Hàm md5_file() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm md5_file() PHP là một hàm quan trọng được tích hợp sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Nó cho phép tính toán giá trị băm MD5 của một tệp tồn tại trên máy chủ web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm md5_file() PHP, cách sử dụng và những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm md5_file() PHP

Hàm md5_file() PHP là một hàm tích hợp sẵn của PHP để tính toán giá trị băm MD5 của một tệp. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp hoặc để so sánh hai tệp với nhau. Hàm này trả về giá trị băm đã tính toán trên thành công và FALSE nếu không thành công.

Cú pháp:

md5_file ( string $filename [, bool $raw_output = false [, resource $context ]] ) : string|false

Tham số:

 • filename: Xác định tệp tin cần tính toán giá trị băm.
 • raw_output: Xác định định dạng kết quả trả về, mặc định là false.
  • TRUE: Trả về định dạng nhị phân 16 ký tự.
  • FALSE: Trả về giá trị MD5 hash có 32 ký tự (định dạng hex).
 • context: Xác định ngữ cảnh cho hàm.

Hàm md5_file() PHP là một hàm quan trọng cho tính toán giá trị băm MD5 của một tệp tin được lưu trữ trên máy chủ web. Hàm này sử dụng thuật toán RSA Data Security để sinh ra giá trị băm của tệp tin. Giá trị băm là một chuỗi có độ dài cố định, được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin hoặc so sánh hai tệp với nhau.

Cách triển khai hàm md5_file() PHP

Hàm md5_file() trong PHP được sử dụng để tính toán hàm băm MD5 của một tập tin. Hàm này sử dụng thuật toán MD5 để tạo ra một chuỗi 32 ký tự thập lục phân đại diện cho tập tin gốc.

Hàm md5_file() có thể được triển khai như sau:

function md5_file($filename) {
 $f = fopen($filename, "rb");
 if (!$f) {
  return false;
 }
 $md5 = md5(fread($f, filesize($filename)));
 fclose($f);
 return $md5;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm mở tập tin filename ở chế độ đọc.
 • Nếu không thể mở tập tin, hàm sẽ trả về false.
 • Hàm đọc toàn bộ nội dung của tập tin và tính toán hàm băm MD5.
 • Hàm đóng tập tin.
 • Hàm trả về kết quả là một chuỗi 32 ký tự thập lục phân.

Ví dụ:

$filename = "file.txt";
echo md5_file($filename); // Output: 5d41402abc4b2a76b9719d911017c592

Hàm md5_file() có thể được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của một tập tin. Nếu hàm băm MD5 của một tập tin không khớp với hàm băm MD5 được lưu trữ, điều đó có nghĩa là tập tin đã bị thay đổi.

Hàm md5_file() cũng có thể được sử dụng để so sánh hai tập tin. Nếu hàm băm MD5 của hai tập tin giống nhau, điều đó có nghĩa là hai tập tin có cùng nội dung.

Hướng dẫn Hàm md5_file() PHP

Để sử dụng hàm md5_file() PHP, bạn chỉ cần truyền vào tên tệp tin cần tính toán giá trị băm trong tham số đầu tiên và tuỳ chỉnh định dạng đầu ra nếu cần thiết. Ví dụ:

<?php
// Tính toán giá trị băm MD5 của tệp tin 'test.txt'
$hash = md5_file('test.txt');

// In kết quả
echo $hash;
?>

Nếu không có lỗi xảy ra, mã hash MD5 của tệp sẽ được in ra trên màn hình.

Ví dụ 1

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm md5_file(), chúng ta có thể xem xét ví dụ sau. Đầu tiên, hãy tạo một tệp tin mới ‘test.txt’ và ghi một chuỗi “Hello PHP” vào tệp.

test.txt

Hello PHP

Sau đó, chúng ta có thể tính toán giá trị băm MD5 của tệp và in kết quả:

<?php
// Tính toán giá trị băm MD5 của tệp tin 'test.txt'
$hash = md5_file('test.txt');

