PHP While Loop là gì và sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình PHP, While Loop được sử dụng để thực thi một khối mã lặp đi lặp lại cho đến khi điều kiện thành FALSE. Nó nên được sử dụng khi số vòng lặp không được biết trước. Vòng lặp while còn được gọi là Entry control loop bởi vì điều kiện được kiểm tra trước khi nhập vào thân vòng lặp. Điều này có nghĩa là trước tiên điều kiện được kiểm tra. Nếu điều kiện đúng, nhóm mã sẽ được thực thi.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP While Loop là gì

Vòng lặp While trong PHP là một cấu trúc điều khiển lặp lại cho đến khi điều kiện trở thành sai. Khối mã trong vòng lặp while sẽ được thực thi thông qua việc kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện bất kỳ lệnh nào bên trong thân vòng lặp.

PHP While Loop là một cách để thực thi các câu lệnh nhiều lần nếu điều kiện là đúng. Vòng lặp này được sử dụng để thực hiện một loạt các lệnh theo một điều kiện xác định, và nó sẽ tiếp tục thực thi cho đến khi điều kiện trở thành sai.

Hướng dẫn PHP While Loop

Để sử dụng vòng lặp while trong PHP, ta cần viết một điều kiện trong cặp dấu ngoặc đơn sau từ khóa “while”. Nếu điều kiện đúng, các câu lệnh bên trong vòng lặp sẽ được thực hiện. Sau đó, điều kiện được kiểm tra lại, và nếu điều kiện vẫn đúng thì vòng lặp sẽ tiếp tục thực thi.

Cú pháp:

while (condition) { 
  // code to be executed 
} 

Cú pháp Thay thế:

do {
 //code to be executed
} while (condition);

Flowchart của PHP While Loop

<?php 
$i = 1; 
while($i<=5){ 
echo $i."<br/>"; 
$i++; 
} 
?> 

Output:

1
2
3
4
5

Ví dụ PHP While Loop thay thế

<?php 
$i = 0; 
while($i<=10): 
echo $i."<br>"; 
$i+=2; 
endwhile; 
?> 

Output:

0
2
4
6
8
10

Ví dụ sử dụng PHP While Loop

PHP While Loop là một vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn mã trong khi một điều kiện nhất định là đúng.

Cú pháp của PHP While Loop như sau:

while (điều kiện) {
 // Mã sẽ được thực thi lặp đi lặp lại
}

Trong cú pháp này, biểu thức điều kiện sẽ được kiểm tra sau mỗi lần lặp vòng lặp. Nếu biểu thức là đúng, thì vòng lặp sẽ tiếp tục. Nếu biểu thức là sai, thì vòng lặp sẽ kết thúc.

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ in ra các số từ 1 đến 10:

$i = 1;

while ($i <= 10) {
 echo $i;
 $i++;
}

Kết quả:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PHP While Loop có thể được sử dụng để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như:

 • In ra các số từ 1 đến một số nhất định.
 • Duyệt qua một mảng và in ra các giá trị của nó.
 • Lặp lại một tác vụ cho đến khi đạt được một điều kiện nhất định.

PHP While Loop là một vòng lặp rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Ưu và Nhược điểm PHP While Loop

Ưu điểm

 1. Dễ đọc và dễ hiểu.
 2. Có thể sử dụng trong mọi loại vòng lặp.
 3. Tối ưu hóa bộ nhớ khi số lần lặp không được biết trước.

Nhược điểm

 1. Có thể dẫn đến việc tạo ra vòng lặp vô hạn.
 2. Nếu có nhiều câu lệnh bên trong vòng lặp, mã có thể trở nên khó đọc và khó hiểu.

Lời khuyên PHP While Loop

Để sử dụng vòng lặp while trong PHP một cách hiệu quả, hãy lưu ý các điểm sau đây:

 1. Luôn kiểm tra điều kiện của vòng lặp trước khi thực hiện bất kỳ mã nào bên trong vòng lặp.
 2. Tránh sử dụng vòng lặp vô hạn bằng cách kiểm tra điều kiện một cách cẩn thận.
 3. Đảm bảo rằng mã bên trong vòng lặp while không gây ra xung đột hoặc lỗi vì số lần lặp lại quá nhiều.

1. PHP While Loop có thể được sử dụng để làm gì?

PHP While Loop được sử dụng để lặp lại một khối mã cho đến khi điều kiện trở thành sai. Nó có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ như in ra một danh sách các phần tử từ cơ sở dữ liệu hoặc tính toán các giá trị theo một điều kiện xác định.

2. Có bao nhiêu loại vòng lặp trong PHP?

Trong PHP, có ba loại vòng lặp: while loop, for loop và foreach loop.

3. Làm thế nào để ngăn chặn vòng lặp vô hạn trong PHP While Loop?

Để ngăn chặn vòng lặp vô hạn trong PHP While Loop, hãy đảm bảo rằng điều kiện của vòng lặp được kiểm tra một cách chính xác và đúng cách. Nếu không, vòng lặp sẽ thực hiện mã bên trong nó liên tục cho đến khi gây ra lỗi.

4. Làm thế nào để sử dụng Nested While Loop trong PHP?

Để sử dụng Nested While Loop trong PHP, ta có thể đặt một vòng lặp while bên trong một vòng lặp while khác. Khi điều kiện của vòng lặp bên ngoài được thực thi, vòng lặp bên trong cũng sẽ được thực thi cho đến khi điều kiện của nó trở thành sai.

5. PHP While Loop hoạt động như thế nào?

PHP While Loop hoạt động bằng cách thực thi một khối mã theo một điều kiện xác định. Nếu điều kiện là đúng, mã bên trong vòng lặp sẽ được thực thi, sau đó điều kiện sẽ được kiểm tra lại. Nếu điều kiện vẫn là đúng, mã bên trong vòng lặp sẽ được thực thi tiếp tục và quá trình này sẽ tiếp diễn cho đến khi điều kiện trở thành sai.