Hàm preg_replace() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm preg_replace() là một hàm tích hợp sẵn của PHP, được sử dụng để tìm kiếm và thay thế các chuỗi theo biểu thức chính quy. Hàm này cho phép người dùng tìm kiếm các mẫu trong chuỗi đầu vào và thay thế bằng chuỗi hoặc mảng đã được chỉ định trước đó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm preg_replace() PHP

Hàm preg_replace() PHP có thể nhận đến 5 tham số khác nhau, bao gồm:

 1. pattern: đây là mẫu cần tìm kiếm trong chuỗi đầu vào. Tham số này có thể là một chuỗi hoặc một mảng chứa các chuỗi.
 2. replacement: đây là chuỗi hoặc mảng các chuỗi dùng để thay thế cho các mẫu được tìm thấy trong chuỗi đầu vào. Đây là tham số bắt buộc.
 3. subject: đây là chuỗi đầu vào cần tìm kiếm và thay thế. Tham số này có thể là một chuỗi hoặc một mảng các chuỗi. Nếu đầu vào là một mảng, các tìm kiếm và thay thế sẽ được thực hiện trên từng phần tử trong mảng, và giá trị trả về sẽ cũng là một mảng.
 4. limit: đây là tham số tùy chọn, xác định số lượng tối đa các phép thay thế mà hàm preg_replace() có thể thực hiện cho mỗi mẫu. Giá trị mặc định của limit là -1, có nghĩa là không giới hạn.
 5. count: đây cũng là một tham số tùy chọn, và chỉ được thêm vào từ phiên bản PHP 5.1.0 trở đi. Nếu tham số này được truyền vào, biến sẽ chứa số lượng các phép thay thế đã được thực hiện.

Hàm preg_replace() PHP có thể trả về một chuỗi hoặc một mảng, tùy thuộc vào đầu vào ban đầu. Nếu không tìm thấy bất kỳ kết quả nào, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu không thay đổi.

Cách triển khai hàm preg_replace() PHP

Hàm preg_replace() trong PHP được sử dụng để thay thế một mẫu trong một chuỗi. Hàm này trả về một chuỗi mới, với các mẫu được thay thế bằng chuỗi thay thế.

Cú pháp

preg_replace(string $pattern, string $replacement, string $subject, int $flags = 0)

Mô tả các tham số

 • $pattern: Chuỗi biểu thức chính quy.
 • $replacement: Chuỗi thay thế.
 • $subject: Chuỗi văn bản để tìm kiếm và thay thế.
 • $flags: Các cờ tùy chọn.

Các cờ tùy chọn

 • PREG_OFFSET_CAPTURE: Các kết quả khớp sẽ được trả về dưới dạng một mảng có hai phần: phần đầu là chuỗi khớp và phần thứ hai là vị trí của chuỗi khớp trong chuỗi văn bản.
 • PREG_MULTILINE: Cho phép tìm kiếm và thay thế các mẫu xuyên suốt các dòng.
 • PREG_DOTALL: Cho phép ký hiệu . khớp với mọi ký tự, bao gồm cả ký tự xuống dòng.
 • PREG_IGNORECASE: Cho phép tìm kiếm và thay thế không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ

// Thay thế một mẫu trong một chuỗi
$string = "Hello, world!";

$pattern = "/world/";

$replacement = "PHP";

$result = preg_replace($pattern, $replacement, $string);

echo $result;

Kết quả:

Hello, PHP!

Thay thế một mẫu có chứa các nhóm

$string = "Hello, world!";

$pattern = "/(\w+) (.*)/";

$replacement = "Tên là $1 và thông điệp là $2!";

$result = preg_replace($pattern, $replacement, $string);

echo $result;

Kết quả:

Tên là Hello và thông điệp là world!

Hàm preg_replace() PHP Là gì

Hàm preg_replace() PHP là một hàm tích hợp sẵn, được sử dụng để tìm kiếm và thay thế các chuỗi theo biểu thức chính quy. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm chuỗi đầu vào để tìm các mẫu chính xác theo yêu cầu và thay thế chúng bằng các chuỗi khác.

Hàm preg_replace() PHP cho phép bạn tìm kiếm một hoặc nhiều mẫu trong chuỗi đầu vào, sử dụng biểu thức chính quy. Bạn có thể tìm kiếm các chuỗi cho phù hợp với các mẫu nhất định, sau đó thay thế chúng bằng các chuỗi hoặc mảng chuỗi mới.

Hướng dẫn sử dụng Hàm preg_replace() PHP

Để sử dụng hàm preg_replace() PHP, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Xác định mẫu và chuỗi cần thay thế.
 2. Tạo một chuỗi đầu vào để tìm kiếm và thay thế.
 3. Gọi hàm preg_replace() với các tham số đã xác định ở bước trên.

