PHP Read File sử dụng như thế nào ?

Nếu bạn đang tìm hiểu về PHP Read File, thì bạn đã đến đúng nơi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về PHP Read File, cách sử dụng các hàm để đọc dữ liệu từ file, ưu và nhược điểm của việc sử dụng PHP Read File, và những lời khuyên để sử dụng PHP Read File hiệu quả.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP Read File là gì?

Trong PHP, đọc dữ liệu từ file là một chức năng quan trọng. Ví dụ bạn có thể muốn đọc dữ liệu từ một file log hoặc file cấu hình. Bằng cách sử dụng các hàm đọc file trong PHP, bạn có thể đọc toàn bộ hoặc một phần dữ liệu từ file.

PHP cung cấp các hàm khác nhau để đọc dữ liệu từ file, bao gồm fread(), fgets(), và fgetc(). Mỗi hàm có cách thức đọc dữ liệu khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

PHP Read File – fread()

Hàm fread() được sử dụng để đọc dữ liệu từ file. Nó yêu cầu hai tham số: con trỏ tệp và kích thước tệp. Con trỏ tệp được đại diện bởi biến $handle, và nó được tạo bởi hàm fopen(). Kích thước tệp được đại diện bằng số lượng byte cần đọc.

Cú pháp

fread($handle, $length);

Ví dụ

Giả sử chúng ta có một file tên là “example.txt”, với nội dung như sau:

this is first line
this is another line
this is third line

Chúng ta muốn đọc toàn bộ nội dung của file này bằng cách sử dụng fread(). Đoạn mã PHP sau sẽ đọc toàn bộ nội dung của file và in ra trên màn hình:

<?php
$file = fopen("example.txt", "r");
$data = fread($file, filesize("example.txt"));

echo $data;
?>

Output sẽ là:

this is first line
this is another line
this is third line

PHP Read File – fgets()

Hàm fgets() được sử dụng để đọc một dòng dữ liệu từ file. Nó yêu cầu một tham số: con trỏ tệp. Hàm sẽ đọc từng ký tự cho đến khi gặp ký tự xuống dòng hoặc hết file.

Cú pháp

fgets($handle);

Ví dụ

Giả sử chúng ta lại có file “example.txt” như trước, chúng ta muốn đọc dòng đầu tiên của file bằng cách sử dụng fgets(). Đoạn mã PHP sau sẽ đọc dòng đầu tiên của file và in ra trên màn hình:

<?php
$file = fopen("example.txt", "r");
$data = fgets($file);

echo $data;
?>

Output sẽ là:

this is first line

PHP Read File – fgetc()

Hàm fgetc() được sử dụng để đọc một ký tự từ file. Nó yêu cầu một tham số: con trỏ tệp. Hàm sẽ đọc một ký tự và di chuyển con trỏ đến ký tự tiếp theo.

Để đọc toàn bộ nội dung của file bằng fgetc(), bạn có thể sử dụng vòng lặ quy while và kiểm tra xem đã đọc hết file hay chưa bằng hàm !feof().

Cú pháp

fgetc($handle);

Ví dụ

Giả sử lại có file “example.txt” như trước, chúng ta muốn đọc toàn bộ nội dung của file bằng cách sử dụng fgetc(). Đoạn mã PHP sau sẽ đọc toàn bộ nội dung của file và in ra trên màn hình:

<?php
$file = fopen("example.txt", "r");
while (!feof($file)) {
  echo fgetc($file);
}
?>

Output sẽ là:

this is first line
this is another line
this is third line

Để sử dụng PHP Read File, bạn cần mở một file bằng hàm fopen(). Sau đó, bạn có thể sử dụng các hàm fread(), fgets(), hoặc fgetc() để đọc dữ liệu từ file. Cuối cùng, bạn cần đóng file bằng hàm fclose() để giải phóng tài nguyên.

Cách triển khai PHP Read File

Để triển khai PHP Read File, bạn có thể sử dụng các hàm sau:

 • fread(): Đọc một số lượng byte nhất định từ tệp.
 • fgets(): Đọc một dòng từ tệp.
 • fgetc(): Đọc một ký tự từ tệp.

Hàm fread()

Hàm fread() sẽ đọc một số lượng byte nhất định từ tệp và trả về một chuỗi.

PHP

// Đọc tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'r');

// Đọc dữ liệu từ tệp
$contents = fread($file, filesize('myfile.txt'));

// Đóng tệp
fclose($file);

// In nội dung của tệp
echo $contents;

Hàm fgets()

Hàm fgets() sẽ đọc một dòng từ tệp và trả về một chuỗi.

