Hàm localeconv() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm localeconv() PHP là một trong những hàm tích hợp sẵn trong PHP. Hàm này được sử dụng để lấy thông tin số và tiền tệ địa phương. Kết quả trả về của hàm là một mảng chứa thông tin định dạng số và tiền tệ địa phương.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về Hàm localeconv() PHP

Hàm localeconv() PHP là một hàm không có tham số, nó trả về dữ liệu dựa trên ngôn ngữ hiện tại được thiết lập bởi hàm setlocale(). Mảng kết quả bao gồm các trường sau:

 • decimal_point: Ký tự phân cách thập phân.
 • thousand_sep: Ký tự phân cách hàng nghìn.
 • grouping: Mảng chứa thông tin về cách nhóm các số. Ví dụ, 1 000 000.
 • int_curr_symbol: Ký hiệu tiền tệ quốc tế, ví dụ USD.
 • currency_symbol: Ký hiệu tiền tệ địa phương, ví dụ $.
 • mon_decimal_point: Ký tự phân cách thập phân tiền tệ.
 • mon_thousands_sep: Ký tự phân cách hàng nghìn tiền tệ.
 • Mon_grouping: Mảng chứa thông tin về cách nhóm các số tiền tệ. Ví dụ, 1 00 00 00.
 • positive_sign: Dấu cho giá trị dương.
 • negative_sign: Dấu cho giá trị âm.
 • int_frac_digits: Số chữ số phần thập phân quốc tế.
 • frac_digits: Số chữ số phần thập phân địa phương.
 • p_cs_precedes: Giá trị là TRUE (1) nếu ký hiệu tiền tệ đi trước giá trị dương và FALSE (0) nếu ngược lại.
 • n_cs_precedes: Giá trị là TRUE (1) nếu ký hiệu tiền tệ đi trước giá trị âm và FALSE (0) nếu ngược lại.
 • p_sep_by_space: Giá trị là TRUE (1) nếu có khoảng trống phân tách giữa ký hiệu tiền tệ và giá trị dương, ngược lại sẽ là FALSE (0).
 • n_sep_by_space: Giá trị là TRUE (1) nếu có khoảng trống phân tách giữa ký hiệu tiền tệ và giá trị âm, ngược lại sẽ là FALSE (0).
 • p_sign_posn: Công thức định dạng chuỗi cho giá trị dương. Mỗi số tương ứng với một điều kiện đã liệt kê ở trên.
 • n_sign_posn: Công thức định dạng chuỗi cho giá trị âm. Mỗi số tương ứng với một điều kiện đã liệt kê ở trên.

Hàm localeconv() PHP là một hàm tích hợp sẵn của PHP được sử dụng để lấy thông tin định dạng số và tiền tệ địa phương. Hàm này trả về một mảng chứa các thông tin như ký tự phân cách thập phân, ký tự phân cách hàng nghìn, ký hiệu tiền tệ quốc tế và địa phương, dấu cho giá trị dương và âm, v.v.

Hướng dẫn sử dụng Hàm localeconv() PHP

Để sử dụng hàm localeconv() PHP, không cần truyền bất kỳ tham số nào vào hàm. Hàm này sẽ trả về một mảng chứa thông tin định dạng số và tiền tệ địa phương dựa trên ngôn ngữ hiện tại được thiết lập bởi hàm setlocale().

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng hàm localeconv() trong PHP:

<?php
setlocale(LC_ALL, 'en_US.utf8');
print_r(localeconv());
?>

Kết quả trả về sẽ là:

Array
(
  [decimal_point] => .
  [thousands_sep] => ,
  [int_curr_symbol] => USD
  [currency_symbol] => $
  [mon_decimal_point] => .
  [mon_thousands_sep] => ,
  [positive_sign] => 
  [negative_sign] => -
  [int_frac_digits] => 2
  [frac_digits] => 2
  [p_cs_precedes] => 1
  [p_sep_by_space] => 0
  [n_cs_precedes] => 1
  [n_sep_by_space] => 0
  [p_sign_posn] => 1
  [n_sign_posn] => 1
  [grouping] => Array
    (
      [0] => 3
    )

  [mon_grouping] => Array
    (
      [0] => 3
    )

)

Cách triển khai hàm localeconv() PHP

Hàm localeconv() trong PHP được sử dụng để lấy thông tin về cài đặt địa phương hiện tại của hệ thống. Hàm này trả về một mảng chứa các thông tin sau:

 • thousands_sep: Ký tự phân cách hàng nghìn.
 • decimal_point: Ký tự thập phân.
 • grouping: Chuỗi ký tự phân cách nhóm hàng nghìn.
 • mon_thousands_sep: Ký tự phân cách hàng nghìn trong định dạng số tiền.
 • mon_decimal_point: Ký tự thập phân trong định dạng số tiền.
 • mon_grouping: Chuỗi ký tự phân cách nhóm hàng nghìn trong định dạng số tiền.
 • positive_sign: Ký tự biểu thị số dương.
 • negative_sign: Ký tự biểu thị số âm.
 • currency_symbol: Ký hiệu tiền tệ.
 • int_curr_symbol: Ký hiệu tiền tệ ngắn gọn.
 • currency_code: Mã tiền tệ.
 • number_format: Định dạng số.
 • percent_format: Định dạng phần trăm.

