Hàm print() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, hàm print() được sử dụng để xuất ra màn hình một chuỗi hoặc giá trị của biến. Việc sử dụng hàm này rất phổ biến và đơn giản, giúp cho việc hiển thị thông tin trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm print() PHP Là gì

Hàm print() PHP có chức năng in ra một chuỗi hoặc giá trị của biến lên màn hình. Cú pháp cơ bản của hàm print() như sau:

print(string $chuoi)

Trong đó, $chuoi là đối số đầu vào chứa chuỗi cần in ra màn hình. Hàm này sẽ trả về giá trị 1 nếu thành công và 0 nếu không thành công.

Cách triển khai Hàm print() PHP

Hàm print() trong PHP được sử dụng để xuất một hoặc nhiều chuỗi. Hàm này không phải là một hàm thực sự, mà là một câu lệnh.

Hàm print() có thể được sử dụng như sau:

print "Hello, world!";

Output:

Hello, world!

Hàm print() có thể được sử dụng để xuất các biến, mảng, đối tượng, và các biểu thức khác.

Ví dụ:

$name = "John Doe";
$age = 25;

print $name . " is " . $age . " years old.";

Output:

John Doe is 25 years old.

Hàm print() luôn trả về giá trị 1.

So sánh hàm print() và hàm echo()

Hàm print() và hàm echo() đều được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa hai hàm này:

 • Hàm print() là một câu lệnh, trong khi hàm echo() là một hàm.
 • Hàm print() chỉ có thể xuất một hoặc nhiều chuỗi, trong khi hàm echo() có thể xuất các biến, mảng, đối tượng, và các biểu thức khác.
 • Hàm print() luôn trả về giá trị 1, trong khi hàm echo() không trả về giá trị nào.

Lưu ý: Hàm print() được khuyến nghị không nên sử dụng, vì nó có thể gây nhầm lẫn với hàm print_r(), cũng là một câu lệnh nhưng có chức năng khác.

Hướng dẫn Hàm print() PHP

Để sử dụng hàm print() PHP, bạn chỉ cần truyền vào đối số chứa chuỗi hoặc giá trị cần in ra màn hình. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng hàm print():

$ten = "John";
$tuoi = 25;

print("Xin chào, tôi là ".$ten." và tôi ".$tuoi." tuổi.");

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là: “Xin chào, tôi là John và tôi 25 tuổi.” được hiển thị trên màn hình.

Ưu và Nhược điểm Hàm print() PHP

Ưu điểm:

 • Sử dụng đơn giản và dễ hiểu.
 • Cho phép in ra cả chuỗi và giá trị của biến.
 • Tích hợp tốt với các công cụ khác trong PHP.

Nhược điểm:

 • Không thể định dạng đầu ra theo ý muốn.
 • Không hỗ trợ in ra nhiều biến cùng lúc.

Lời khuyên Hàm print() PHP

Dựa trên những tính năng và hạn chế của hàm print() PHP, dưới đây là những lời khuyên khi sử dụng hàm này:

 1. Khi in ra nhiều giá trị, nên sử dụng toán tử “.” để nối chuỗi.
 2. Đảm bảo kiểm tra kết quả trả về của hàm print() để xác định xem việc in đã thành công hay chưa.
 3. Nếu bạn muốn định dạng đầu ra theo ý muốn, hãy sử dụng các hàm định dạng chuỗi khác như printf() hoặc sprintf() .
 4. Hãy chắc chắn rằng các biến được truyền vào hàm print() đã được khởi tạo và chứa giá trị hợp lệ.
 5. Tránh sử dụng hàm print() PHP trong các trường hợp yêu cầu định dạng phức tạp hoặc tính toán nâng cao. Sử dụng các công cụ khác như echo hoặc printf() để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn.

Đánh giá về Hàm print() PHP

Hàm print() PHP là một công cụ hữu ích để in ra màn hình chuỗi hoặc giá trị của biến một cách đơn giản. Dù có một số hạn chế như không thể định dạng đầu ra theo ý muốn hay in ra nhiều biến cùng lúc, hàm print() vẫn mang lại sự linh hoạt và tiện ích trong việc hiển thị thông tin. Khi sử dụng hàm này, hãy nhớ áp dụng các nguyên tắc lập trình tốt và kiểm soát dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và an toàn của ứng dụng.

Kết luận

Trên đây là tổng quan về hàm print() PHP. Hàm này giúp chúng ta in ra màn hình chuỗi hoặc giá trị của biến một cách đơn giản và tiện lợi. Bạn có thể sử dụng hàm print() để hiển thị thông tin cho người dùng hoặc ghi lại kết quả vào file. Đồng thời, hãy nhớ áp dụng các nguyên tắc lập trình tốt và kiểm soát dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và an toàn của ứng dụng. 

Hàm print() PHP và hàm echo có khác nhau không?

Cả hai hàm này đều dùng để in ra màn hình, tuy nhiên hàm print() trả về giá trị 1 sau khi in và chỉ chấp nhận một đối số duy nhất, trong khi hàm echo không trả về giá trị và có thể in nhiều đối số cùng lúc.

Tại sao không sử dụng hàm print_r() thay cho hàm print()?

Hàm print_r() được sử dụng để in ra cấu trúc dữ liệu phức tạp như mảng hoặc đối tượng, trong khi hàm print() chỉ được sử dụng để in chuỗi hoặc giá trị của biến.

Có thể sử dụng hàm print() để in ra HTML không?

Có, hàm print() có thể được sử dụng để in ra đoạn mã HTML. Bạn chỉ cần chắc chắn rằng chuỗi HTML nằm trong dấu nháy kép để đảm bảo sự nhất quán trong cú pháp.

Làm thế nào để in ra kết quả của hàm print() vào file thay vì màn hình?

Bạn có thể sử dụng hàm ob_start() để bắt đầu ghi lại kết quả của hàm print() và sau đó sử dụng hàm ob_get_contents() để lấy kết quả đã được ghi lại. Sau cùng, bạn có thể ghi kết quả này vào một file bằng cách sử dụng hàm file_put_contents().

Hàm print() có thể in ra giá trị NULL không?

Có, hàm print() có thể in ra giá trị NULL như là một chuỗi rỗng. Tuy nhiên, giá trị NULL sẽ không được hiển thị trực tiếp, mà chỉ là một chuỗi rỗng không có ký tự.