Toán tử 3 ngôi trong PHP – PHP ternary operator

Trong lập trình PHP, Toán tử 3 ngôi là một toán tử có chức năng giảm độ dài của mã khi thực hiện các phép so sánh. Nó thay thế cho việc sử dụng câu lệnh if-else và các câu lệnh if-else lồng nhau. Toán tử 3 ngôi trong PHP được sử dụng để đơn giản hóa các câu lệnh if-else và tạo ra mã nguồn hiệu quả từ cấu trúc chương trình phức tạp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Toán tử 3 ngôi trong PHP được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, đặc biệt là trong các trang web động để xử lý dữ liệu người dùng.

Toán tử 3 ngôi trong PHP Là gì?

Toán tử 3 ngôi trong PHP là một toán tử điều kiện có thể thay thế cho các câu lệnh if-else hoặc if-elseif-else. Toán tử này giúp giảm độ dài của mã và tạo ra mã nguồn hiệu quả từ cấu trúc chương trình phức tạp.

Cú pháp của Toán tử 3 ngôi trong PHP như sau:

(condition) ? code1 : code2;

Trong đó:

 • Condition: Là một biểu thức PHP được đánh giá để trả về một giá trị Boolean.
 • Code1: Là mã lệnh sẽ được thực thi khi kết quả của điều kiện là true.
 • Code2: Là mã lệnh sẽ được thực thi khi kết quả của điều kiện là false.

Hướng dẫn Toán tử 3 ngôi trong PHP

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Toán tử 3 ngôi trong PHP, chúng ta có thể xem các ví dụ sau đây:

Ví dụ 1:

$x = 10;
echo ($x < 20) ? 20 : 5;

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

20

Ví dụ 2:

$message = ($result == "pass") ? "Passed the exam" : "Failed the exam";
echo $message;

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

Passed the exam

Ví dụ 3:

$age = 18;
$status = ($age >= 18) ? "adult" : "not adult";
echo $status;

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

adult

Ví dụ 4:

$income = 50000;
$credit_limit = ($income > 40000) ? "Eligible for credit card" : "Not eligible for credit card";
echo $credit_limit;

Kết quả hiển thị trên trang web sẽ là:

Eligible for credit card

Ví Dụ Toán Tử 3 Ngôi trong PHP

Toán tử 3 ngôi trong PHP là một toán tử điều kiện, có cú pháp như sau:

[biểu thức 1] ? [biểu thức 2] : [biểu thức 3];

Trong đó:

 • [biểu thức 1] là biểu thức điều kiện, có thể là một phép so sánh, phép gán, hoặc một biểu thức logic.
 • [biểu thức 2] là giá trị trả về nếu biểu thức 1 là true.
 • [biểu thức 3] là giá trị trả về nếu biểu thức 1 là false.

Ví dụ:

$a = 10;
$b = 20;

// So sánh giá trị của $a và $b
$result = ($a > $b) ? "a lớn hơn b" : "a nhỏ hơn hoặc bằng b";

// In kết quả
echo $result;

Kết quả:

a nhỏ hơn hoặc bằng b

Trong ví dụ trên, biểu thức 1 là phép so sánh giá trị của $a và $b. Nếu biểu thức 1 là true, thì biểu thức 2 sẽ được thực thi và giá trị của nó sẽ được trả về. Nếu biểu thức 1 là false, thì biểu thức 3 sẽ được thực thi và giá trị của nó sẽ được trả về.

Toán tử 3 ngôi trong PHP có thể được sử dụng để thay thế cho các câu lệnh if-else. Ví dụ:

// Sử dụng câu lệnh if-else
$a = 10;
$b = 20;

if ($a > $b) {
  $result = "a lớn hơn b";
} else {
  $result = "a nhỏ hơn hoặc bằng b";
}

// In kết quả
echo $result;

Kết quả:

a nhỏ hơn hoặc bằng b

Ví dụ trên có thể được viết lại bằng toán tử 3 ngôi trong PHP như sau:

$a = 10;
$b = 20;

$result = ($a > $b) ? "a lớn hơn b" : "a nhỏ hơn hoặc bằng b";

