Câu lệnh PHP echo và print sử dụng như thế nào chính xác ?

Câu lệnh PHP echo và print là hai câu lệnh được sử dụng phổ biến trong PHP để hiển thị kết quả đầu ra trên trang web. Cả hai câu lệnh đều có chức năng tương tự nhau, tuy nhiên có một số điểm khác nhau cần được lưu ý khi sử dụng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Câu lệnh PHP echo và print là gì?

Câu lệnh echo và print là các cấu trúc ngôn ngữ trong PHP và chúng không bao giờ hoạt động như một hàm. Do đó, không yêu cầu sử dụng dấu ngoặc đơn hay dấu ngoặc kép để sử dụng chúng. Chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh này để xuất các biến hoặc chuỗi.

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh PHP echo và print

Để sử dụng câu lệnh echo và print, chúng ta chỉ cần viết từ khoá “echo” hoặc “print” theo sau là nội dung cần xuất ra. Ví dụ:

echo "Xin chào!";
print "Chào bạn!";

Chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh này để xuất nhiều biến hoặc chuỗi cùng một lúc bằng cách ngăn cách chúng bằng dấu phẩy (,). Ví dụ:

$name = "Nguyen Van A";
$age = 20;
echo "Tên: ", $name, "<br>Tuổi: ", $age;

Ví dụ câu lệnh PHP echo và print

echo và print là hai câu lệnh được sử dụng để in ra kết quả của một biểu thức hoặc một chuỗi trong PHP. Cả hai câu lệnh đều có thể được sử dụng để in ra bất kỳ giá trị nào, bao gồm số, chuỗi, mảng, đối tượng, v.v.

Câu lệnh echo là một câu lệnh, được sử dụng để hiển thị đầu ra. Câu lệnh echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn. Câu lệnh echo không trả về bất kỳ giá trị nào. Chúng ta có thể truyền vào nhiều chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy (,) trong câu lệnh echo.

Cú pháp của câu lệnh echo như sau:

echo expression;

Trong đó:

 • expression là biểu thức hoặc chuỗi mà bạn muốn in ra.

Ví dụ:

$name = "John Doe";
echo $name;

Kết quả

John Doe

Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh echo để in ra một số. Ví dụ:

$number = 12345;
echo $number;

Kết quả:

12345

Câu lệnh echo có thể được sử dụng để in ra kết quả của một biểu thức toán học. Ví dụ:

$result = 10 + 20;
echo $result;

Kết quả:

30

Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh echo để in ra một chuỗi kết hợp với một biểu thức. Ví dụ:

echo "Hello, " . $name;

Kết quả:

Hello, John Doe

Câu lệnh print là một hàm được sử dụng để in ra kết quả của một biểu thức hoặc một chuỗi. Câu lệnh print luôn trả về giá trị là 1.

Cú pháp của hàm print như sau:

print(expression);

Trong đó:

 • expression là biểu thức hoặc chuỗi mà bạn muốn in ra.

Ví dụ:

$name = "John Doe";
print($name);

Kết quả:

John Doe

Bạn cũng có thể sử dụng hàm print() để in ra một số. Ví dụ:

$number = 12345;
print($number);

Kết quả:

12345

Hàm print() có thể được sử dụng để in ra kết quả của một biểu thức toán học. Ví dụ:

$result = 10 + 20;
print($result);

Kết quả:

30

Bạn cũng có thể sử dụng hàm print() để in ra một chuỗi kết hợp với một biểu thức. Ví dụ:

print("Hello, " . $name);

Kết quả:

Hello, John Doe

Cả câu lệnh echo và hàm print() đều được sử dụng để in ra kết quả trong PHP. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa hai câu lệnh này:

 • Câu lệnh echo là một câu lệnh, trong khi hàm print() là một hàm.
 • Câu lệnh echo không trả về bất kỳ giá trị nào, trong khi hàm print() luôn trả về giá trị là 1.
 • Câu lệnh echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn, trong khi hàm print() bắt buộc phải có dấu ngoặc đơn.

