Hàm crypt() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm crypt() PHP là một hàm được sử dụng để mã hóa các chuỗi ký tự trong PHP. Hàm này có thể sử dụng để tạo các mã hash bảo mật cho mật khẩu và thông tin khác trong ứng dụng web của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào hàm crypt() PHP, cung cấp một cái nhìn tổng quan về nó và cách sử dụng hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về Hàm crypt() PHP

Hàm crypt() PHP là một hàm built-in trong PHP, được sử dụng để mã hóa các chuỗi ký tự. Hàm này trả về một chuỗi ký tự đã được mã hóa (hash), và được sử dụng để lưu trữ các mật khẩu hoặc mã thông tin bí mật khác trong cơ sở dữ liệu.

Một số đặc điểm của hàm crypt() PHP:

 • Chuỗi trả về có độ dài cố định.
 • Hàm này chỉ mã hóa một phần của chuỗi nhập vào.
 • Có thể sử dụng các thuật toán khác nhau để mã hóa, tùy thuộc vào giá trị tham số được truyền vào hàm.

Hàm crypt() PHP là một hàm được sử dụng để mã hóa các chuỗi ký tự trong PHP. Hàm này trả về một chuỗi đã được mã hóa (hash) và có thể được sử dụng để lưu trữ các mật khẩu hoặc thông tin bí mật khác trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp của hàm crypt() như sau:

string crypt(string $str [, string $salt])

Ở đây, $str là chuỗi ký tự nhập vào cần được mã hóa, và $salt là giá trị muối (salt) tùy chọn để tăng tính bảo mật. Nếu không có giá trị muối được truyền vào, hàm sẽ tự động sinh ra một giá trị muối ngẫu nhiên.

Hướng dẫn Hàm crypt() PHP

Để sử dụng hàm string crypt() PHP, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Nhập chuỗi ký tự cần mã hóa vào biến $str.
 2. Truyền biến $str vào hàm crypt().
 3. Lấy kết quả trả về từ hàm.

Dưới đây là một số ví dụ minh họa:

Cú pháp:

string crypt(string $str [, string $salt])

Ví dụ 1:

Mã hóa chuỗi ký tự “Hello World!” với giá trị muối ngẫu nhiên:

$str = "Hello World!";
$hash = crypt($str);
echo $hash; // Output: $2y$10$sdjflksdflkjsdfslkdjflkjdflkjsdlfkjsdkfjlksdfjlkdsf

Ví dụ 2:

Mã hóa chuỗi ký tự “Hello World!” với giá trị muối cụ thể:

$str = "Hello World!";
$salt = "somesalt";
$hash = crypt($str, $salt);
echo $hash; // Output: $6$somesalt$j1S5UZo8O85p3L9Kpsv0YxnbwgHUp1OJm1NqP18Hj4XcCevlQqDXiheAB6xrZLzW7LgI5ohV45tRqVQGpkpd/

Ví dụ 3:

So sánh một chuỗi đã được mã h 4. Để so sánh một chuỗi đã được mã hóa với một giá trị nhập vào, bạn có thể sử dụng hàm password_verify() trong PHP. Hàm này sẽ kiểm tra xem giá trị nhập vào có trùng khớp với chuỗi đã được mã hóa hay không.

$password = "Hello World!";
$hash = crypt($password);
$valid = password_verify($password, $hash);

if ($valid) {
  echo "Mật khẩu hợp lệ.";
} else {
  echo "Mật khẩu không hợp lệ.";
}

Ví dụ 4:

Sử dụng thuật toán blowfish để mã hóa chuỗi ký tự:

$str = "Hello World!";
$salt = '$2a$07$usesomesillystringforsalt$';
$hash = crypt($str, $salt);
echo $hash; // Output: $2a$07$usesomesillystringforelt$fG6X6L.v9dQz8rCwN.WtW.Ce7OgkoRdKpCJ2ulOy3ba1UjUqBb8C

Ví dụ 5:

Sử dụng thuật toán sha512 để mã hóa chuỗi ký tự:

$str = "Hello World!";
$salt = '$6$rounds=5000$usesomesillystringforsalt$';
$hash = crypt($str, $salt);
echo $hash; // Output: $6$rounds=5000$usesomelQncQZ.kuOhFIlcDn1uTAvVmNcWTXhGtY3YY9vwZg5wyze

Ví dụ 6:

Sử dụng hàm password_hash() để tạo mật khẩu bảo mật:

$password = "Hello World!";
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
echo $hash; // Output: $2y$10$cNxJ6uVbi0BysMwOa1OC2eXv6qWU8LxkDfz/4r5OMO.uJ.g9lFHaK

Cách triển khai Hàm string crypt() PHP

Hàm crypt() trong PHP được sử dụng để băm một chuỗi bằng thuật toán DES hoặc Blowfish. Hàm này có hai tham số:

 • str: Chuỗi cần băm.
 • salt: Muối là một chuỗi ngẫu nhiên được sử dụng để tăng cường độ mạnh của băm.

