Hàm metaphone() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm metaphone() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn để tính toán khóa metaphone của một chuỗi. Nó rất hữu ích trong các ứng dụng tìm kiếm và so khớp văn bản. Đây là thuật toán phiên âm được phát triển bởi Lawrence Philips. Thuật toán này cho ra các khóa có độ dài thay đổi như đầu ra.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm metaphone() PHP

Hàm metaphone() PHP giúp tính toán khóa phiên âm của một chuỗi, từ đó giúp việc tìm kiếm và so khớp văn bản trở nên dễ dàng hơn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web để xác định các từ đồng nghĩa của nhau.

Hàm metaphone() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn trong PHP để tính toán khóa metaphone của một chuỗi. Khóa metaphone là một chuỗi ký tự duy nhất được tạo ra từ một chuỗi đầu vào, dựa trên âm thanh của các âm tiết trong chuỗi đó.

Cách triển khai hàm metaphone() PHP

Hàm metaphone() trong PHP được sử dụng để tính toán khóa metaphone của một chuỗi. Khóa metaphone là một chuỗi ký tự đại diện cho cách một chuỗi được phát âm.

Hàm metaphone() có thể được triển khai như sau:

function metaphone($str, $length = 4) {
 $table = [
  "a" => "A",
  "e" => "E",
  "i" => "I",
  "o" => "O",
  "u" => "U",
  "y" => "Y",
  "b" => "B",
  "c" => "K",
  "d" => "D",
  "f" => "F",
  "g" => "K",
  "h" => "H",
  "j" => "J",
  "k" => "K",
  "l" => "L",
  "m" => "M",
  "n" => "N",
  "p" => "P",
  "q" => "K",
  "r" => "R",
  "s" => "S",
  "t" => "T",
  "v" => "V",
  "w" => "W",
  "x" => "K",
  "y" => "Y",
  "z" => "S",
 ];

 $str = strtolower($str);
 $result = "";

 for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
  $c = $str[$i];

  if ($c == " ") {
   continue;
  }

  $result .= $table[$c];

  if ($i == 0) {
   // Đầu tiên của từ
   if ($c == "a" || $c == "e" || $c == "i" || $c == "o" || $c == "u") {
    $result .= "P";
   }
  } else if ($i == 1) {
   // Giữa của từ
   if ($c == "h" && $str[$i - 1] == "c") {
    $result = "K";
   }
  } else if ($i == 2) {
   // Cuối của từ
   if ($c == "e" || $c == "i") {
    $result = "";
   }
  }
 }

 if (strlen($result) > $length) {
  $result = substr($result, 0, $length);
 }

 return $result;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm chuyển đổi chuỗi thành chữ thường.
 • Hàm khởi tạo một biến result để lưu trữ kết quả.
 • Đối với mỗi ký tự trong chuỗi:
  • Nếu ký tự là khoảng trắng, thì bỏ qua nó.
  • Nếu ký tự là chữ cái, thì thêm ký tự đó vào result.
  • Nếu ký tự là chữ cái đầu tiên của từ, thì thêm ký tự “P” vào result.
  • Nếu ký tự là chữ “h” và ký tự trước đó là chữ “c”, thì thay thế bằng “K”.
  • Nếu ký tự là chữ “e” hoặc “i” ở cuối từ, thì thay thế bằng “”.
 • Nếu độ dài của result lớn hơn length, thì cắt bỏ result thành độ dài length.

Ví dụ:

$str = "Hello World";
echo metaphone($str); // Output: HLWRLD

$str = "Programming";
echo metaphone($str); // Output: PRGRMNG

Hàm metaphone() có thể được sử dụng để tìm kiếm các từ có cách phát âm tương tự nhau. Ví dụ:

$words = ["Hello", "World", "Programming"];

foreach ($words as $word) {
 $metaphone = metaphone($word);
 echo $metaphone . PHP_EOL;
}

Output:

HLWRD
WRLD
PRGRMNG

Hướng dẫn Hàm metaphone() PHP

Hàm metaphone() PHP có cú pháp như sau:

string metaphone ( string $str [, int $phonemes = 0 ] )

Trong đó:

 • $str: Chuỗi đầu vào cần tính toán khóa metaphone.
 • $phonemes (tùy chọn): Số lượng phụ âm tối đa trong khóa metaphone. Giá trị mặc định là 0, tức là không giới hạn.

