải mã các ký tự HTML entitie.
 • Hàm trả về kết quả là một chuỗi 8-bit.

Ví dụ:

$str = "M=C3=B6chten Sie ein paar =C3=84pfel?";
echo quoted_printable_decode($str); // Output: Möchten Sie ein paar Äpfel?

Một cách triển khai khác của hàm quoted_printable_decode() là sử dụng hàm mb_decode_mimeheader(). Hàm này có thể được sử dụng như sau:

function quoted_printable_decode($str) {
 return mb_decode_mimeheader($str, "UTF-8", "quoted-printable");
}

Lưu ý: Hàm quoted_printable_decode() chỉ giải mã được các ký tự quoted-printable theo RFC 2045, phần 6.7.

Hướng dẫn Hàm quoted_printable_decode() PHP

Hàm quoted_printable_decode() PHP sử dụng một tham số đầu vào duy nhất là chuỗi cần giải mã. Hàm này trả về chuỗi đã giải mã thành công. Ví dụ:

$encoded_string = '=48=65=6C=6C=6F=20=77=6F=72=6C=64=2E';
$decoded_string = quoted_printable_decode($encoded_string);
echo $decoded_string;

Đầu ra sẽ là chuỗi “Hello world.”.

Ưu và Nhược điểm Hàm quoted_printable_decode() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm quoted_printable_decode() có tính năng giải mã chuỗi quoted-printable thành chuỗi bình thường.
 • Hàm có sẵn trong PHP, do đó ta không cần phải tự viết hàm để giải mã.

Nhược điểm:

 • Hàm chỉ hỗ trợ giải mã cho chuỗi quoted-printable, không hỗ trợ mã hóa.
 • Khi giải mã các chuỗi lớn, hàm có thể gây ra lỗi bộ nhớ đệm.

Lời khuyên Hàm quoted_printable_decode() PHP

Khi sử dụng hàm quoted_printable_decode() PHP , ta nên tuân thủ theo các quy tắc sau đây:

 • Sử dụng hàm để giải mã các chuỗi quoted-printable trong email và tin nhắn.
 • Không sử dụng hàm để mã hóa các chuỗi, vì hàm chỉ hỗ trợ giải mã.
 • Kiểm tra kích thước của chuỗi cần giải mã để tránh gây ra lỗi bộ nhớ đệm.

Kết luận

Như vậy, hàm quoted_printable_decode() PHP là một hàm tích hợp quan trọng trong PHP, được sử dụng để giải mã chuỗi quoted-printable thành chuỗi bình thường. Hàm này có ưu điểm là có tính năng giải mã chuỗi và có sẵn trong PHP, tuy nhiên cũng có nhược điểm là chỉ hỗ trợ giải mã cho chuỗi, không hỗ trợ mã hóa và có thể gây ra lỗi bộ nhớ đệm khi giải mã các chuỗi lớn. Ta nên sử dụng hàm này đúng cách và tuân thủ các quy tắc để tránh gây lỗi cho ứng dụng của mình.

1. Quoted-printable là gì?

Quoted-printable là một cách biểu diễn các ký tự không ASCII trong email và tin nhắn. Các ký tự không ASCII được mã hóa dưới dạng =XX, trong đó XX là mã hexa của ký tự đó.

2. Hàm nào được sử dụng để giải mã chuỗi quoted-printable trong PHP?

Hàm quoted_printable_decode() được sử dụng để giải mã chuỗi quoted-printable trong PHP.

3. Tại sao chúng ta nên sử dụng hàm quoted_printable_decode()?

Khi Khi nhận được các email hoặc tin nhắn chứa các ký tự không ASCII, ta có thể sử dụng hàm quoted_printable_decode() để giải mã chuỗi và hiển thị nó đúng định dạng.

4. Có những trường hợp nào nên tránh sử dụng hàm quoted_printable_decode()?

Ta nên tránh sử dụng hàm này để mã hóa các chuỗi, vì hàm chỉ hỗ trợ giải mã. Ngoài ra, khi giải mã các chuỗi lớn, hàm có thể gây ra lỗi bộ nhớ đệm.

5. Hàm có sẵn trong phiên bản PHP nào?

Hàm quoted_printable_decode() có thể được sử dụng trong các phiên bản PHP 4 trở lên.