PHP Operators – Tổng quan về Toán Tử trong PHP

PHP Operators – Toán tử (Operator) trong PHP là các ký hiệu dùng để thực hiện các phép toán trên các biến hoặc giá trị. Có nhiều loại toán tử khác nhau được phân loại theo từng tính chất và đối số sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các toán tử trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP Operators là gì ?

PHP Operators – Toán tử trong PHP được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các biến hoặc giá trị, bao gồm các phép toán số học, phép gán, phép so sánh, phép tăng/giảm giá trị, phép bitwise, phép logic, phép xâu, phép mảng, phép kiểu… Các toán tử có thể được phân loại theo từng tính chất và đối số sử dụng.

Tổng quan về PHP Operators

Các toán tử trong PHP có thể được phân loại thành ba loại dựa trên số lượng đối số sử dụng:

 • Toán tử unary: hoạt động trên một đối số như ++, –…
 • Toán tử binary: hoạt động trên hai đối số như +, -, *…
 • Toán tử ternary: hoạt động trên ba đối số như “?:”.

PHP Operators có tính chất khác nhau và thực hiện các phép toán khác nhau, bao gồm:

Arithmetic Operators

Các toán tử số học dùng để thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư, lũy thừa…

Assignment Operators

Các toán tử gán dùng để gán giá trị cho biến, bao gồm toán tử gán cơ bản “=” và một số toán tử gán phức tạp hơn như “+=”, “-=”, “*=”, “/=”, “%=”…

Bitwise Operators

Các toán tử bitwise dùng để thao tác trên từng bit của hai số nguyên. Các toán tử này bao gồm AND (&), OR (|), XOR (^), NOT (~), shift left (<<) và shift right (>>).

Comparison Operators

Các toán tử so sánh dùng để so sánh giá trị của hai biểu thức, bao gồm toán tử bằng, toán tử khác nhau, toán tử nhỏ hơn, toán tử lớn hơn, toán tử nhỏ hơn hoặc bằng, toán tử lớn hơn hoặc bằng…

Incrementing/Decrementing Operators

Các toán tử tăng/giảm giá trị của một biến, bao gồm toán tử tăng (++) và toán tử giảm (–).

Logical Operators

Các toán tử logic dùng để kết hợp các biểu thức logic với nhau, bao gồm toán tử AND (&&), OR (||) và NOT (!).

String Operators

Các toán tử xâu dùng để nối các xâu lại với nhau, bao gồm toán tử nối (.), toán tử gán nối (.=)…

Array Operators

Các toán tử mảng dùng để thực hiện các phép toán liên quan đến mảng, bao gồm toán tử gộp mảng (+), toán tử kiểm tra tồn tại (in)…

Type Operators

Các toán tử kiểu dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến, bao gồm toán tử kiểm tra kiểu (instanceof) và toán tử ép kiểu (cast).

Execution Operators

Toán tử execution (“`” hoặc backtick) được sử dụng để chạy một lệnh trên hệ thống và trả về kết quả.

Error Control Operators

Toán tử error control (@) được sử dụng để tắt thông báo lỗi cho một biểu thức cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng PHP Operators

Để sử dụng các toán tử trong PHP, chúng ta chỉ cần sử dụng các ký hiệu tương ứng với từng loại toán tử. Ví dụ:

$a = 10;
$b = 20;
$c = $a + $b; // Tổng của hai số a và b
$d = $a * $b; // Tích của hai số a và b
$e = ($a < $b); // Giá trị đúng sai sau phép so sánh

Một số lưu ý khi sử dụng PHP Operators:

 • Các toán tử có độ ưu tiên khác nhau. Nếu không được sử dụng đúng cách, các biểu thức có thể không trả về giá trị mong muốn.
 • Toán tử “=” được sử dụng để gán giá trị cho biến, trong khi toán tử “==” được sử dụng để so sánh giá trị của hai biểu thức.
 • Toán tử “===” được sử dụng để kiểm tra tính đồng nhất về cả giá trị và kiểu dữ liệu của hai biến.

Ví dụ sử dụng PHP Operators

PHP có nhiều toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các giá trị.

Dưới đây là một số ví dụ về các toán tử trong PHP:

 • Toán tử cộng (+): Thêm hai giá trị lại với nhau.
$a = 1;
$b = 2;

echo $a + $b; // 3
 • Toán tử trừ (-): Trừ hai giá trị.
$a = 10;
$b = 5;

echo $a - $b; // 5
 • Toán tử nhân (*): Nhân hai giá trị.
$a = 2;
$b = 3;

echo $a * $b; // 6
 • Toán tử chia (/): Chia hai giá trị.
$a = 10;
$b = 2;

echo $a / $b; // 5
 • Toán tử modulo (%): Chia hai giá trị và trả về phần dư.
$a = 10;
$b = 3;

echo $a % $b; // 1
 • Toán tử tăng (+): Tăng giá trị của một biến.
$a = 1;

$a++;

echo $a; // 2
 • Toán tử giảm (-): Giảm giá trị của một biến.
$a = 1;