PHP

// Đọc tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'r');

// Đọc dữ liệu từ tệp
while (!feof($file)) {
  $line = fgets($file);

  // Xử lý dữ liệu của dòng
}

// Đóng tệp
fclose($file);

Hàm fgetc()

Hàm fgetc() sẽ đọc một ký tự từ tệp và trả về một ký tự.

PHP

// Đọc tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'r');

// Đọc dữ liệu từ tệp
while (!feof($file)) {
  $char = fgetc($file);

  // Xử lý dữ liệu của ký tự
}

// Đóng tệp
fclose($file);

Một số lưu ý khi đọc tệp trong PHP

 • Bạn nên sử dụng hàm feof() để kiểm tra xem đã đến cuối tệp hay chưa.
 • Bạn nên sử dụng hàm fclose() để đóng tệp sau khi sử dụng.

Một số ví dụ về cách triển khai PHP Read File

PHP

// Đọc tệp toàn bộ
$file = fopen('myfile.txt', 'r');

// Đọc dữ liệu từ tệp
$contents = fread($file, filesize('myfile.txt'));

// Đóng tệp
fclose($file);

// In nội dung của tệp
echo $contents;
// Đọc tệp từng dòng
$file = fopen('myfile.txt', 'r');

// Đọc dữ liệu từ tệp
while (!feof($file)) {
  $line = fgets($file);

  // In nội dung của dòng
  echo $line;
}

// Đóng tệp
fclose($file);
// Đọc tệp từng ký tự
$file = fopen('myfile.txt', 'r');

// Đọc dữ liệu từ tệp
while (!feof($file)) {
  $char = fgetc($file);

  // In nội dung của ký tự
  echo $char;
}

// Đóng tệp
fclose($file);

Ưu và Nhược điểm PHP Read File là gì?

Ưu điểm của PHP Read File là bạn có thể đọc dữ liệu từ file một cách linh hoạt, bao gồm đọc toàn bộ nội dung của file hoặc chỉ đọc một phần dữ liệu. Hơn nữa, với các định dạng file như CSV, bạn có thể sử dụng PHP Read File để trích xuất dữ liệu và xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, việc đọc dữ liệu từ file cũng có một số nhược điểm. Nếu file có kích thước quá lớn, việc đọc toàn bộ dữ liệu có thể gây ra các vấn đề hiệu suất. Hơn nữa, nếu file chứa các dòng dữ liệu không được chuẩn hóa, có thể xảy ra lỗi khi đọc dữ liệu.

Lời khuyên PHP Read File là gì?

Khi sử dụng PHP Read File, bạn nên đọc dữ liệu từ file theo từng phần để tránh gây ra các vấn đề hiệu suất. Bạn cũng nên kiểm tra định dạng của file để đảm bảo rằng định dạng này là đúng và có thể được xử lý bởi PHP. Ngoài ra, nếu bạn đang làm việc với các file lớn, bạn có thể nên sử dụng các công cụ khác để xử lý dữ liệu.

Kết luận

PHP Read File là chức năng quan trọng trong việc đọc dữ liệu từ file trong PHP. Bằng cách sử dụng các hàm fread(), fgets(), hoặc fgetc(), bạn có thể đọc dữ liệu từ file một cách linh hoạt và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, bạn cũng nên đọc dữ liệu từ file theo từng phần để tránh gây ra các vấn đề hiệu suất. Nếu bạn đang làm việc với các file lớn, bạn có thể nên sử dụng các công cụ khác để xử lý dữ liệu.

1. Tại sao tôi nên sử dụng PHP Read File?

PHP Read File cho phép bạn đọc dữ liệu từ các file trong PHP một cách linh hoạt và có thể được sử dụng để trích xuất dữ liệu và xử lý dữ liệu.

2. Có bao nhiêu hàm để đọc dữ liệu từ file trong PHP?

Có ba hàm chính để đọc dữ liệu từ file trong PHP: fread(), fgets(), và fgetc().

3. Làm thế nào để kiểm tra xem tôi đã đọc hết file hay chưa?

Bạn có thể sử dụng hàm feof()để kiểm tra xem tôi đã đọc hết file hay chưa khi sử dụng hàm fgetc().

4. Tôi có thể đọc dữ liệu từ file CSV bằng PHP Read File không?

Có, bạn có thể sử dụng PHP Read File để đọc dữ liệu từ file CSV và xử lý dữ liệu.

5. Nên sử dụng PHP Read File để đọc toàn bộ nội dung của file hay chỉ đọc một phần dữ liệu?

Nên đọc dữ liệu từ file theo từng phần để tránh gây ra các vấn đề hiệu suất khi làm việc với các file lớn.