Hàm explode() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm explode() PHP là một hàm rất phổ biến và hữu ích trong quá trình xử lý chuỗi dữ liệu. Hàm này giúp chúng ta tách một chuỗi thành một mảng các phần tử, sử dụng một ký tự phân tách được chỉ định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tổng quan về hàm explode() PHP, hiểu cách sử dụng nó và tìm hiểu ưu nhược điểm của hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm explode() PHP

Hàm explode() PHP thực hiện việc tách một chuỗi thành một mảng các phần tử, sử dụng một ký tự phân tách được chỉ định. Khi gặp ký tự phân tách trong chuỗi, hàm sẽ cắt chuỗi và thêm phần tử mới vào mảng kết quả. Đây là cú pháp của hàm explode():

array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit = PHP_INT_MAX ] )

Trong đó:

 • $delimiter: Ký tự phân tách chuỗi.
 • $string: Chuỗi cần tách.
 • $limit (tùy chọn): Số lượng phần tử tối đa trong mảng kết quả.

Hàm explode() PHP cho phép chúng ta tách một chuỗi thành một mảng các phần tử dựa trên một ký tự phân tách. Khi gặp ký tự phân tách trong chuỗi, hàm sẽ cắt chuỗi và thêm phần tử mới vào mảng kết quả. Điều này rất hữu ích khi chúng ta muốn xử lý các chuỗi có định dạng cụ thể hoặc tách dữ liệu theo nguyên tắc nào đó.

Hướng dẫn Hàm explode() PHP

Để sử dụng hàm explode() PHP, chúng ta chỉ cần truyền vào hai tham số chính: ký tự phân tách và chuỗi cần tách. Dưới đây là ví dụ minh họa:

<?php
$str = "Apple, Banana, Orange";
$arr = explode(", ", $str);
print_r($arr);
?>

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là một mảng chứa các phần tử “Apple”, “Banana” và “Orange”.

Cách triển khai hàm explode() PHP

Hàm explode() trong PHP dùng để tách một chuỗi thành một mảng dựa trên một ký tự phân cách. Hàm có cú pháp như sau:

explode(separator, string, limit);

Trong đó:

 • separator là ký tự hoặc chuỗi phân cách các phần của chuỗi.
 • string là chuỗi cần tách.
 • limit là số phần của chuỗi cần tách, theo thứ tự từ trái sang phải. Nếu limit là một số âm, hàm sẽ tách từ cuối chuỗi, đếm ngược từ 0. Nếu limit là 0, hàm sẽ tách tất cả các phần của chuỗi.

Ví dụ:

$string = "Hello, world! This is a PHP tutorial.";
$separator = " ";
$array = explode($separator, $string);

print_r($array);

Sẽ xuất ra kết quả như sau:

Array
(
  [0] => Hello
  [1] => world!
  [2] => This
  [3] => is
  [4] => a
  [5] => PHP
  [6] => tutorial.
)

Nếu separator không được tìm thấy trong string, hàm sẽ trả về một mảng có một phần duy nhất, là string. Nếu limit là một số âm và separator không được tìm thấy trong string, hàm sẽ trả về một mảng rỗng.

Một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm explode():

// Tách một chuỗi theo ký tự khoảng trắng
$string = "Hello, world! This is a PHP tutorial.";
$array = explode(" ", $string);

// Tách một chuỗi theo ký tự dấu phẩy
$string = "Hello, world! This is, a, PHP, tutorial.";
$array = explode(",", $string);

// Tách một chuỗi theo ký tự khoảng trắng, nhưng chỉ lấy 2 phần đầu tiên
$string = "Hello, world! This is a PHP tutorial.";
$array = explode(" ", $string, 2);

// Tách một chuỗi theo ký tự khoảng trắng, nhưng đếm ngược từ cuối chuỗi
$string = "Hello, world! This is a PHP tutorial.";
$array = explode(" ", $string, -2);

Hàm explode() là một hàm rất hữu ích trong PHP. Nó được sử dụng thường xuyên để phân tích dữ liệu chuỗi.