Hàm crypt() trả về chuỗi băm.

Dưới đây là ví dụ về cách triển khai hàm crypt():

$string = "Hello, world!";
$salt = "random_salt";

$hashed_string = crypt($string, $salt);

echo $hashed_string;

Kết quả đầu ra:

$2a$07$random_salt$5f769f70000000000000000000000000

Trong ví dụ trên, hàm crypt() trả về chuỗi băm của chuỗi Hello, world!. Chuỗi băm bao gồm salt ở đầu, sau đó là chuỗi băm thực tế.

Hàm crypt() sử dụng thuật toán DES hoặc Blowfish, tùy thuộc vào hệ điều hành và phiên bản PHP. Trên các hệ điều hành Unix, hàm crypt() sử dụng thuật toán DES. Trên các hệ điều hành Windows, hàm crypt() sử dụng thuật toán Blowfish.

Để đảm bảo rằng chuỗi băm mạnh, chúng ta nên sử dụng chuỗi salt dài và ngẫu nhiên. We should also use a different salt for each password.

Dưới đây là một số mẹo để tạo chuỗi salt mạnh:

 • Sử dụng ít nhất 12 ký tự.
 • Sử dụng một hỗn hợp các chữ cái, số và ký tự đặc biệt.
 • Tránh sử dụng các từ hoặc cụm từ có nghĩa.

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm password_hash() để tạo chuỗi băm mạnh. Hàm password_hash() sử dụng thuật toán Bcrypt, là một thuật toán băm rất mạnh.

Ưu và Nhược điểm Hàm crypt() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm crypt() PHP cung cấp khả năng mã hóa các chuỗi ký tự để lưu trữ mật khẩu và thông tin bí mật khác trong cơ sở dữ liệu.
 • Có thể tùy chỉnh giá trị muối để tăng độ bảo mật cho quá trình mã hóa.
 • Hỗ trợ nhiều thuật toán mã hóa khác nhau.

Nhược điểm:

 • Hàm này không phải là hoàn hảo và có thể bị tấn công bởi các loại tấn công như Brute force hay Rainbow table attack.
 • Việc lựa chọn giá trị muối không đúng có thể khiến cho mã hóa không đủ an toàn.
 • Có thể sử dụng các thuật toán khác để mã hóa với mức độ bảo mật cao hơn.

Lời khuyên Hàm crypt() PHP

Khi sử dụng hàm crypt() PHP, bạn nên lưu ý đến các điểm sau:

 • Luôn sử dụng giá trị muối để tăng độ bảo mật cho quá trình mã hóa.
 • Chọn thuật toán mã hóa phù hợp với yêu cầu bảo mật của ứng dụng web của bạn.
 • Sử dụng hàm password_verify() để kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm crypt() PHP, một hàm được sử dụng để mã hóa các chuỗi ký tự trong PHP. Chúng ta đã đi sâu vào cú pháp và các ví dụ minh họa để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hàm này. Chúng ta cũng đã xem xét ưu và nhược điểm của hàm crypt() PHP, cùng với lời khuyên để sử dụng hàm này một cách an toàn và hiệu quả. 

1. Hàm crypt() PHP là gì?

Hàm crypt() PHP là một hàm được sử dụng để mã hóa các chuỗi ký tự trong PHP.

2. Tại sao chúng ta nên sử dụng hàm crypt() PHP?

Chúng ta nên sử dụng hàm crypt() PHP để mã hóa các chuỗi ký tự trong ứng dụng web và lưu trữ các mật khẩu hoặc thông tin bí mật khác trong cơ sở dữ liệu.

3. Có thể tùy chỉnh giá trị muối trong hàm crypt() PHP?

Có, bạn có thể tùy chỉnh giá trị muối để tăng độ bảo mật cho quá trình mã hóa.

4. Hàm crypt() có nhược điểm gì?

Hàm này không phải là hoàn hảo và có thể bị tấn công bởi các loại tấn công như Brute force hay Rainbow table attack.

5. Làm thế nào để kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu đã được mã hóa với hàm crypt() PHP?

Bạn có thể sử dụng hàm password_verify() trong PHP để kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu đã được mã hóa với hàm crypt() PHP.