// In kết quả
echo $result;

Cả hai ví dụ trên đều cho ra kết quả giống nhau. Tuy nhiên, toán tử 3 ngôi trong PHP có thể giúp đơn giản hóa mã và làm cho nó dễ đọc hơn.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng toán tử 3 ngôi trong PHP:

// Gán giá trị cho biến
$x = 10;
$y = 20;

$max = ($x > $y) ? $x : $y;

// In kết quả
echo $max;

Kết quả:

20
// Kiểm tra số chẵn lẻ
$number = 10;

$result = ($number % 2 == 0) ? "Số chẵn" : "Số lẻ";

// In kết quả
echo $result;

Kết quả:

Số chẵn
// Trả về giá trị của biến
$a = "Hello, world!";

$result = ($a) ? $a : null;

// In kết quả
echo $result;

Kết quả:

Hello, world!

Toán tử 3 ngôi trong PHP là một công cụ hữu ích. Nó có thể được sử dụng để thay thế cho các câu lệnh if-else trong nhiều trường hợp.

Ưu và Nhược điểm Toán tử 3 ngôi trong PHP

Ưu điểm của Toán tử 3 ngôi trong PHP

 • Giảm độ dài của mã.
 • Giúp tạo ra mã nguồn hiệu quả từ cấu trúc chương trình phức tạp.
 • Dễ dàng sử dụng và áp dụng.

Nhược điểm của Toán tử 3 ngôi trong PHP

 • Không thể thay thế toàn bộ các câu lệnh if-else hoặc if-elseif-else.
 • Có thể gây nhầm lẫn và khó hiểu đối với các lập trình viên mới bắt đầu sử dụng.

Lời khuyên Toán tử 3 ngôi trong PHP

Khi sử dụng Toán tử 3 ngôi trong PHP, bạn nên lưu ý các điểm sau:

 • Không sử dụng quá nhiều Toán tử 3 ngôi trong một đoạn mã.
 • Luôn kiểm tra kết quả trả về của biểu thức để đảm bảo rằng nó đúng và logic.
 • Sử dụng Toán tử 3 ngôi để giảm độ dài của mã và tạo ra mã nguồn hiệu quả từ cấu trúc chương trình phức tạp.

Kết luận

Toán tử 3 ngôi trong PHP là một công cụ mạnh mẽ giúp giảm độ dài của mã và tạo ra mã nguồn hiệu quả từ cấu trúc chương trình phức tạp. Bằng cách sử dụng Toán tử 3 ngôi trong PHP, bạn có thể tối ưu hóa mã của mình và nâng cao hiệu suất của ứng dụng. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng quá nhiều Toán tử 3 ngôi có thể gây nhầm lẫn và khó hiểu đối với các lập trình viên mới bắt đầu sử dụng. Vì vậy, hãy sử dụng Toán tử 3 ngôi trong PHP một cách cẩn thận và hợplý để tạo ra mã nguồn hiệu quả và dễ đọc. 

1. Toán tử 3 ngôi là gì?

Toán tử 3 ngôi trong PHP là một toán tử điều kiện có thể thay thế cho các câu lệnh if-else hoặc if-elseif-else.

2. Tại sao lại sử dụng Toán tử 3 ngôi trong PHP?

Toán tử 3 ngôi trong PHP giúp giảm độ dài của mã và tạo ra mã nguồn hiệu quả từ cấu trúc chương trình phức tạp.

3. Toán tử 3 ngôi có nhược điểm gì?

Toán tử 3 ngôi trong PHP có thể gây nhầm lẫn và khó hiểu đối với các lập trình viên mới bắt đầu sử dụng.

4. Làm thế nào để sử dụng Toán tử 3 ngôi trong PHP?

Bạn có thể sử dụng Toán tử 3 ngôi trong PHP bằng cách định nghĩa điều kiện, code1 và code2.

5. Điều kiện trong Toán tử 3 ngôi trong PHP phải trả về giá trị gì?

Điều kiện trong Toán tử 3 ngôi trong PHP phải trả về một giá trị Boolean.