Hàm get_html_translation_table() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, hàm get_html_translation_table() được sử dụng để lấy bảng chuyển đổi HTML mặc định. Bảng chuyển đổi này cho phép thực hiện việc mã hóa và giải mã các ký tự đặc biệt trong HTML.

Hàm get_html_translation_table() trả về một mảng chứa các cặp key-value, trong đó key là ký tự cần chuyển đổi và value là phiên bản chuyển đổi tương ứng. Mảng này có thể được sử dụng để thực hiện mã hóa hoặc giải mã các ký tự HTML.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm get_html_translation_table() PHP Là gì

Hàm get_html_translation_table() PHP là một hàm có sẵn được sử dụng để lấy bảng chuyển đổi HTML mặc định. Khi sử dụng hàm này, chúng ta có thể thu được một mảng chưa các cặp key-value, trong đó key là các ký tự HTML cần chuyển đổi và value là phiên bản chuyển đổi tương ứng.

Hướng dẫn Hàm get_html_translation_table() PHP

Để sử dụng Hàm get_html_translation_table() PHP, chúng ta có thể tuân theo cú pháp sau:

get_html_translation_table( int $table = HTML_SPECIALCHARS [, int $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401 [, string $encoding = "UTF-8" ]] ): array|false

Cú pháp

Cú pháp của Hàm get_html_translation_table() PHP bao gồm các tham số sau:

 1. $table: Đây là một tham số tùy chọn chỉ định loại bảng chuyển đổi HTML mà hàm trả về. Giá trị mặc định là HTML_SPECIALCHARS. Có thể sử dụng các giá trị như HTML_ENTITIESHTML_SPECIALCHARS hoặc ENT_QUOTES.
 2. $flags: Tham số này chỉ định các cờ điều khiển cho việc chuyển đổi ký tự. Giá trị mặc định là ENT_COMPAT | ENT_HTML401. Có thể sử dụng các giá trị như ENT_COMPATENT_QUOTESENT_NOQUOTESENT_HTML401ENT_XML1ENT_XHTMLENT_HTML5 và ENT_DISALLOWED.
 3. $encoding: Đây là tham số tùy chọn để chỉ định bảng mã hóa sử dụng cho việc chuyển đổi. Giá trị mặc định là "UTF-8".

Chi tiết kỹ thuật

Hàm get_html_translation_table() PHP thực hiện việc tạo ra một mảng bảng chuyển đổi HTML dựa trên các tham số được cung cấp. Mảng này chứa các cặp key-value, trong đó key là ký tự HTML cần chuyển đổi và value là phiên bản chuyển đổi tương ứng.

Giá trị trả về của hàm get_html_translation_table()

Hàm get_html_translation_table() PHP trả về một mảng chứa các cặp key-value, trong đó key là ký tự HTML cần chuyển đổi và value là phiên bản chuyển đổi tương ứng. Giá trị trả về có thể là một mảng hoặc false nếu có lỗi xảy ra.

Phiên bản

Hàm get_html_translation_table() PHP đã có sẵn từ phiên bản PHP 4 và vẫn được hỗ trợ trong các phiên bản PHP sau này.

Dưới đây là danh sách các thay đổi trong hàm get_html_translation_table() theo từng phiên bản PHP:

 • Phiên bản PHP 4: Hàm get_html_translation_table() được giới thiệu lần đầu và hỗ trợ chức năng chuyển đổi HTML mặc định.
 • Phiên bản PHP 5.0.0: Cải tiến hiệu suất và sửa các lỗi liên quan đến việc chuyển đổi ký tự HTML.
 • Phiên bản PHP 7.0.0: Thêm tham số tùy chọn $encoding để chỉ định bảng mã hóa sử dụng cho việc chuyển đổi.

Ví dụ 1

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Hàm get_html_translation_table() PHP để lấy bảng chuyển đổi HTML mặc định:

$table = get_html_translation_table(HTML_SPECIALCHARS);
print_r($table);

Kết quả:

Array
(
  [&] => &
  [<] => <
  [>] => >
  ["] => "
  ['] => &
# 039;
)

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng tham số mặc định HTML_SPECIALCHARS để lấy bảng chuyển đổi HTML. Kết quả là một mảng chứa các cặp key-value tương ứng với các ký tự HTML đã được chuyển đổi.

