Hàm fprint() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm fprint() PHP là một hàm được sử dụng để hiển thị nội dung ra màn hình hoặc lưu trữ nó vào một tệp tin. Nó cho phép in các giá trị của biến, chuỗi hoặc mảng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm fprint() PHP, cùng với cú pháp, ví dụ và những ưu và nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về hàm fprint() PHP

Hàm fprint() PHP là một hàm được sử dụng để hiển thị nội dung ra màn hình hoặc lưu trữ nó vào một tệp tin. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị kết quả của một phép tính hoặc một giá trị của biến lên màn hình, bạn có thể sử dụng hàm fprint().

Cú pháp của hàm fprint() như sau:

int fprintf ( resource $stream , string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] )

Trong đó:

 • $stream: là một file handle được trả về bởi fopen() hoặc fsockopen().
 • $format: là chuỗi định dạng.
 • $args: là giá trị muốn in ra.

Khi sử dụng hàm fprint(), bạn có thể sử dụng các ký tự đặc biệt trong chuỗi định dạng để hiển thị các giá trị khác nhau:

 • %s: cho phép in ra một chuỗi.
 • %d hoặc %i: cho phép in ra một số nguyên.
 • %f: cho phép in ra một số thực.

Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị giá trị của một biến $x lên màn hình, bạn có thể sử dụng hàm fprint() như sau:

$x = 10;
fprintf(STDOUT, "Giá trị của biến \$x là %d.", $x);

Đoạn mã trên sẽ hiển thị ra màn hình dòng chữ “Giá trị của biến $x là 10.”

Hàm fprint() PHP là gì?

Hàm fprint() PHP là một hàm được sử dụng để hiển thị nội dung ra màn hình hoặc lưu trữ nó vào một tệp tin. Nó hoạt động tương tự như hàm print(), với sự khác biệt là hàm fprint() cho phép bạn lưu trữ kết quả vào một file hoặc một stream.

Hàm fprint() có cú pháp như sau:

int fprintf ( resource $stream , string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] )

Trong đó, $stream là một file handle được trả về bởi fopen() hoặc fsockopen(), $format là chuỗi định dạng và $args là giá trị muốn in ra.

Hướng dẫn sử dụng hàm fprint() PHP

Để sử dụng hàm fprint() PHP, bạn cần biết các tham số của nó:

 • $stream: là một file handle được trả về bởi fopen() hoặc fsockopen().
 • $format: là chuỗi định dạng.
 • $args: là giá trị muốn in ra.

Bạn có thể sử dụng các ký tự đặc biệt trong chuỗi định dạng để hiển thị các giá trị khác nhau:

 • %s: cho phép in ra một chuỗi.
 • %d hoặc %i: cho phép in ra một số nguyên.
 • %f: cho phép in ra một số thực.

Ví dụ, để in ra một chuỗi “Hello world!” lên màn hình, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

fprintf(STDOUT, "Hello world!");

Đoạn mã trên sẽ hiển thị ra màn hình dòng chữ “Hello world!”

Nếu bạn muốn lưu trữ nội dung vào một tệp tin, bạn cần mở file bằng hàm fopen() trước. Ví dụ, để lưu trữ giá trị của biến $x vào một file có tên là “output.txt”, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

$x = 10;
$file = fopen("output.txt", "w");
fprintf($file, "Giá trị của biến \$x là %d.", $x);
fclose($file);

Đoạn mã trên sẽ tạo ra một file “output.txt” và ghi vào file đó dòng chữ “Giá trị của biến $x là 10.”

Ví dụ về hàm fprint() PHP

Ví dụ 1: Hiển thị giá trị của biến lên màn hình

$x = 10;
fprintf(STDOUT, "Giá trị của biến \$x là %d.", $x);

Đoạn mã trên sẽ hiển thị ra màn hình dòng chữ “Giá trị của biến $x là 10.”

Ví dụ 2: Lưu trữ giá trị của biến vào một file

$x = 10;
$file = fopen("output.txt", "w");
fprintf($file, "Giá trị của biến \$x là %d.", $x);
fclose($file);

Đoạn mã trên sẽ tạo ra một file “output.txt” và ghi vào file đó dòng chữ “Giá trị của biến $x là 10.”

Ví dụ 3: Sử dụng ký tự đặc biệt trong chuỗi định dạng

$x = 10;
$y = 5;
$file = fopen("output.txt", "w");
fprintf($file, "Tổng của %d và %d là %d.", $x, $y, $x + $y);
fclose($file);

Đoạn mã trên sẽ tạo ra một file “output.txt” và ghi vào file đó dòng chữ “Tổng của 10 và 5 là 15.”