Nhìn chung, câu lệnh echo là một cách nhanh chóng và dễ dàng để in ra kết quả trong PHP. Hàm print() có thể hữu ích trong các trường hợp bạn cần sử dụng kết quả của câu lệnh in ra cho các mục đích khác.

Ưu và Nhược điểm của câu lệnh PHP echo và print

Ưu điểm của câu lệnh PHP echo

 • Tốc độ xử lý nhanh hơn so với câu lệnh print.
 • Có thể xuất nhiều chuỗi, biến cùng một lúc.

Ưu điểm của câu lệnh print

 • Luôn trả về giá trị là 1.
 • Có thể sử dụng để gán giá trị cho biến.

Nhược điểm của câu lệnh PHP echo

 • Không trả về giá trị.
 • Không thể được sử dụng để gán giá trị cho biến.

Nhược điểm của câu lệnh print

 • Tốc độ xử lý chậm hơn so với câu lệnh echo.
 • Chỉ có thể xuất một chuỗi hoặc một biến một lần.

Lời khuyên khi sử dụng câu lệnh PHP echo và print

Khi sử dụng các câu lệnh này, chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây:

 • Nên sử dụng câu lệnh echo để xuất các chuỗi hoặc biến khi có thể.
 • Nếu cần trả về giá trị từ các câu lệnh này, nên sử dụng câu lệnh print.
 • Không nên sử dụng quá nhiều câu lệnh echo và print trong một chương trình để tránh làm chậm tốc độ xử lý.

Kết luận

Câu lệnh PHP echo và print là hai câu lệnh quan trọng trong PHP để xuất kết quả đầu ra trên trang web. Chúng ta cần phân biệt được điểm khác nhau giữa các câu lệnh này để sử dụng một cách hiệu quả. Nên sử dụng câu lệnh echo khi có thể và sử dụng câu lệnh print để gán giá trị cho biến hoặc trả về giá trị từ câu lệnh xuất. Hơn nữa, việc sử dụng quá nhiều câu lệnh này trong một chương trình cũng cần được hạn chế để tránh làm chậm tốc độ xử lý của chương trình.

5 câu hỏi thường gặp về câu lệnh PHP echo và print

1. Tại sao nên sử dụng câu lệnh echo thay vì print?

Câu lệnh echo được xử lý nhanh hơn so với câu lệnh print, do đó nên sử dụng câu lệnh echo khi có thể.

2. Có thể sử dụng nhiều chuỗi hoặc biến trong một lần xuất ra bằng câu lệnh echo được không?

Có thể, chúng ta có thể sử dụng các chuỗi và biến cùng một lúc bằng cách ngăn cách chúng bằng dấu phẩy (,).

3. Tại sao lại sử dụng câu lệnh print khi nó có tốc độ xử lý chậm hơn so với câu lệnh echo?

Câu lệnh print có thể được sử dụng để gán giá trị cho biến và luôn trả về giá trị là 1. Nếu cần trả về giá trị từ câu lệnh xuất, nên sử dụng câu lệnh print.

4. Làm cách nào để kiểm tra sự khác biệt giữa câu lệnh echo và print?

Chúng ta có thể tạo một ví dụ đơn giản để kiểm tra sự khác biệt giữa hai câu lệnh này. Ví dụ:

$n = 10;
echo $n; // Xuất ra giá trị của biến $n
print $n; // Xuất ra giá trị của biến $n và trả về giá trị 1

5. Có nên sử dụng quá nhiều câu lệnh echo và print trong một chương trình?

Không nên, việc sử dụng quá nhiều câu lệnh này trong một chương trình có thể làm chậm tốc độ xử lý của chương trình. Chúng ta nên sử dụng các câu lệnh này một cách hợp lý và hiệu quả.