PHP Variables – Cách sử dụng Biến trong PHP

Trong PHP, biến được khai báo bằng ký hiệu $ theo sau là tên biến. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần biết về biến trong PHP:

 • Vì PHP là ngôn ngữ lỏng lẻo, nên chúng ta không cần khai báo kiểu dữ liệu của biến. Nó tự động phân tích giá trị và thực hiện chuyển đổi sang kiểu dữ liệu chính xác.
 • Sau khi khai báo biến, nó có thể được sử dụng lại trong toàn bộ mã.
 • Toán tử gán (=) được sử dụng để gán giá trị cho biến.
 • Cú pháp khai báo biến trong PHP được cung cấp bên dưới:
$tenbien = giatri;

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP Variables là gì?

Biến trong PHP là một đối tượng lưu trữ các giá trị hoặc thông tin. Mỗi biến trong PHP có một tên định danh riêng để tham chiếu đến giá trị của nó.

Hướng dẫn PHP Variables

Các biến trong PHP là một cách để lưu trữ thông tin. Bạn có thể sử dụng các biến để lưu trữ bất kỳ giá trị nào, bao gồm số, chuỗi, mảng, đối tượng, v.v.

Khai báo biến

Cú pháp khai báo biến trong PHP như sau:

$tenbien = giatri;

Ví dụ:

$name = "John";
$age = 30;

Truy cập giá trị của biến

Để truy cập giá trị của biến, chúng ta chỉ cần gọi tên biến bằng ký hiệu $.

echo $name; // John
echo $age; // 30

Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

Chúng ta có thể sử dụng hàm gettype() để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến trong PHP.

echo gettype($name); // string
echo gettype($age);  // integer

Ví dụ sử dụng PHP Variables

Cú pháp để khai báo một biến trong PHP như sau:

$name = "John Doe";

Trong đó:

 • $name là tên của biến.
 • “John Doe” là giá trị của biến.

Tên của biến trong PHP bắt đầu bằng ký hiệu $, theo sau là tên của biến. Tên của biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số và dấu gạch dưới (ví dụ: ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘0-9 và’ _ ‘) trong tên của chúng.

Sau khi khai báo, bạn có thể sử dụng biến bằng cách đặt tên của biến trước biểu thức hoặc chuỗi mà bạn muốn sử dụng biến. Ví dụ:

echo $name;

Kết quả:

John Doe

Bạn cũng có thể sử dụng các biến trong các biểu thức toán học. Ví dụ:

$age = 20;
$height = 180;

echo $age + $height;

Kết quả:

380

Bạn cũng có thể sử dụng các biến trong các vòng lặp và điều kiện. Ví dụ:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
 echo $i;
}

Kết quả:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Và ví dụ:

$age = 20;

if ($age >= 18) {
 echo "Bạn đã đủ tuổi lái xe";
} else {
 echo "Bạn chưa đủ tuổi lái xe";
}

Kết quả:

Bạn đã đủ tuổi lái xe

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các biến trong PHP:

 • Lưu trữ thông tin về người dùng, chẳng hạn như tên, tuổi, địa chỉ, v.v.
 • Lưu trữ thông tin về sản phẩm, chẳng hạn như tên, giá cả, mô tả, v.v.
 • Lưu trữ thông tin về đơn hàng, chẳng hạn như ngày đặt hàng, sản phẩm được đặt hàng, giá cả, v.v.
 • Lưu trữ thông tin về lỗi, chẳng hạn như thông báo lỗi, vị trí của lỗi, v.v.

Các biến là một công cụ quan trọng trong PHP. Chúng cho phép bạn lưu trữ thông tin và sử dụng thông tin đó trong các biểu thức, vòng lặp và điều kiện.

Ưu và nhược điểm của PHP Variables là gì?

Ưu điểm

 • Biến trong PHP rất đơn giản để sử dụng và khai báo.
 • Vì PHP là ngôn ngữ lỏng lẻo nên chúng ta không cần phải quan tâm đến việc khai báo kiểu dữ liệu của biến.
 • Biến trong PHP có tính tái sử dụng cao.

Nhược điểm

 • Vì PHP là ngôn ngữ lỏng lẻo, nên nó có thể dẫn đến những lỗi không mong muốn khi thực hiện các phép toán hoặc so sánh.
 • Khi sử dụng nhiều biến trong ứng dụng lớn, quản lý biến có thể trở nên khó khăn.

Lời khuyên về PHP Variables là gì?

 • Luôn luôn sử dụng tên biến có ý nghĩa để dễ dàng hiểu được nội dung của biến.
 • Không sử dụng ký tự đặc biệt hoặc số ở đầu tên biến.
 • Sử dụng chữ thường cho tên biến trong PHP để tránh nhầm lẫn khi sử dụng trên các hệ điều hành khác nhau.

5 câu hỏi về PHP Variables

1. Tại sao cần phải sử dụng biến trong PHP?

Trong PHP, biến được sử dụng để lưu trữ các giá trị hoặc thông tin cần thiết trong quá trình thực thi chương trình.

2. Có bao nhiêu kiểu dữ liệu có trong PHP để lưu trữ giá trị?

Trong PHP, có nhiều kiểu dữ liệu để lưu trữ giá trị, bao gồm các kiểu dữ liệu sau:

 • String: Lưu trữ chuỗi ký tự.
 • Integer: Lưu trữ số nguyên.
 • Float: Lưu trữ số thực (có dấu chấm động).
 • Boolean: Lưu trữ giá trị đúng hoặc sai.
 • Array: Lưu trữ một danh sách các giá trị.
 • Object: Lưu trữ một đối tượng.
 • NULL: Biểu thị không có giá trị.

3. Tại sao biến trong PHP là ngôn ngữ lỏng lẻo?

PHP được thiết kế để làm việc với web, nơi mà việc xử lý dữ liệu phải được thực hiện một cách nhanh chóng và tiện lợi. Do đó, PHP cho phép sử dụng biến một cách linh hoạt mà không cần quan tâm đến kiểu dữ liệu của chúng.

4. Có thể sử dụng các ký tự đặc biệt trong tên biến trong PHP không?

Không, tên biến trong PHP chỉ có thể chứa các ký tự chữ cái, số và dấu gạch dưới (_). Chúng ta không được phép sử dụng các ký tự đặc biệt trong tên biến.

5. Có thể sử dụng biến sau khi đã xóa chúng không?

Không, nếu một biến trong PHP đã bị xóa thì không thể sử dụng nó nữa. Khi một biến được xóa, nó sẽ không còn tồn tại trong bộ nhớ của chương trình.