Ví dụ 4: Sử dụng hàm fprint() để hiển thị thông báo lỗi

function divide($a, $b) {
  if ($b == 0) {
    fprintf(STDERR, "Lỗi: Không thể chia cho số 0.");
    return;
  }
  return $a / $b;
}

$result = divide(10, 0);

Đoạn mã trên sẽ in ra thông báo lỗi “Lỗi: Không thể chia cho số 0.” trên màn hình.

Cách triển khai hàm fprint() PHP

Hàm fprintf() trong PHP dùng để ghi một chuỗi được định dạng vào một luồng. Hàm có cú pháp như sau:

fprintf(stream, format, ...);

Trong đó:

 • stream là một luồng có thể ghi.
 • format là một chuỗi định dạng.
 • ... là các đối số được sử dụng để định dạng chuỗi.

Hàm fprintf() sẽ thay thế các ký tự % trong format bằng các đối số tương ứng. Các ký tự % được sử dụng để định dạng dữ liệu trong chuỗi.

Một số ký tự định dạng phổ biến trong PHP bao gồm:

 • %s: Dùng để định dạng chuỗi.
 • %d: Dùng để định dạng số nguyên.
 • %f: Dùng để định dạng số thực.
 • %c: Dùng để định dạng ký tự.
 • %b: Dùng để định dạng số nhị phân.
 • %o: Dùng để định dạng số bát phân.
 • %x: Dùng để định dạng số thập lục phân.

Ví dụ:

$name = "John Doe";
$age = 30;

fprintf(STDOUT, "Name: %s\n", $name);
fprintf(STDOUT, "Age: %d\n", $age);

Sẽ xuất ra kết quả như sau:

Name: John Doe
Age: 30

Một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm fprintf():

// Ghi một chuỗi vào một file
$file = fopen("output.txt", "w");

fprintf($file, "This is a line of text.\n");

fclose($file);

// Ghi một chuỗi định dạng vào một file
$file = fopen("output.txt", "w");

fprintf($file, "Name: %s\n", $name);
fprintf($file, "Age: %d\n", $age);

fclose($file);

Hàm fprintf() là một hàm rất hữu ích trong PHP. Nó được sử dụng thường xuyên để ghi dữ liệu vào các luồng, chẳng hạn như file, database, v.v.

Ưu và nhược điểm của hàm fprint() PHP

Ưu điểm

 • Cho phép hiển thị nội dung ra màn hình hoặc lưu trữ nó vào một tệp tin.
 • Có thể sử dụng các ký tự đặc biệt trong chuỗi định dạng để hiển thị các giá trị khác nhau.

Nhược điểm

 • Không tương thích với các ứng dụng web có tính năng hiển thị trực tiếp trên trình duyệt.
 • Không thể sử dụng để in ra các đối tượng phức tạp.

Lời khuyên khi sử dụng hàm fprint() PHP

Khi sử dụng hàm fprint() PHP, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Kiểm tra xem file handle đã được mở hay chưa trước khi sử dụng hàm fprint().
 • Tránh sử dụng quá nhiều ký tự đặc biệt trong chuỗi định dạng vì nó có thể làm cho đoạn mã của bạn khó đọc và hiểu.
 • Sử dụng hàm fclose() để đóng file handle sau khi đã sử dụng xong.

Kết luận

Hàm fprint() PHP là một công cụ mạnh mẽ để hiển thị nội dung hoặc lưu trữ nó vào một tệp tin. Nó có thể giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề trong lập trình PHP và là một phần không thể thiếu trong bất kỳ dự án nào. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ các ưu và nhược điểm của hàm fprint() để sử dụng nó một cách hiệu quả. 

Hàm fprint() PHP là gì?

Hàm fprint() PHP là một hàm được sử dụng để hiển thị nội dung ra màn hình hoặc lưu trữ nó vào một tệp tin.

Hàm fprint() PHP có thể hiển thị nội dung ra màn hình như thế nào?

Để hiển thị nội dung ra màn hình, bạn có thể sử dụng đối số STDIN hoặc STDOUT.

Hàm fprint() PHP có thể lưu trữ nội dung vào một tệp tin như thế nào?

Để lưu trữ nội dung vào một tệp tin, bạn cần mở file bằng hàm fopen() trước và sử dụng handle của file đó làm đối số cho hàm fprint().

Có bao nhiêu ký tự đặc biệt có thể được sử dụng trong chuỗi định dạng của hàm fprint() PHP?

Có ba ký tự đặc biệt có thể được sử dụng trong chuỗi định dạng của hàm fprint() PHP: %s, %d hoặc %i, và %f.

Hàm fprint() PHP có nhược điểm gì?

Hàm fprint() PHP không tương thích với các ứng dụng web có tính năng hiển thị trực tiếp trên trình duyệt và không thể sử dụng để in ra các đối tượng phức tạp.