Hàm echo() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm echo() trong PHP là một hàm có sẵn được sử dụng để xuất dữ liệu ra trình duyệt. Đây là một trong những hàm quan trọng nhất và phổ biến nhất trong PHP. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm echo() PHP, cùng với các ví dụ minh họa và lời khuyên khi sử dụng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm echo() PHP

Trong PHP, hàm echo() được sử dụng để hiển thị thông tin ra màn hình hoặc trình duyệt. Đây là một cách đơn giản và nhanh chóng để in ra dữ liệu cho người dùng xem. Cú pháp của hàm này rất đơn giản và có thể được sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn hiển thị dữ liệu trên trang web của mình.

Hàm echo() trong PHP được sử dụng để hiển thị thông tin ra màn hình hoặc trình duyệt. Cú pháp cơ bản của hàm echo() như sau:

echo expression;

Trong đó, expression là biểu thức mà bạn muốn hiển thị trên trang web của mình.

Hướng dẫn Hàm echo() PHP

Để sử dụng hàm echo() trong PHP, bạn có thể làm như sau:

 1. Sử dụng cú pháp đơn giản để in ra một chuỗi văn bản:
echo "Hello World!";
 1. In ra một biến bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép:
$name = "John Doe";
echo "My name is $name";
 1. In ra một biến bằng cách sử dụng dấu ngoặc nhọn:
$name = "John Doe";
echo "My name is {$name}";
 1. Kết hợp nhiều văn bản và biến bằng cách sử dụng dấu chấm:
$first_name = "John";
$last_name = "Doe";
echo "My name is " . $first_name . " " . $last_name;
 1. Hiển thị các ký tự đặc biệt bằng cách sử dụng ký tự backslash ():
echo "This is a \"quoted\" text.";

Cách triển khai hàm echo() PHP

Hàm echo() là một câu lệnh trong PHP để xuất một hoặc nhiều biểu thức ra màn hình. Hàm echo() không cần dùng dấu ngoặc đơn, nhưng nếu bạn muốn truyền nhiều hơn một tham số cho hàm echo(), sử dụng dấu ngoặc đơn sẽ tạo ra lỗi phân tích cú pháp.

Cú pháp của hàm echo() PHP như sau:

echo [expression];

Trong đó, expression có thể là một chuỗi, biến, biểu thức hoặc kết quả của một hàm.

Ví dụ:

<?php
echo "Hello, world!";
echo $name;
echo 1 + 2;
echo 3 * 4;
?>

Sẽ xuất ra kết quả như sau:

Hello, world!
John Doe
7
12

Hàm echo() PHP có một cú pháp rút gọn, trong đó bạn có thể ngay lập tức đặt dấu bằng sau thẻ mở PHP. Cú pháp này có thể được sử dụng ngay cả khi cài đặt tùy chọn short_open_tag bị tắt.

Cú pháp rút gọn của hàm echo() như sau:

<?= expression; ?>

Ví dụ:

<?= "Hello, world!"; ?>

Sẽ xuất ra kết quả như sau:

Hello, world!

Hàm echo() không có giá trị trả về.

Một số thay thế cho hàm echo() trong PHP bao gồm:

 • Hàm print() cũng có thể được sử dụng để xuất một hoặc nhiều biểu thức ra màn hình. Tuy nhiên, hàm print() trả về một giá trị nguyên, là 1.
 • Hàm printf() có thể được sử dụng để xuất một biểu thức theo định dạng cụ thể.
 • Hàm var_dump() có thể được sử dụng để xuất thông tin chi tiết về một biến hoặc biểu thức.

Hàm echo() là một trong những câu lệnh PHP cơ bản nhất. Nó được sử dụng thường xuyên để xuất dữ liệu ra màn hình.

Ưu và Nhược điểm Hàm echo() PHP

Ưu điểm

 1. Cú pháp đơn giản và dễ hiểu.
 2. Cho phép hiển thị nhanh chóng các giá trị và biến lên trang web.

Nhược điểm

 1. Không cho phép bạn tuỳ chỉnh định dạng hiển thị.
 2. Không phù hợp cho việc in ra các đoạn văn bản lớn hoặc các đối tượng phức tạp.

Lời khuyên Hàm echo() PHP

Khi sử dụng hàm echo() trong PHP, bạn nên luôn kiểm tra rằng các giá trị và biến được hiển thị chính xác và theo ý muốn của mình. Ngoài ra, nếu bạn cần hiển thị đoạn văn bản lớn hoặc các đối tượng phức tạp hơn, bạn nên sử dụng các công cụ khác như HTML hoặc CSS để định dạng dữ liệu của mình.