Hàm ltrim() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm ltrim() PHP là một trong những hàm xử lý chuỗi được tích hợp sẵn trong PHP. Hàm này thường được sử dụng để loại bỏ khoảng trắng từ đầu của một chuỗi hoặc các ký tự khác từ đầu của chuỗi. Hàm ltrim() cung cấp cho chúng ta khả năng kiểm soát việc loại bỏ ký tự từ đầu chuỗi thông qua cách truyền vào các tham số tương ứng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm ltrim() PHP Là gì

Hàm ltrim() PHP giúp loại bỏ các ký tự không mong muốn từ đầu chuỗi. Ký tự có thể được chỉ định trực tiếp trong tham số của hàm, hoặc nó có thể được chỉ định thông qua các biến.

Cú pháp của hàm ltrim() như sau:

ltrim(string,charlist)

Trong đó:

 • string (Bắt buộc): Chuỗi cần xử lý
 • charlist (Tuỳ chọn): Ký tự cần xóa khỏi chuỗi. Nếu không có giá trị nào được truyền vào, hàm sẽ loại bỏ khoảng trắng.

Hướng dẫn Hàm ltrim() PHP

Để sử dụng hàm ltrim() PHP, bạn cần truyền chuỗi cần xử lý vào tham số đầu tiên. Tham số thứ hai là một chuỗi ký tự cần loại bỏ từ đầu chuỗi ban đầu.

Ví dụ sau đây sẽ minh họa cách sử dụng hàm ltrim() để loại bỏ khoảng trắng từ đầu của một chuỗi:

$str = "   Xin chào mọi người!  ";
echo "Chuỗi ban đầu: " . $str . "<br>";
echo "Chuỗi sau khi xử lý: " . ltrim($str);

Kết quả hiển thị sẽ là:

Chuỗi ban đầu:    Xin chào mọi người!    
Chuỗi sau khi xử lý: Xin chào mọi người!  

Cách triển khai hàm ltrim() PHP

Hàm ltrim() trong PHP được sử dụng để loại bỏ các ký tự trắng hoặc các ký tự được chỉ định từ đầu của một chuỗi. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function ltrim($str, $characters = "") {
 if (empty($characters)) {
  $characters = " \t\n\r\0";
 }
 return preg_replace("/^" . $characters . "/", "", $str);
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Đầu tiên, hàm kiểm tra xem tham số characters có rỗng hay không. Nếu rỗng, hàm sẽ sử dụng một chuỗi mặc định là các ký tự trắng.
 • Sau đó, hàm sử dụng hàm preg_replace() để loại bỏ các ký tự trong chuỗi characters từ đầu của chuỗi str.

Ví dụ:

$str = "  Hello World  ";
echo ltrim($str); // Output: Hello World

$str = "Hello World";
echo ltrim($str, " "); // Output: Hello World

$str = "Hello World";
echo ltrim($str, "H"); // Output: ello World

Một cách triển khai khác của hàm ltrim() là sử dụng hàm strtok(). Hàm strtok() sẽ trả về một con trỏ đến ký tự đầu tiên của chuỗi không phải là ký tự trắng. Sau đó, hàm có thể sử dụng hàm substr() để lấy phần còn lại của chuỗi.

function ltrim($str) {
 $ptr = strtok($str, " \t\n\r\0");
 return $ptr ? $ptr : "";
}

Ví dụ:

$str = "  Hello World  ";
echo ltrim($str); // Output: Hello World

$str = "Hello World";
echo ltrim($str); // Output: Hello World

$str = "Hello World";
echo ltrim($str, "H"); // Output: ello World

Ưu và Nhược điểm Hàm ltrim() PHP

Ưu điểm

 • Dễ sử dụng và hiệu quả trong việc xử lý chuỗi.
 • Có khả năng xóa các ký tự không mong muốn từ đầu chuỗi.

Nhược điểm

 • Không thể loại bỏ các ký tự từ cuối chuỗi.
 • Nếu bạn không chỉ định tham số thứ hai, hàm sẽ loại bỏ tất cả các khoảng trắng từ đầu chuỗi, điều này có thể gây ra sự thất thoát dữ liệu.

Lời khuyên Hàm ltrim() PHP

 • Nếu bạn muốn loại bỏ các ký tự từ đầu chuỗi, hãy sử dụng hàm ltrim().
 • Không sử dụng hàm này để xóa khoảng trắng ở cuối chuỗi – hãy sử dụng hàm rtrim() thay thế.
 • Luôn luôn chỉ định tham số thứ hai nếu bạn muốn loại bỏ một loại ký tự cụ thể từ đầu chuỗi.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm ltrim() PHP. Hàm này là một trong những hàm xử lý chuỗi được tích hợp sẵn trong PHP và thường được sử dụng để loại bỏ ký tự không mong muốn từ đầu chuỗi hoặc các khoảng trắng không cần thiết. Bạn nên luôn luôn chỉ định tham số thứ hai khi sử dụng hàm này để tránh việc mất dữ liệu không mong muốn. 

1. Hàm ltrim() PHP có thể loại bỏ tất cả các dấu cách khỏi chuỗi không?

Có, nếu bạn không chỉ định tham số thứ hai, hàm ltrim() sẽ loại bỏ tất cả các khoảng trắng từ đầu chuỗi.

2. Tôi có thể sử dụng hàm ltrim() để loại bỏ các ký tự khác ngoài khoảng trắng không?

Có, bạn có thể chỉ định ký tự cần xóa trong tham số thứ hai của hàm ltrim(). Khi đó, hàm sẽ loại bỏ những ký tự được chỉ định đó từ đầu chuỗi.

3. Hàm ltrim() có loại bỏ được ký tự từ cuối chuỗi không?

Không, hàm ltrim() chỉ loại bỏ các ký tự từ đầu chuỗi. Nếu bạn muốn loại bỏ các ký tự từ cuối chuỗi, hãy sử dụng hàm rtrim().

4. Có bao nhiêu tham số trong hàm ltrim()?

Hàm ltrim() có hai tham số: chuỗi cần xử lý và ký tự cần loại bỏ từ đầu chuỗi.

5. Tại sao tôi nên sử dụng hàm ltrim() PHP?

Bạn nên sử dụng hàm ltrim() PHP nếu bạn muốn loại bỏ các ký tự không mong muốn từ đầu chuỗi hoặc các khoảng trắng không cần thiết. Hàm này là một trong những hàm xử lý chuỗi tiện ích mà PHP cung cấp.