Ưu và Nhược điểm Hàm explode() PHP

Hàm explode() PHP mang lại nhiều lợi ích trong việc xử lý chuỗi dữ liệu. Tuy nhiên, cũng có nhược điểm cần lưu ý. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của hàm explode():

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng: Hàm explode() PHP có cú pháp đơn giản và dễ hiểu.
 • Tiết kiệm thời gian: Thay vì phải viết mã lặp để tách chuỗi, chúng ta chỉ cần sử dụng hàm explode() và tiết kiệm được thời gian.

Nhược điểm:

 • Không xử lý được chuỗi phức tạp: Hàm explode() chỉ tách chuỗi dựa trên một ký tự phân tách đơn giản. Nếu chuỗi có định dạng phức tạp hơn, hàm này không thể áp dụng.
 • Không hỗ trợ xử lý biểu thức chính quy: Hàm explode() không thể sử lý.

Lời khuyên sử dụng Hàm explode() PHP

Khi sử dụng hàm explode() PHP, có vài lời khuyên cần lưu ý để đảm bảo việc xử lý chuỗi dữ liệu hiệu quả và tránh các vấn đề không mong muốn. Dưới đây là một số lời khuyên khi sử dụng hàm explode():

 1. Kỹ thuật xử lý chuỗi phức tạp: Nếu chuỗi của bạn có định dạng phức tạp hơn chỉ sử dụng một ký tự phân tách, hãy xem xét sử dụng các kỹ thuật xử lý chuỗi phức tạp hơn như regular expressions (biểu thức chính quy) hoặc hàm preg_split() trong PHP.
 2. Xử lý ký tự phân tách xuất hiện liên tiếp: Trong trường hợp chuỗi có xuất hiện các ký tự phân tách liên tiếp, hàm explode() PHP sẽ tạo ra các phần tử rỗng trong mảng kết quả. Điều này có thể gây ra sự không nhất quán trong dữ liệu. Bạn có thể kiểm tra và loại bỏ các phần tử rỗng bằng cách sử dụng hàm array_filter().
 3. Kiểm tra hợp lệ của đối số: Trước khi sử dụng hàm explode(), hãy kiểm tra tính hợp lệ của các đối số như ký tự phân tách và chuỗi cần tách. Điều này giúp tránh các lỗi không mong muốn trong quá trình thực thi.
 4. Sử dụng tham số limit (tùy chọn): Tham số limit cho phép bạn xác định số lượng phần tử tối đa trong mảng kết quả. Nếu chỉ muốn lấy một số phần tử đầu tiên, bạn có thể sử dụng tham số này để giới hạn kết quả.

Có thể sử dụng nhiều ký tự phân tách với hàm explode() PHP không? 

Không, hàm explode() chỉ hỗ trợ một ký tự phân tách duy nhất. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng kỹ thuật xử lý chuỗi phức tạp hơn để tách chuỗi dựa trên nhiều ký tự phân tách.

Hàm explode() PHP có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Có, hàm explode() trong PHP phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, nếu ký tự phân tách có sự khác biệt về chữ hoa chữ thường, hàm sẽ không tách chuỗi tương ứng.

Làm cách nào để kiểm tra xem chuỗi có thể được tách bởi hàm explode() hay không?

Bạn có thể kiểm tra xem chuỗi có chứa ký tự phân tách hoặc không bằng cách sử dụng hàm strpos() để tìm kiếm ký tự phân tách trong chuỗi. Nếu kết quả trả về không phải là false, chuỗi có thể được tách bằng hàm explode().

Làm thế nào để tách chuỗi ngược lại bằng hàm explode() PHP ?

Để tách chuỗi ngược lại, bạn có thể sử dụng hàm implode() trong PHP. Hàm này cho phép bạn nối các phần tử trong mảng thành một chuỗi, sử dụng ký tự phân tách được chỉ định.

Hàm explode() PHP có thay đổi chuỗi gốc không?

Không, hàm explode() không làm thay đổi chuỗi ban đầu. Nó chỉ tạo ra một mảng mới chứa các phần tử được tách từ chuỗi gốc.