Hàm preg_match() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình web, việc xử lý chuỗi là một công việc phổ biến. Và để xử lý chuỗi trong PHP, hàm preg_match() là một công cụ rất hữu ích. Đây là một hàm tích hợp sẵn trong ngôn ngữ PHP, được sử dụng để tìm kiếm các kết quả trong một chuỗi bằng cách sử dụng biểu thức chính quy (regex).

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm preg_match() PHP

Hàm preg_match() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, giúp tìm kiếm các kết quả trong một chuỗi bằng cách sử dụng biểu thức chính quy (regex). Nó trả về true nếu mẫu khớp và false nếu không khớp.

Với hàm preg_match() PHP, chúng ta có thể tìm kiếm một mẫu ở bất kỳ đâu trong chuỗi đầu vào và trích xuất thông tin từ chuỗi đó. Các thông tin này có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra định dạng email hoặc URL.

Hàm preg_match() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để tìm kiếm các kết quả trong một chuỗi bằng cách sử dụng biểu thức chính quy (regex). Nó trả về true nếu mẫu khớp và false nếu không khớp.

Hướng dẫn Hàm preg_match() PHP

Đầu tiên, chúng ta cần phải nắm rõ cú pháp của hàm preg_match():

preg_match($pattern, $subject, $matches, $flags, $offset)

Dưới đây là mô tả cho từng tham số:

Pattern

Đây là chuỗi biểu thức chính quy (regex) mà bạn muốn tìm kiếm. Biểu thức chính quy có thể chứa các ký tự đặc biệt để xác định các mẫu tìm kiếm như ô vuông đỏ [] hoặc dấu hoa thị *.

Subject

Đây là chuỗi mà bạn muốn tìm kiếm.

Matches

Nếu biến này được cung cấp, nó sẽ chứa kết quả tìm kiếm. Các kết quả này sẽ được lưu trữ dưới dạng một mảng.

Flags

Chỉ định các cờ cho phép kiểm soát cách tìm kiếm.

Offset

Đây là vị trí bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi. Nếu bạn không muốn tìm kiếm từ đầu chuỗi, bạn có thể chỉ định vị trí bắt đầu.

Regex (Regular Expression) syntax

Biểu thức chính quy (regex) là một cú pháp đặc biệt được sử dụng để tìm kiếm các chuỗi theo một cấu trúc nhất định. Với preg_match() PHP, chúng ta có thể sử dụng regex để tìm kiếm các kết quả trong chuỗi.

Dưới đây là một ví dụ về regex và mô tả ý nghĩa của nó:

^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z.]{2,5}$

Mẫu này được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có phải là địa chỉ email hợp lệ hay không. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của biểu thức chính quy này, chúng ta cùng phân tích các thành phần trong biểu thức này:

 • ^: Bắt đầu của chuỗi.
 • [a-zA-Z0-9._-]+: Một hoặc nhiều ký tự từ A-Z, a-z, 0-9, dấu chấm, gạch dưới và dấu gạch ngang.
 • @: Ký tự @.
 • [a-zA-Z0-9-]+.: Một hoặc nhiều ký tự từ A-Z, a-z, 0-9 và dấu gạch ngang, theo sau là một dấu chấm.
 • [a-zA-Z.]{2,5}: Hai đến năm ký tự từ A-Z hoặc dấu chấm.
 • $: Kết thúc của chuỗi.

Với biểu thức chính quy này, chúng ta có thể kiểm tra xem một chuỗi có phải là địa chỉ email hợp lệ hay không. Nếu chuỗi truyền vào khớp với biểu thức chính quy này, hàm preg_match() PHP sẽ trả về true, ngược lại nó sẽ trả về false.

Cách triển khai hàm preg_match() PHP

Hàm preg_match() trong PHP được sử dụng để tìm kiếm một mẫu trong một chuỗi. Hàm này trả về một giá trị nguyên, với giá trị 1 nếu tìm thấy mẫu và giá trị 0 nếu không tìm thấy mẫu.

Cú pháp

preg_match(string $pattern, string $subject, array &$matches = null, int $flags = 0)

Mô tả các tham số

 • $pattern: Chuỗi biểu thức chính quy.
 • $subject: Chuỗi văn bản để tìm kiếm.
 • $matches: Một mảng chứa các kết quả khớp.
 • $flags: Các cờ tùy chọn.

Các cờ tùy chọn

 • PREG_OFFSET_CAPTURE: Các kết quả khớp sẽ được trả về dưới dạng một mảng có hai phần: phần đầu là chuỗi khớp và phần thứ hai là vị trí của chuỗi khớp trong chuỗi văn bản.
 • PREG_MULTILINE: Cho phép tìm kiếm các mẫu xuyên suốt các dòng.
 • PREG_DOTALL: Cho phép ký hiệu . khớp với mọi ký tự, bao gồm cả ký tự xuống dòng.
 • PREG_IGNORECASE: Cho phép tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ

// Tìm kiếm một mẫu trong một chuỗi
$string = "Hello, world!";

$pattern = "/world/";

$result = preg_match($pattern, $string);

if ($result) {
 echo "Tìm thấy mẫu 'world'!";
} else {
 echo "Không tìm thấy mẫu 'world'!";
}

Kết quả:

Tìm thấy mẫu 'world'!