Ví dụ 2

Dưới đây là một ví dụ khác về cách sử dụng hàm get_html_translation_table() để lấy bảng chuyển đổi HTML với tham số tùy chọn:

$table = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES, ENT_QUOTES, "ISO-8859-1");
print_r($table);

Kết quả:

Array
(
  [&] => &
  [<] => <
  [>] => >
  ["] => "
  ['] => &
# 039;
  [¡] => ¡
  [¢] => ¢
  [£] => £
  ...
)

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng các tham số HTML_ENTITIESENT_QUOTES và "ISO-8859-1" để lấy bảng chuyển đổi HTML với mã hóa ISO-8859-1. Kết quả là một mảng chứa các cặp key-value tương ứng với các ký tự HTML đã được chuyển đổi.

Cách triển khai hàm get_html_translation_table() PHP

Hàm get_html_translation_table() PHP dùng để trả về bảng dịch được sử dụng bởi các hàm htmlspecialchars()htmlentities(). Hàm có cú pháp như sau:

get_html_translation_table(table);

Trong đó:

 • table là một hằng số xác định bảng dịch cần trả về. Các hằng số có thể được sử dụng là HTML_ENTITIES và HTML_SPECIALCHARS.

Hàm get_html_translation_table() trả về một mảng hai chiều. Mảng này có hai cột:

 • key: Là ký tự cần dịch.
 • value: Là ký tự HTML được sử dụng để dịch ký tự key.

Ví dụ:

$table = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);

// In ra bảng dịch
var_dump($table);

Sẽ xuất ra kết quả như sau:

array(128) {
 [34] => "&quot;"
 [38] => "&amp;"
 [39] => "&apos;"
 [60] => "&lt;"
 [62] => "&gt;"
 ...
}

Hàm get_html_translation_table() PHP là một hàm rất hữu ích trong PHP. Nó được sử dụng thường xuyên để chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành các ký tự HTML.

Lời khuyên Hàm get_html_translation_table() PHP

Khi sử dụng Hàm get_html_translation_table() PHP, có một số lời khuyên cần được lưu ý:

 1. Xác định rõ loại bảng chuyển đổi HTML cần sử dụng để đảm bảo kết quả chính xác.
 2. Kiểm tra các tham số tùy chọn như cờ điều khiển và bảng mã hóa để đáp ứng yêu cầu mã hóa/giải mã của bạn.
 3. Nếu có thể, sử dụng bảng mã hóa UTF-8 để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và ký tự.

Câu hỏi: Hàm get_html_translation_table() PHP được sử dụng để làm gì?

Trả lời: Hàm này được sử dụng để lấy bảng chuyển đ ổi HTML mặc định, cho phép thực hiện việc mã hóa và giải mã các ký tự đặc biệt trong HTML.

Câu hỏi: Hàm get_html_translation_table() trả về gì?

Trả lời: Hàm này trả về một mảng chứa các cặp key-value, trong đó key là ký tự HTML cần chuyển đổi và value là phiên bản chuyển đổi tương ứng. Giá trị trả về có thể là một mảng hoặc false nếu có lỗi xảy ra.

Câu hỏi: Có bao nhiêu tham số trong hàm get_html_translation_table()?

Trả lời: Hàm này có ba tham số: $table$flags và $encoding. Các tham số này đều là tùy chọn.

Câu hỏi: Bảng chuyển đổi HTML được sử dụng trong hàm get_html_translation_table() là gì?

Trả lời: Bảng chuyển đổi HTML mặc định được sử dụng trong hàm này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định loại bảng chuyển đổi khác để đáp ứng yêu cầu của mình.

Câu hỏi: Hàm get_html_translation_table() có hỗ trợ các bảng mã hóa khác nhau không?

Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng tham số $encoding để chỉ định bảng mã hóa sử dụng cho việc chuyển đổi.