Hàm nl_langinfo() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm nl_langinfo() PHP là một trong những hàm tích hợp sẵn của ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để truy cập các yếu tố cụ thể của các danh mục địa phương. Khác với hàm localeconv() trả về tất cả thông tin định dạng địa phương, hàm nl_langinfo() trả về thông tin cụ thể. Một điểm đáng lưu ý về hàm nl_langinfo() là nó không được triển khai trên nền tảng Windows.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm nl_langinfo() PHP Là gì?

Hàm nl_langinfo() PHP là một hàm tích hợp sẵn của PHP dùng để truy cập các thông tin định dạng và xử lý đa ngôn ngữ của một số loại danh mục địa phương. Điều này cho phép người dùng chọn bất kỳ yếu tố cụ thể nào trong danh mục hiện có. Ngoài ra, hàm nl_langinfo() cho phép các lập trình viên truy cập vào các thông tin đặc biệt từ các chuỗi định dạng ngày giờ.

Hướng dẫn sử dụng Hàm nl_langinfo() PHP

Cú pháp cơ bản của hàm nl_langinfo() PHP có dạng:

nl_langinfo(item)

Trong đó item là tham số bắt buộc, có thể là giá trị kiểu số nguyên của yếu tố hoặc là tên hằng số của yếu tố. Có một danh sách các hằng số nl_langinfo sau đây kèm theo mô tả tiếng Việt cho từng tham số item được sử dụng trong hàm này:

ConstantDescription
Hằng số danh mục LC_TIME
ABDAY_(1-7)Tên viết tắt của ngày thứ n trong tuần.
DAY_(1-7)Tên của ngày thứ n trong tuần (DAY_1 = Chủ Nhật).
ABMON_(1-12)Tên viết tắt của tháng thứ n trong năm.
MON_(1-12)Tên của tháng thứ n trong năm.
AM_STRChuỗi cho kinh tuyến Ante.
PM_STRChuỗi cho Post kinh tuyến.
D_T_FMTChuỗi có thể được sử dụng làm chuỗi định dạng để strftime()biểu thị thời gian và ngày tháng.
D_FMTChuỗi có thể được sử dụng làm chuỗi định dạng để strftime()biểu thị ngày tháng.
T_FMTChuỗi có thể được sử dụng làm chuỗi định dạng để strftime()biểu thị thời gian.
T_FMT_AMPMChuỗi có thể được sử dụng làm chuỗi định dạng để strftime()biểu thị thời gian ở định dạng 12 giờ với kinh tuyến trước/sau.
ERAThời đại thay thế.
ERA_YEARNăm ở định dạng thời đại thay thế.
ERA_D_T_FMTNgày và giờ ở định dạng thời đại thay thế (có thể sử dụng chuỗi trong strftime()).
ERA_D_FMTNgày ở định dạng thời đại thay thế (chuỗi có thể được sử dụng trong strftime()).
ERA_T_FMTThời gian ở định dạng thời đại thay thế (chuỗi có thể được sử dụng trong strftime()).
LC_MONETARY Loại hằng số
INT_CURR_SYMBOLKý hiệu tiền tệ quốc tế.
CURRENCY_SYMBOLBiểu tượng tiền tệ địa phương.
CRNCYSTRCùng giá trị với CURRENCY_SYMBOL.
MON_DECIMAL_POINTKý tự dấu thập phân.
MON_THOUSANDS_SEPDấu phân cách hàng nghìn (nhóm ba chữ số).
MON_GROUPINGGiống như "grouping"phần tử.
POSITIVE_SIGNDấu hiệu cho các giá trị tích cực.
NEGATIVE_SIGNDấu hiệu cho các giá trị âm.
INT_FRAC_DIGITSChữ số phân số quốc tế.
FRAC_DIGITSChữ số phân số cục bộ.
P_CS_PRECEDESTrả về 1 nếu ký hiệu tiền tệ đứng trước một giá trị dương.
P_SEP_BY_SPACETrả về 1 nếu dấu cách ngăn cách ký hiệu tiền tệ với giá trị dương.
N_CS_PRECEDESTrả về 1 nếu ký hiệu tiền tệ đứng trước một giá trị âm.
N_SEP_BY_SPACETrả về 1 nếu dấu cách ngăn cách ký hiệu tiền tệ với giá trị âm.
P_SIGN_POSNTrả về 0 nếu dấu ngoặc đơn bao quanh ký hiệu số lượng và tiền tệ.Trả về 1 nếu chuỗi ký hiệu đứng trước ký hiệu số lượng và tiền tệ.Trả về 2 nếu chuỗi ký hiệu theo sau ký hiệu số lượng và tiền tệ.Trả về 3 nếu chuỗi ký hiệu ngay trước ký hiệu tiền tệ.Trả về 4 nếu chuỗi ký hiệu ngay sau ký hiệu tiền tệ.
N_SIGN_POSN
LC_NUMERIC Hằng số danh mục
DECIMAL_POINTKý tự dấu thập phân.
RADIXCHARCùng giá trị với DECIMAL_POINT.
THOUSANDS_SEPKý tự phân cách cho hàng nghìn (nhóm ba chữ số).
THOUSEPCùng giá trị với THOUSANDS_SEP.
GROUPING 
LC_MESSAGES Hằng số danh mục
YESEXPRChuỗi regex cho "yes"đầu vào phù hợp.
NOEXPRChuỗi regex cho "no"đầu vào phù hợp.
YESSTRChuỗi đầu ra cho "yes".
NOSTRChuỗi đầu ra cho "no".
Hằng số danh mục LC_CTYPE
CODESETTrả về một chuỗi có tên mã hóa ký tự.

