PHP do-while loop là gì và sử dụng như thế nào ?

PHP do-while loop là một trong những cấu trúc điều khiển lặp lại trong ngôn ngữ lập trình PHP. Khác với while loop, do-while loop đảm bảo rằng chương trình sẽ thực thi ít nhất một lần trước khi kiểm tra điều kiện để kết thúc vòng lặp. Vòng lặp này được sử dụng để thực thi một tập hợp các câu lệnh nhiều lần cho đến khi điều kiện đã cho là sai.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP do-while loop là gì ?

PHP do-while loop giống với while loop nhưng có một điểm khác biệt quan trọng là cách kiểm tra điều kiện. Trong while loop, điều kiện được kiểm tra ở đầu vòng lặp, trong khi đó, trong do-while loop, điều kiện được kiểm tra ở cuối vòng lặp. Điều này có nghĩa là, trong do-while loop, các câu lệnh sẽ được thực thi ít nhất một lần trước khi kiểm tra điều kiện.

Hướng dẫn PHP do-while loop

Cú pháp của PHP do-while loop như sau:

do {
   // Tập hợp các câu lệnh cần thực thi
} while (điều kiện);

Các câu lệnh trong do-while loop sẽ được thực thi ít nhất một lần, sau đó điều kiện sẽ được kiểm tra. Nếu điều kiện là đúng, thì vòng lặp sẽ tiếp tục, ngược lại nếu điều kiện là sai, vòng lặp sẽ kết thúc.

Ví dụ sử dụng PHP do-while loop

PHP do-while loop là một vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn mã ít nhất một lần, sau đó kiểm tra điều kiện để xác định xem vòng lặp có tiếp tục hay không.

Cú pháp của PHP do-while loop như sau:

do {
  // Mã sẽ được thực thi ít nhất một lần
} while (điều kiện);

Trong cú pháp này, đoạn mã bên trong vòng lặp sẽ được thực thi ít nhất một lần, ngay cả khi biểu thức điều kiện ban đầu là sai. Sau đó, biểu thức điều kiện sẽ được kiểm tra. Nếu biểu thức là đúng, thì vòng lặp sẽ tiếp tục. Nếu biểu thức là sai, thì vòng lặp sẽ kết thúc.

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ in ra các số từ 1 đến 10, nhưng bắt đầu từ 5:

$i = 5;

do {
  echo $i;
  $i++;
} while ($i <= 10);

Kết quả:

5
6
7
8
9
10

PHP do-while loop có thể được sử dụng để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như:

  • In ra các số từ một số nhất định đến một số nhất định, bắt đầu từ một số khác.
  • Duyệt qua một mảng và thực hiện một tác vụ cho mỗi phần tử, bắt đầu từ một phần tử nhất định.
  • Lặp lại một tác vụ cho đến khi đạt được một điều kiện nhất định, nhưng đảm bảo rằng đoạn mã bên trong vòng lặp sẽ được thực thi ít nhất một lần.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng PHP do-while loop:

  • In ra các số từ 1 đến một số nhất định, nhưng bỏ qua các số lẻ.
  • Duyệt qua một mảng và in ra các giá trị của nó, nhưng chỉ in ra các giá trị là số nguyên, bắt đầu từ phần tử cuối cùng.
  • Lặp lại một tác vụ cho đến khi người dùng nhập vào một số nhất định, nhưng đảm bảo rằng người dùng sẽ luôn có cơ hội nhập một số.

PHP do-while loop là một vòng lặp rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Ưu và Nhược điểm PHP do-while loop

Ưu điểm của PHP do-while loop so với while loop là nó đảm bảo rằng đoạn mã sẽ được thực thi ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện là sai từ đầu. Điều này có thể hữu ích trong những trường hợp khi cần thực hiện tập hợp các câu lệnh ít nhất một lần trước khi kiểm tra điều kiện.

Tuy nhiên, nhược điểm của do-while loop là nó không phù hợp để sử dụng trong những trường hợp khi số lần lặp lại sẽ được biết trước hoặc khi điều kiện luôn đúng từ đầu.

Lời khuyên PHP do-while loop

Khi sử dụng PHP do-while loop, bạn nên chắc chắn rằng điều kiện của vòng lặp sẽ trở thành sai tại một thời điểm nào đó để kết thúc vòng lặp. Bạn cũng nên tránh sử dụng do-while loop trong những trường hợp khi số lần lặp lại đã biết trước hoặc khi điều kiện luôn đúng từ đầu.

1. PHP do-while loop có gì khác với while loop?

PHP do-while loop giống với while loop nhưng có một điều khác biệt quan trọng là cách kiểm tra điều kiện. Trong while loop, điều kiện được kiểm tra ở đầu vòng lặp, trong khi đó, trong do-while loop, điều kiện được kiểm tra ở cuối vòng lặp.

2. PHP do-while loop nên được sử dụng trong trường hợp nào?

Nếu bạn cần thực thi tập hợp các câu lệnh ít nhất một lần và số lần lặp lại không được biết trước, thì nên sử dụng PHP do-while loop.

3. Cú pháp của PHP do-while loop như thế nào?

Cú pháp của PHP do-while loop giống với while loop nhưng có từ khóa “do” trước khi tập hợp các câu lệnh được thực thi và điều kiện được đặt trong từ khóa “while” ở cuối vòng lặp.

4. Tại sao PHP do-while loop được gọi là “exit control loop”?

PHP do-while loop được gọi là “exit control loop” bởi vì nó kiểm tra điều kiện ở cuối vòng lặp, sau khi tập hợp các câu lệnh đã được thực thi ít nhất một lần. Do đó, nó sẽ luôn thực thi ít nhất một lần trước khi kiểm tra điều kiện để kết thúc vòng lặp.

5. Sử dụng “;” sau do-while loop có quan trọng không?

Trong PHP, sử dụng “;” sau do-while loop không quan trọng nếu không có câu lệnh nào xuất hiện sau đó. Nếu có câu lệnh được đặt sau do-while loop mà không có “;” ở cuối, chương trình sẽ bị lỗi.