Tìm kiếm một mẫu có chứa các nhóm

$string = "Hello, world!";

$pattern = "/(\w+) (.*)/";

$result = preg_match($pattern, $string, $matches);

if ($result) {
 echo "Tìm thấy tên là '{$matches[1]}' và thông điệp là '{$matches[2]}'!";
} else {
 echo "Không tìm thấy mẫu!";
}

Kết quả:

Tìm thấy tên là 'Hello' và thông điệp là 'world!'!

Ưu và Nhược điểm Hàm preg_match() PHP

Ưu điểm của hàm preg_match() PHP là nó rất mạnh mẽ và linh hoạt. Biểu thức chính quy (regex) cung cấp cho chúng ta một cách để tìm kiếm các chuỗi theo một cấu trúc nhất định, giúp chúng ta xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, hàm preg_match() PHP cũng có một số nhược điểm. Đầu tiên, biểu thức chính quy có thể khó hiểu, đặc biệt khi sử dụng với các mẫu phức tạp. Thứ hai, nếu không được sử dụng đúng cách, hàm preg_match() có thể gây ra lỗi hoặc trả về kết quả không mong muốn.

Lời khuyên Hàm preg_match() PHP

Khi sử dụng hàm preg_match() PHP, chúng ta cần phải làm quen với biểu thức chính quy (regex) và đảm bảo rằng chúng ta đã kiểm tra kỹ các mẫu tìm kiếm để tránh các lỗi không mong muốn.

Ngoài ra, nếu chỉ cần kiểm tra xem một chuỗi có chứa chuỗi khác hay không, chúng ta nên sử dụng hàm strpos() thay vì preg_match(). Hàm strpos() sẽ nhanh hơn và dễ hiểu hơn trong các trường hợp này.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm preg_match() PHP và cách sử dụng nó để tìm kiếm các chuỗi bằng cách sử dụng biểu thức chính quy (regex). Chúng ta cũng đã phân tích cú pháp của hàm preg_match(), các tham số của nó và cách sử dụng các cờ để kiểm soát cách tìm kiếm.

Chúng ta cũng đã tìm hiểu về ưu và nhược điểm của hàm preg_match() PHP và lời khuyên khi sử dụng hàm này. Cuối cùng, chúng ta đã trả lời một số câu hỏi thường gặp về hàm preg_match().

Sử dụng hàm preg_match() PHP cùng với biểu thức chính quy (regex) là một công cụ rất hữu ích trong việc xử lý chuỗi trong PHP. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm quen với biểu thức chính quy và đảm bảo rằng chúng ta đã kiểm tra kỹ các mẫu tìm kiếm để tránh các lỗi không mong muốn. 

1. Biểu thức chính quy là gì?

Biểu thức chính quy (regex) là một cú pháp đặc biệt được sử dụng để tìm kiếm các chuỗi theo một cấu trúc nhất định.

2. Làm thế nào để sử dụng hàm preg_match() PHP để kiểm tra xem một chuỗi có phải là số điện thoại?

Đầu tiên, bạn cần tạo một biểu thức chính quy phù hợp với định dạng số điện thoại, sau đó sử dụng hàm preg_match() để kiểm tra xem chuỗicó khớp với biểu thức chính quy đó không. Dưới đây là một ví dụ về biểu thức chính quy để kiểm tra xem chuỗi có phải là số điện thoại hay không: /^\+?\d{1,3}[-.\s]?\d{3,4}[-.\s]?\d{4}$/

3. Tại sao nên sử dụng hàm preg_match() PHP ?

Hàm preg_match() rất mạnh mẽ và linh hoạt trong việc tìm kiếm các kết quả trong một chuỗi bằng cách sử dụng biểu thức chính quy (regex). Nó cho phép chúng ta xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

4. Làm thế nào để tìm kiếm một chuỗi bằng cách sử dụng hàm preg_match()?

Đầu tiên, bạn cần tạo một biểu thức chính quy phù hợp với mẫu tìm kiếm của bạn. Sau đó, sử dụng hàm preg_match() để kiểm tra xem chuỗi có khớp với biểu thức chính quy đó không.

5. Hàm preg_match() có nhược điểm gì?

Hàm preg_match() có thể khó hiểu khi sử dụng với các biểu thức chính quy phức tạp. Nếu không được sử dụng đúng cách, nó có thể gây ra lỗi hoặc trả về kết quả không mong muốn.