$a--;

echo $a; // 0
 • Toán tử so sánh (==, ===, !=, !==): So sánh hai giá trị.
$a = 1;
$b = 2;

echo $a == $b; // false

echo $a === $b; // false

echo $a != $b; // true

echo $a !== $b; // true
 • Toán tử logic (&&, ||, !): Thực hiện các phép toán logic trên các giá trị.
$a = TRUE;
$b = FALSE;

echo $a && $b; // false

echo $a || $b; // true

echo !$a; // false
 • **Toán tử gán (=, +=, -=, *=, /=, %=, =): Gán giá trị cho một biến.
$a = 1;

$a += 2; // $a = $a + 2

echo $a; // 3
 • Toán tử con trỏ (->, .): Truy cập các thuộc tính và phương thức của một đối tượng.
$person = new Person();

$person->name = "John Doe";
$person->age = 20;

echo $person->name; // John Doe
echo $person->age; // 20

PHP cũng có một số toán tử nâng cao, chẳng hạn như toán tử AND ngắn mạch (&&), toán tử OR ngắn mạch (||) và toán tử ternary (? :).

Dưới đây là một số ví dụ về các toán tử nâng cao trong PHP:

 • Toán tử AND ngắn mạch (&&): Chỉ thực hiện phép toán AND nếu giá trị bên trái của toán tử là TRUE.
$a = TRUE;
$b = FALSE;

echo $a && $b; // FALSE

echo $a && $a; // TRUE
 • Toán tử OR ngắn mạch (||): Chỉ thực hiện phép toán OR nếu giá trị bên trái của toán tử là FALSE.
$a = TRUE;
$b = FALSE;

echo $a || $b; // TRUE

echo $b || $b; // FALSE
 • Toán tử ternary (? 🙂: Thực hiện một trong hai phép toán tùy thuộc vào giá trị của một biến.
$a = TRUE;

echo $a ? "TRUE" : "FALSE"; // TRUE

$b = FALSE;

echo $b ? "TRUE" : "FALSE"; // FALSE

PHP Operators – Toán tử là một khái niệm quan trọng trong PHP. Bạn cần hiểu các toán tử để viết mã an toàn và hiệu quả

Ưu và Nhược điểm của PHP Operators

Ưu điểm PHP Operators:

 • Các toán tử trong PHP giúp thực hiện các phép toán một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Các toán tử có tính đa dạng, cho phép thực hiện các phép toán khác nhau trên các loại dữ liệu khác nhau.
 • Việc sử dụng các toán tử giúp giảm thiểu số lượng mã code cần phải viết.

Nhược điểm PHP Operators:

 • Sử dụng các toán tử không đúng cách có thể gây ra lỗi trong code.
 • Các toán tử có độ ưu tiên khác nhau, dẫn đến việc phải xem xét kỹ càng về thứ tự ưu tiên của từng toán tử khi sử dụng chúng.

Lời khuyên khi sử dụng PHP Operators

Khi sử dụng toán tử trong PHP, chúng ta nên:

 • Hiểu rõ về tính chất và cách sử dụng của từng toán tử.
 • Xem xét kỹ càng thứ tự ưu tiên của các toán tử để viết code đúng cách và tránh gây ra lỗi.
 • Sử dụng các toán tử một cách hợp lý và có tính tổng quát để giảm thiểu số lượng mã code cần phải viết.

1. Toán tử “=” và toán tử “==” khác nhau như thế nào?

Toán tử “=” được sử dụng để gán giá trị cho biến. Toán tử “==” được sử dụng để so sánh giá trị của hai biểu thức.

2. Các toán tử có độ ưu tiên khác nhau, điều này ảnh hưởng đến việc sử dụng chúng như thế nào?

Việc sử dụng các toán tử phải tuân theo thứ tự ưu tiên của chúng để đảm bảo kết quả được tính toán đúng như mong muốn. Nếu không sử dụng đúng cách, các biểu thức có thể trả về giá trị không đúng.

3. Toán tử “===” khác với toán tử “==” như thế nào?

Toán tử “===” được sử dụng để kiểm tra tính đồng nhất về cả giá trị và kiểu dữ liệu của hai biến. Toán tử “==” chỉ kiểm tra tính đồng nhất về giá trị của hai biến.

4. Có bao nhiêu loại toán tử trong PHP?

Có nhiều loại toán tử khác nhau trong PHP, bao gồm toán tử số học, toán tử gán, toán tử so sánh, toán tử tăng/giảm giá trị, toán tử bitwise, toán tử logic, toán tử xâu, toán tử mảng, toán tử kiểu…

5. Lợi ích của việc sử dụng toán tử trong PHP là gì?

Việc sử dụng toán tử giúp thực hiện các phép toán một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các toán tử có tính đa dạng, cho phép thực hiện các phép toán khác nhau trên các loại dữ liệu khác nhau. Việc sử dụng các toán tử giúp giảm thiểu số lượng mã code cần phải viết.