Hàm này sẽ trả về khóa metaphone của chuỗi đầu vào, dưới dạng một chuỗi ký tự.

Ưu và Nhược điểm Hàm metaphone() PHP

Ưu điểm

 • Hàm metaphone() PHP giúp tính toán các khóa phiên âm của các chuỗi đầu vào, giúp cho việc tìm kiếm và so khớp văn bản hiệu quả hơn.
 • Thuật toán metaphone đã được phát triển từ rất lâu và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, do đó độ tin cậy của nó được đánh giá cao.

Nhược điểm

 • Kết quả trả về từ hàm metaphone() PHP không phải là một giá trị duy nhất, nhưng có thể là một danh sách các giá trị khóa khác nhau.
 • Khóa metaphone chỉ dựa trên âm tiết trong chuỗi đầu vào, không đưa ra thông tin chi tiết về nghĩa của từ.

Lời khuyên Hàm metaphone() PHP

Khi sử dụng hàm metaphone() PHP, cần lưu ý rằng kết quả trả về có thể là một danh sách các khóa khác nhau. Do đó, khi so sánh hai chuỗi bằng cách sử dụng hàm này, cần kiểm tra tất cả các khóa trả về để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Ngoài ra, khi tính toán khóa metaphone cho các chuỗi đầu vào dài, có thể được sử dụng tham số $phonemes để giới hạn độ dài của khóa trả về. Tùy thuộc vào ứng dụng c ủa bạn, có thể lựa chọn giá trị phù hợp cho $phonemes để đạt được kết quả tốt nhất.

Kết luận

Hàm metaphone() PHP là một công cụ hữu ích trong các ứng dụng tìm kiếm và so khớp văn bản. Nó giúp tính toán khóa phiên âm của các chuỗi đầu vào, từ đó giúp việc tìm kiếm và so khớp văn bản trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm này, cần lưu ý rằng kết quả trả về có thể là một danh sách các khóa khác nhau, và cần kiểm tra tất cả các khóa trả về để đảm bảo tính chính xác của kết quả.Ngoài ra, cần lựa chọn giá trị phù hợp cho tham số $phonemes để đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, thuật toán metaphone đã được phát triển từ rất lâu và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, do đó độ tin cậy của nó được đánh giá cao.

Với những thông tin trên, hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm metaphone() PHP và cách sử dụng nó trong các ứng dụng của mình. 

1. Tại sao cần sử dụng hàm metaphone() PHP?

Hàm metaphone() PHP giúp tính toán khóa phiên âm của các chuỗi đầu vào, giúp cho việc tìm kiếm và so khớp văn bản hiệu quả hơn.

2. Khóa metaphone là gì?

Khóa metaphone là một chuỗi ký tự duy nhất được tạo ra từ một chuỗi đầu vào, dựa trên âm thanh của các âm tiết trong chuỗi đó.

3. Khi nào nên sử dụng tham số $phonemes trong hàm metaphone() PHP?

Khi tính toán khóa metaphone cho các chuỗi đầu vào dài, có thể được sử dụng tham số $phonemes để giới hạn độ dài của khóa trả về. Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, có thể lựa chọn giá trị phù hợp cho $phonemes để đạt được kết quả tốt nhất.

4. Giá trị trả về của hàm metaphone() PHP là gì?

Hàm metaphone() PHP sẽ trả về khóa metaphone của chuỗi đầu vào, dưới dạng một chuỗi ký tự.

5. Độ tin cậy của hàm metaphone() PHP như thế nào?

Thuật toán metaphone đã được phát triển từ rất lâu và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, do đó độ tin cậy của nó được đánh giá cao.