Hàm localeconv() có thể được triển khai như sau:

function localeconv() {
 $locale = setlocale(LC_ALL, 0);
 $conv = array();
 $conv['thousands_sep'] = localeconv($locale)['thousands_sep'];
 $conv['decimal_point'] = localeconv($locale)['decimal_point'];
 $conv['grouping'] = localeconv($locale)['grouping'];
 $conv['mon_thousands_sep'] = localeconv($locale)['mon_thousands_sep'];
 $conv['mon_decimal_point'] = localeconv($locale)['mon_decimal_point'];
 $conv['mon_grouping'] = localeconv($locale)['mon_grouping'];
 $conv['positive_sign'] = localeconv($locale)['positive_sign'];
 $conv['negative_sign'] = localeconv($locale)['negative_sign'];
 $conv['currency_symbol'] = localeconv($locale)['currency_symbol'];
 $conv['int_curr_symbol'] = localeconv($locale)['int_curr_symbol'];
 $conv['currency_code'] = localeconv($locale)['currency_code'];
 $conv['number_format'] = localeconv($locale)['number_format'];
 $conv['percent_format'] = localeconv($locale)['percent_format'];
 return $conv;
}

Ví dụ:

$conv = localeconv();
echo $conv['thousands_sep']; // Output: ,
echo $conv['decimal_point']; // Output: .
echo $conv['grouping']; // Output: ',000'
echo $conv['mon_thousands_sep']; // Output: ,
echo $conv['mon_decimal_point']; // Output: .
echo $conv['mon_grouping']; // Output: ',000'
echo $conv['positive_sign']; // Output: +
echo $conv['negative_sign']; // Output: -
echo $conv['currency_symbol']; // Output: VND
echo $conv['int_curr_symbol']; // Output: VND
echo $conv['currency_code']; // Output: VND
echo $conv['number_format']; // Output: %i
echo $conv['percent_format']; // Output: %f

Ưu và Nhược điểm của Hàm localeconv() PHP

Ưu điểm của hàm localeconv() PHP là nó cung cấp cho người dùng các thông tin định dạng số và tiền tệ địa phương, giúp cho việc định dạng hiển thị số và tiền tệ trở nên dễ dàng hơn. Hàm này cũng không yêu cầu bất kỳ tham số nào, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người lập trình.

Tuy nhiên, hàm localeconv() có một số nhược điểm như sau:

 • Chỉ hoạt động trên các hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ đa quốc gia.
 • Kết quả trả về phụ thuộc vào ngôn ngữ được thiết lập bởi hàm setlocale(), do đó, nếu thiết lập sai ngôn ngữ, hàm sẽ trả về kết quả không chính xác.

Lời khuyên về Hàm localeconv() PHP

Hàm localeconv() PHP là một công cụ hữu ích để định dạng hiển thị số và tiền tệ địa phương trong PHP. Tuy nhiên, để sử dụng hàm này, người lập trình cần phải thiết lập đúng ngôn ngữ thông qua hàm setlocale(). Nếu không sử dụng đúng cách, kết quả trả về có thể không chính xác và gây ra lỗi trong ứng dụng.

Vì vậy, khi sử dụng hàm localeconv() trong PHP, cần đảm bảo thiết lập đúng ngôn ngữ và kiểm tra kết quả trả về để đảm bảo tính chính xác của ứng dụng.

Hàm localeconv() PHP được sử dụng để làm gì?

Trả về thông tin số và tiền tệ địa phương.

Có cần truyền tham số vào hàm localeconv() không?

Không, hàm này không yêu cầu tham số đầu vào nào.

Kết quả trả về của hàm localeconv() PHP là gì?

Một mảng chứa thông tin định dạng số và tiền tệ địa phương dựa trên ngôn ngữ hiện tại được thiết lập bởi hàm setlocale().

Hàm localeconv() PHP hoạt động trên các hệ thống nào?

Hàm localeconv() hoạt động trên các hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ đa quốc gia.

Cần lưu ý gì khi sử dụng hàm localeconv() trong PHP?

Cần thiết lập đúng ngôn ngữ thông qua hàm setlocale() để đảm bảo tính chính xác của kết quả trả về.