Ví dụ, nếu bạn muốn tìm kiếm và thay thế tất cả các khoảng trắng thừa trong một chuỗi, bạn có thể sử dụng mã sau đây:

$string = "Camila Cabello là một ca sĩ Hollywood.";
$pattern = '/\s+/';
$replacement = ' ';
$new_string = preg_replace($pattern, $replacement, $string);
echo $new_string;

Trong ví dụ này, biểu thức chính quy /\s+/ được sử dụng để tìm kiếm tất cả các khoảng trắng thừa trong chuỗi $string. Và tham số $replacement được sử dụng để thay thế khoảng trắng thừa bằng một khoảng trắng đơn giản. Kết quả của ví dụ này sẽ là chuỗi “Camila Cabello là một ca sĩ Hollywood”.

Ưu và Nhược điểm Hàm preg_replace() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm preg_replace() PHP cho phép người dùng tìm kiếm và thay thế các chuỗi theo biểu thức chính quy.
 • Hàm này rất linh hoạt và có nhiều tùy chọn khác nhau, cho phép người dùng thiết lập các tham số để tìm kiếm và thay thế chuỗi theo cách tùy chỉnh.
 • Hàm có khả năng xử lý các chuỗi lớn và một lượng lớn các chuỗi cùng lúc, điều này giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất của ứng dụng.

Nhược điểm:

 • Cú pháp của hàm preg_replace() PHP có thể hơi khó hiểu với những người mới bắt đầu học PHP hoặc không quen với việc sử dụng biểu thức chính quy.
 • Khi tìm kiếm và thay thế các chuỗi trong chuỗi đầu vào, hàm preg_replace() có thể tốn nhiều tài nguyên máy tính, đặc biệt là khi xử lý các chuỗi lớn hoặc được sử dụng nhiều lần.

Lời khuyên về Hàm preg_replace() PHP

Nếu bạn sử dụng hàm preg_replace() trong ứng dụng PHP của mình, có một số lời khuyên sau đây có thể giúp cho mã của bạn hoạt động tốt hơn:

 • Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cú pháp của hàm preg_replace() PHP, cũng như biểu thức chính quy và các tham số khác.
 • Tránh sử dụng hàm preg_replace() PHP với các chuỗi lớn hoặc các chuỗi được sử dụng nhiều lần, để tránh tốn quá nhiều tài nguyên máy tính.
 • Nếu bạn cần tìm kiếm và thay thế các chuỗi theo một biểu thức chính quy phức tạp, đừng ngần ngại viết mã của bạn bằng cách sử dụng nhiều biến và các câu lệnh điều kiện.

Kết luận

Hàm preg_replace() PHP là một công cụ mạnh mẽ cho việc tìm kiếm và thay thế các chuỗi theo biểu thức chính quy. Với nhiều tùy chọn khác nhau và khả năng xử lý các chuỗi lớn, hàm này có thể được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng PHP khác nhau.

Nếu bạn đang học PHP hoặc muốn tìm hiểu về cách sử dụng hàm preg_replace() PHP, hãy thực hành và tìm hiểu thêm về biểu thức chính quy và các tham số của hàm. Với tính linh hoạt và tính năng mạnh mẽ của nó, hàm preg_replace() PHP sẽ là một công cụ hữu ích cho bất kỳ lập trình viên PHP nào. 

Hàm preg_replace() có thể tìm kiếm và thay thế các chuỗi trong các tập tin không phải là mã HTML không?

Có, hàm preg_replace() PHP có thể tìm kiếm và thaythế các chuỗi trong bất kỳ tệp văn bản nào, không chỉ là các tệp mã HTML.

Hàm preg_replace() PHP có thể tìm kiếm và thay thế các chuỗi dựa trên một số tiêu chuẩn khác nhau không?

Có, hàm preg_replace() cho phép người dùng sử dụng nhiều tiêu chuẩn khác nhau cho việc tìm kiếm và thay thế các chuỗi, bao gồm các tiêu chuẩn ASCII và Unicode.

Làm thế nào để hiệu chỉnh cú pháp của hàm preg_replace() PHP?

Để hiệu chỉnh cú pháp của hàm preg_replace(), bạn có thể xem lại tài liệu PHP chính thức hoặc tìm kiếm các tài liệu trực tuyến về biểu thức chính quy. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trực tuyến để kiểm tra biểu thức chính quy của mình.

Hàm preg_replace() có thể được sử dụng để thay thế các chuỗi theo định dạng HTML không?

Có, hàm preg_replace() PHP có thể được sử dụng để thay thế các chuỗi theo định dạng HTML bằng cách sử dụng các tham số điều khiển chuỗi.

Làm thế nào để kiểm tra số lần các phép thay thế đã được thực hiện bằng hàm preg_replace()?

Để kiểm tra số lần các phép thay thế đã được thực hiện bởi hàm preg_replace(), bạn có thể sử dụng tham số count và truyền một biến để lưu giữ kết quả. Hàm sẽ cập nhật biến này với số lần thay thế được thực hiện.