Hàm number_format() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm number_format() PHP là một hàm tích hợp sẵn được sử dụng để định dạng số với các nhóm hàng nghìn. Hàm này hỗ trợ từ một tới ba tham số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm “number_format()” trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm number_format() PHP

Hàm number_format() PHP được sử dụng để định dạng số với các nhóm hàng nghìn và hỗ trợ từ một tới ba tham số (không phải là ba). Tham số đầu tiên là số cần được định dạng, tham số thứ hai (tùy chọn) là số chữ số thập phân, và tham số thứ ba (tùy chọn) là ký tự ngăn cách thập phân, ví dụ như “.” hoặc “,”.

Hàm number_format() PHP là một hàm tích hợp sẵn được sử dụng để định dạng số với các nhóm hàng nghìn. Hàm này sẽ giúp bạn định dạng một số với các nhóm hàng nghìn và số lượng chữ số thập phân tùy chọn.

Hướng dẫn Hàm number_format() PHP

Hàm number_format() PHP là một công cụ hữu ích để định dạng số theo các nhóm hàng nghìn và chứa số lượng chữ số thập phân tùy chọn. Dưới đây là cách sử dụng Hàm number_format() PHP:

$string = number_format($number, $decimals, $decimalpoint, $separator);

Trong đó:

 • $number (bắt buộc): Số cần được định dạng.
 • $decimals (không bắt buộc): Số lượng chữ số thập phân. Mặc định là 0.
 • $decimalpoint (không bắt buộc): Ký hiệu ngăn cách chữ số thập phân. Mặc định là “.”.
 • $separator (không bắt buộc): Ký tự ngăn cách hàng nghìn. Mặc định là “,”.

Cách triển khai hàm number_format() PHP

Hàm number_format() trong PHP được sử dụng để định dạng một số thành một chuỗi. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function number_format($number, $decimals = 0, $dec_point = ".", $thousands_sep = ",") {
 $locale = setlocale(LC_NUMERIC, "");
 return number_format($number, $decimals, $dec_point, $thousands_sep, $locale);
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm sử dụng hàm setlocale() để đặt locale hiện tại.
 • Hàm sử dụng hàm number_format() của thư viện C để định dạng số.
 • Hàm trả về kết quả là một chuỗi mới.

Ví dụ:

$number = 1234567.89;
echo number_format($number); // Output: 1,234,567.89

$number = 1234567.89;
echo number_format($number, 2); // Output: 1,234,567.89

$number = 1234567.89;
echo number_format($number, 2, ","); // Output: 1.234.567,89

Hàm number_format() có các tham số sau:

 • number: Số cần định dạng.
 • decimals: Số chữ số thập phân cần hiển thị.
 • dec_point: Ký tự phân cách thập phân.
 • thousands_sep: Ký tự phân cách hàng nghìn.
 • locale: Locale hiện tại.

Để biết thêm thông tin về các tham số của hàm number_format(), hãy tham khảo tài liệu PHP.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm number_format():

 • Nếu số cần định dạng là số âm, thì tham số decimals sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu tham số locale không được đặt, thì hàm number_format() sẽ sử dụng locale mặc định của hệ thống.

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm number_format():

 • Định dạng số thập phân có hai chữ số thập phân:
$number = 1234.56789;
echo number_format($number, 2); // Output: 1234.57
 • Định dạng số thập phân có hai chữ số thập phân và phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm:
$number = 1234567.89;
echo number_format($number, 2, ".", "."); // Output: 123,456.78
 • Định dạng số thập phân với hai chữ số thập phân và phân cách hàng nghìn bằng dấu phẩy:
$number = 1234567.89;
echo number_format($number, 2, ",", ","); // Output: 123.456,78
 • Định dạng số nguyên với hai chữ số thập phân:
$number = 1234567;
echo number_format($number, 2); // Output: 1,234,567.00
 • Định dạng số âm với hai chữ số thập phân:
$number = -1234.56789;
echo number_format($number, 2); // Output: -1234.57

Ưu và Nhược điểm Hàm number_format() PHP

Ưu điểm

 • Hàm number_format() PHP có thể sử dụng để định dạng số với các nhóm hàng nghìn và chứa số lượng chữ số thập phân tùy chọn.
 • Hàm này rất dễ sử dụng và được tích hợp sẵn trong PHP.

Nhược điểm

 • Không thể định dạng số với kích thước và kiểu chữ tùy ý.
 • Không hỗ trợ các định dạng số tiền tệ hay thời gian.

Lời khuyên Hàm number_format() PHP

Khi sử dụng Hàm number_format() PHP, bạn nên xác định rõ số lượng chữ số thập phân cần được hiển thị và ký tự ngăn cách hàng nghìn. Điều này sẽ giúp đảm bảo số của bạn được định dạng đúng cách và dễ đọc hơn.

Kết luận

Hàm number_format() PHP là một công cụ hữu ích trong PHP để định dạng số với các nhóm hàng nghìn và chứa số lượng chữ số thập phân tùy chọn. Nó rất dễ sử dụng và được tích hợp sẵn trong PHP. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điều khi sử dụng hàm này để đảm bảo số của bạn được định dạng đúng cách và dễ đọc hơn.

1. Hàm number_format() PHP có hoạt động với số âm không?

Có, hàm “number_format()” trong PHP có thể định dạng số âm.

2. Tôi có thể sử dụng hàm “number_format()” để định dạng số tiền tệ không?

Không, Hàm number_format() PHP không hỗ trợ định dạng số tiền tệ. Nếu bạn muốn định dạng số tiền tệ, bạn có thể sử dụng các công cụ khác như hàm “money_format()” hoặc các thư viện bên ngoài.

3. Tôi có thể dùng hàm “number_format()” với số lớn không?

Có, hàm “number_format()” PHP có thể được sử dụng với các số rất lớn mà không gây ra sự cố.

4. Làm thế nào để xóa ký tự ngăn cách hàng nghìn?

Để xóa ký tự ngăn cách hàng nghìn, bạn có thể đặt tham số $separator = “”.

5. Hàm “number_format()” PHP có thể dùng để định dạng số thập phân không?

Có, hàm “number_format()” trong PHP có thể được sử dụng để định dạng số thập phân với tham số $decimals.