// In kết quả
echo $hash;
?>

Kết quả sẽ là:

c540ce201d398a7d275c 

Ví dụ 2

Bên cạnh tính toán giá trị băm của một tệp tin, hàm md5_file() PHP cũng cho phép lưu giá trị băm vào trong tệp tin. Ví dụ:

<?php // Tính toán giá trị băm MD5 của tệp tin 'test.txt' và lưu vào 'hash.txt' $hash = md5_file('test.txt'); file_put_contents('hash.txt', $hash);
// Kiểm tra xem tệp tin 'test.txt' có thay đổi hay không bằng cách so sánh với giá trị băm được lưu trong 'hash.txt' if ($hash === file_get_contents('hash.txt')) {

echo 'The file is ok.';
} else {
echo 'The file has been changed!';
} ?>

Nếu nội dung của tệp tin ‘test.txt’ không bị thay đổi, kết quả sẽ là “The file is ok.”.

Ưu và Nhược điểm Hàm md5_file() PHP

Hàm md5_file() PHP là một công cụ mạnh mẽ để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp hoặc so sánh hai tệp với nhau. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế nhất định.

Ưu điểm

 • Hàm này trả về một chuỗi giá trị băm duy nhất cho mỗi tệp tin, giúp đảm bảo tính toàn vẹn của tệp tin.
 • Giá trị băm được tính toán rất nhanh và có khả năng xử lí với các tệp tin lớn.

Nhược điểm

 • Giá trị băm MD5 không phải là một giải pháp an toàn khi sử dụng để mã hóa hoặc xác thực dữ liệu. Nó đã bị phá vỡ trong quá khứ và không còn được coi là an toàn cho các ứng dụng bảo mật cao.
 • Hàm md5_file() chỉ tính toán giá trị băm của tệp tin và không kiểm tra nội dung của tệp. Do đó, việc sử dụng hàm này để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp cần được kết hợp với các biện pháp bảo mật khác.

Lời khuyên Hàm md5_file() PHP

Nếu bạn muốn sử dụng hàm md5_file() PHP để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin, hãy cân nhắc sử dụng các giải pháp bảo mật khác để bảo vệ tệp tin của mình.

Ngoài ra, nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng bảo mật cao, hãy sử dụng các thuật toán băm khác như SHA-256 hoặc SHA-512 để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu.

Kết luận

Hàm md5_file() PHP là một công cụ quan trọng trong quá trình kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin trên máy chủ web. Nó cho phép tính toán giá trị băm MD5 của tệp tin và lưu trữ giá trị băm này trong tệp tin để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin trong tương lai. Tuy nhiên, việc sử dụng giá trị băm MD5 để xác thực hoặc mã hóa dữ liệu không được coi là an toàn trong các ứng dụng bảo mật cao. Bạn nên cân nhắc sử dụng các giải pháp bảo mật khác như SHA-256 hoặc SHA-512 để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu. 

Hàm md5_file() PHP được sử dụng để làm gì?

Hàm md5_file() được sử dụng để tính toán giá trị băm MD5 của một tệp tin. Giá trị băm này có thể được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin hoặc so sánh hai tệp với nhau.

Tại sao nên sử dụng hàm md5_file()?

Hàm md5_file() là một công cụ mạnh mẽ để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin và có khả năng xử lí với các tệp tin lớn. Nó cũng cho phép lưu giá trị băm vào trong tệp tin để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin trong tương lai.

Giá trị băm MD5 có an toàn không?

Giá trị băm MD5 không còn được coi là an toàn cho các ứng dụng bảo mật cao vì nó đã bị phá vỡ trong quá khứ. Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng bảo mật cao, hãy sử dụng các thuật toán băm khác như SHA-256 hoặc SHA-512 để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu.

Tại sao không nên chỉ sử dụng md5_file() để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin?

Hàm md5_file() chỉ tính toán giá trị băm của tệp tin và không kiểm tra nội dung của tệp. Do đó, việc sử dụng hàm này để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp cần được kết hợp với các biện pháp bảo mật khác như ký số điện tử (digital signature) hoặc mã hóa dữ liệu (data encryption).

Làm thế nào để tính toán giá trị băm MD5 của một chuỗi?

Để tính toán giá trị băm MD5 của một chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm md5() PHP.