PHP Download File sử dụng như thế nào ?

PHP là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong phát triển web. Trong PHP, chúng ta có thể dễ dàng tải xuống các tệp bằng cách sử dụng hàm tích hợp readfile(). Hàm này đọc tệp và ghi nó vào bộ đệm đầu ra.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm readfile() PHP có cú pháp như sau:

readfile($filename, $use_include_path = false, $context);

Trong đó:

 • $filename: đại diện cho tên tệp
 • $use_include_path: là tham số tùy chọn. Theo mặc định, nó là false. Bạn có thể thiết lập giá trị true để tìm kiếm tệp trong đường dẫn đã bao gồm.
 • $context: đại diện cho nguồn luồng ngữ cảnh.
 • Kết quả trả về của hàm này là số byte đã đọc từ tệp.

PHP Download File

PHP Download File là một tính năng trong PHP cho phép bạn tải xuống tệp dễ dàng bằng cách sử dụng hàm readfile(). Với tính năng này, bạn có thể tải xuống bất kỳ loại tệp nào, bao gồm cả tệp văn bản và tệp nhị phân.

Hướng dẫn PHP Download File

Để sử dụng tính năng PHP Download File, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở tệp PHP và sử dụng hàm readfile().
 2. Chuyển đến trình duyệt và nhập URL của tệp PHP vào thanh địa chỉ.
 3. Bây giờ, tệp sẽ tự động tải xuống trên máy tính của người dùng.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách tải xuống tệp trong PHP bằng hàm readfile():

<?php
$file = 'example.txt';
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($file) . '"');
readfile($file);
?>

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng hàm header() để thiết lập kiểu MIME và tên tệp. Sau đó, chúng ta đã sử dụng hàm readfile() để đọc nội dung của tệp và trả về cho trình duyệt.

Cách triển khai PHP Download File

Để triển khai PHP Download File, bạn có thể sử dụng các hàm sau:

 • readfile(): Đọc nội dung của tệp và ghi nó vào bộ đệm đầu ra.
 • header(): Đặt tiêu đề HTTP.

Hàm readfile()

Hàm readfile() sẽ đọc nội dung của tệp và ghi nó vào bộ đệm đầu ra. Hàm này có một đối số:

 • $filename: Đường dẫn đến tệp cần đọc.

Hàm header()

Hàm header() sẽ đặt tiêu đề HTTP. Bạn có thể sử dụng hàm này để đặt tiêu đề Content-Disposition để chỉ định rằng tệp sẽ được tải xuống.

Ví dụ

// Tải xuống tệp
$filename = 'myfile.txt';

// Đọc nội dung của tệp
$contents = readfile($filename);

// Đặt tiêu đề HTTP
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($filename) . '"');

// Ghi nội dung của tệp vào bộ đệm đầu ra
echo $contents;

Lưu ý

 • Bạn nên sử dụng hàm file_exists() để kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không trước khi tải xuống.
 • Bạn nên sử dụng hàm filesize() để lấy kích thước của tệp trước khi tải xuống.

Một số ví dụ về cách triển khai PHP Download File

// Tải xuống tệp
$filename = 'myfile.txt';

// Đọc nội dung của tệp
$contents = readfile($filename);

// Đặt tiêu đề HTTP
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($filename) . '"');

// Ghi nội dung của tệp vào bộ đệm đầu ra
echo $contents;
// Tải xuống tệp nếu tồn tại
$filename = 'myfile.txt';

if (file_exists($filename)) {
  // Đọc nội dung của tệp
  $contents = readfile($filename);

  // Đặt tiêu đề HTTP
  header('Content-Type: application/octet-stream');
  header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($filename) . '"');

  // Ghi nội dung của tệp vào bộ đệm đầu ra
  echo $contents;
} else {
  // Tệp không tồn tại
}
// Tải xuống tệp với kích thước xác định
$filename = 'myfile.txt';
$filesize = filesize($filename);

// Đọc nội dung của tệp
$contents = readfile($filename);

// Đặt tiêu đề HTTP
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($filename) . '"');
header('Content-Length: ' . $filesize);

// Ghi nội dung của tệp vào bộ đệm đầu ra
echo $contents;

Ưu và Nhược điểm PHP Download File

Ưu điểm của tính năng PHP Download File là giúp người dùng dễ dàng tải xuống tệp từ trang web của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các trang web chứa các tệp có kích thước lớn, như video hoặc âm thanh.

Tuy nhiên, việc cho phép người dùng tải xuống các tệp từ máy chủ của bạn cũng có thể tiềm ẩn một số rủi ro. Nếu bạn không kiểm soát được quyền truy cập vào các tệp này, có thể có nguy cơ bị xâm nhập hoặc đánh cắp thông tin.

Lời khuyên PHP Download File

Khi sử dụng tính năng PHP Download File, bạn nên tuân thủ các quy ước an toàn để giảm thiểu rủi ro. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng chỉ có người dùng có quyền truy truy cập vào các tệp được phép tải xuống. Bạn cũng có thể sử dụng các công nghệ bảo mật như mã hóa và giải mã để bảo vệ nội dung của tệp.

Ngoài ra, bạn nên kiểm tra kỹ các tệp trước khi cho phép người dùng tải xuống. Điều này đảm bảo rằng tệp không chứa virus hoặc phần mềm độc hại khác.

Kết luận

Tính năng PHP Download File là một tính năng tiện ích trong PHP cho phép người dùng tải xuống các tệp từ trang web của bạn.

Tuy nhiên, việc cho phép người dùng tải xuống các tệp từ máy chủ của bạn cũng có thể tiềm ẩn một số rủi ro. Vì vậy, bạn nên tuân thủ các quy ước an toàn khi sử dụng tính năng này để giảm thiểu rủi ro.Chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính năng PHP Download File, bao gồm tổng quan, hướng dẫn sử dụng, ưu và nhược điểm, lời khuyên và các câu hỏi thường gặp.

Hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng này và có thể sử dụng nó một cách an toàn và hiệu quả trên trang web của mình. 

Tôi có thể tải xuống bất kỳ loại tệp nào không?

Có, tính năng PHP Download File cho phép bạn tải xuống bất kỳ loại tệp nào, bao gồm cả tệp văn bản và tệp nhị phân.

Tôi có thể bảo vệ nội dung của tệp khi cho phép người dùng tải xuống không?

Có, bạn có thể sử dụng các công nghệ bảo mật như mã hóa và giải mã để bảo vệ nội dung của tệp.

Người dùng có thể tải xuống tệp từ máy chủ của tôi không?

Có, tính năng PHP Download File cho phép người dùng tải xuống các tệp từ máy chủ của bạn.

Tôi cần phải cài đặt gì để sử dụng tính năng PHP Download File?

Không, tính năng PHP Download File được tích hợp sẵn trong PHP.

Tính năng PHP Download File có nhược điểm gì không?

Việc cho phép người dùng tải xuống các tệp từ máy chủ của bạn cũng có thể tiềm ẩn một số rủi ro, như xâm nhập hoặc đánh cắp thông tin.