Cách triển khai hàm nl_langinfo() PHP

Hàm nl_langinfo() trong PHP được sử dụng để truy cập thông tin về ngôn ngữ và vị trí hiện tại. Hàm này trả về một chuỗi đại diện cho thông tin được yêu cầu.

Hàm nl_langinfo() có thể được triển khai như sau:

function nl_langinfo($item) {
 $locale = setlocale(LC_ALL, "");
 return localeconv()["nl_langinfo"][intval($item)];
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm sử dụng hàm setlocale() để đặt locale hiện tại.
 • Hàm sử dụng hàm localeconv() để lấy thông tin về locale hiện tại.
 • Hàm trả về thông tin được yêu cầu.

Ví dụ:

$str = nl_langinfo(LC_TIME, "D_T_FMT");
echo $str; // Output: %A, %d %B %Y %H:%M:%S

Hàm nl_langinfo() có thể được sử dụng để truy cập các thông tin sau:

 • LC_TIME: Thông tin về định dạng ngày và giờ.
 • LC_NUMERIC: Thông tin về định dạng số.
 • LC_MONETARY: Thông tin về định dạng tiền tệ.
 • LC_COLLATE: Thông tin về cách sắp xếp chuỗi.
 • LC_CTYPE: Thông tin về loại ký tự.

Để biết thêm thông tin về các thông tin được truy cập bởi hàm nl_langinfo(), hãy tham khảo tài liệu PHP.

Lưu ý rằng hàm nl_langinfo() không khả dụng trên các nền tảng Windows.

Ưu và Nhược điểm của Hàm nl_langinfo() PHP

Ưu điểm:

 • Cho phép truy cập thông tin định dạng và xử lý đa ngôn ngữ
 • Cho phép truy cập các yếu tố cụ thể trong danh mục địa phương
 • Có thể sử dụng để truy cập các thông tin đặc biệt từ các chuỗi định dạng ngày giờ

Nhược điểm:

 • Chức năng này không được triển khai trên nền tảng Windows
 • Cú pháp hàm có thể hơi phức tạp đối với người mới bắt đầu học lập trình

Lời khuyên cho việc sử dụng Hàm nl_langinfo() PHP

Khi sử dụng hàm nl_langinfo() PHP , các lập trình viên cần chú ý rằng nó chỉ hoạt động trên những hệ thống POSIX. Do đó, nếu bạn đang làm việc với Windows, bạn sẽ cần tìm một phương pháp khác để truy cập các thông tin định dạng địa phương.

Ngoài ra, khi sử dụng hàm nl_langinfo() PHP , bạn cần hiểu rõ các tham số item và có kiến thức đầy đủ về các yếu tố định dạng địa phương để có thể sử dụng hàm hiệu quả.

Kết luận

Hàm nl_langinfo() PHP là một công cụ hữu ích cho các lập trình viên để truy cập thông tin định dạng địa phương và xử lý đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động trên những hệ thống POSIX và cú pháp của nó có thể khá phức tạp đối với người mới bắt đầu học lập trình. Các lập trình viên cần hiểu rõ các tham số item và có kiến thức đầy đđủ về các yếu tố định dạng địa phương để có thể sử dụng hàm hiệu quả. Nếu được sử dụng đúng cách, hàm nl_langinfo() có thể giúp tăng đáng kể hiệu suất và tiết kiệm thời gian cho các lập trình viên trong việc xử lý đa ngôn ngữ. 

Hàm nl_langinfo() PHP được sử dụng để truy cập thông tin gì?

Hàm này được sử dụng để truy cập các yếu tố cụ thể trong danh mục địa phương, chẳng hạn như tên của các ngày trong tuần hoặc tên của các tháng trong năm.

Hàm nl_langinfo() PHP hoạt động trên hệ thống nào?

Hàm nl_langinfo() chỉ hoạt động trên những hệ thống POSIX, không hoạt động trên nền tảng Windows.

Tôi cần biết lập trình để sử dụng hàm nl_langinfo() không?

Đúng vậy, bạn cần có kiến thức về lập trình và các yếu tố định dạng địa phương để sử dụng hàm nl_langinfo() hiệu quả.

Tôi có thể sử dụng hàm nl_langinfo() PHP để truy cập các thông tin đặc biệt từ các chuỗi định dạng ngày giờ không?

Có, hàm nl_langinfo() cho phép truy cập các thông tin đặc biệt từ các chuỗi định dạng ngày giờ.

Có những hạn chế nào khi sử dụng hàm nl_langinfo() PHP không?

Một hạn chế của hàm này là nó chỉ hoạt động trên hệ thống POSIX và cú pháp của nó có thể hơi phức tạp đối với người mới bắt đầu học lập trình.